Провідні науковці, наукові школи, досягнення

НАУКОВІ ШКОЛИ КАФЕДРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

СМИСЛОВ

ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Доктор технічних наук, професор кафедри гідравліки, водопостачання і каналізації (1953 – 1989)

 

Псилання

КОНСТАНТІНОВ

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

завідувач кафедри гідравліки та водовідведення
Київського національного університету будівництва і
архітектури  (1970-1998)
Проректор  Київського національного університету будівництва і
архітектури  (1976–1994), кандидат технічних наук, професор.
Дійсний член Академії будівництва України  (1997)

ТУГАЙ

АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

РЕКТОР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ (1984–2012), ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ДОКТОР ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

Завідувач кафедри водопостачання КНУБА (1989-2012)

За заслуги у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, розвиток і впровадження наукових досліджень присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1991).

 

http://logosukraine.com.ua/project/index.php?project=piued3&id=1462 

Олійник

Олександр Якович

завідувач кафедри гідравліки та водовідведення

Київського національного університету будівництва і архітектури. (1998-2012)

Член-кореспондент Національної академії наук України (1973), лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1981). Член Міжнародної асоціації гідравлічних досліджень, голова комісії з водних проблем Міністерства освіти і науки України, науково-технічної ради Держводгоспу, входить до складу низки вчених рад. 

https://esu.com.ua/article-76493 
 

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

КУЛЬСЬКИЙ

Леонід Адольфович
(1903-1993) 

доктор техн. наук, професор кафедри водопостачання і каналізації (1948-1991). Дійсний член НАН України (1969), заслужений діяч науки і техніки України (1968).
https://esu.com.ua/article-51442
У 1925 р. закінчив Київський вищий інститут народної освіти, у 1928 р. – Ле­нірадський університет. У 1930 р. ор­ганізував лабораторію хімії і санітарної техніки у Київській філії НДІ споруд, де працював до 1944 р. З 1944 по 1993 р. працював у Інституті колоїдної хімії і хі­мії води НАН України. З 1948 р. працю­вав у КІБІ професором.
У 1933 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1944 р. – докторську.
Засновник нового напряму – хімії і технології очистки води. Під його керів­ництвом в НАН України були успішно розвинені практично усі наукові напрями, пов’язані з теорією і практикою водопідготовки.
Підготував 95 кандидатів і докторів наук.
Автор понад 820 наукових праць, у тому числі 17 монографій, 9 підручників і посібників. Основні праці: “Основы химии технологии воды” (1991), “Технологія очистки природних вод” (1996).
Відзначений 10 урядовими нагородами.
Розвивав практично усі наукові напрями, пов’язані з теорією і практикою водопідготовки.

ПРОКОПЧУК
Іван Тимофійович
(1946-2010)      

    д-р техн. наук, професор кафедри водопостачання, декан санітарно-тех-нічного факультету (2002-2007).

У 1975 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював у Київському виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства (1969-1986). З 1986 р. працював в КІБІ доцентом, професором (2001 – 2010).
У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2000 р. – докторську.
Напрям наукової діяльності – ар­тезіанське водопостачання, впровад­ження на факультеті кредитно- модульної системи організації навчаль­ного процесу та модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів.
Підготував 3 кандидатів наук.
Автор понад 120 наукових праць, з них 5 монографій, навчальний посібник, 10 патентів на винаходи. Основні праці:
Эксплуатация и ремонт систем артезианского водоснабжения” (1987), „Водоснабжение из подземных источников. Справочник” (1990), „Налагодження роботи систем водопостачання” (1995), „Оптимізація роботи артезіанських свердловин” (1999), „Менеджмент і маркетинг на підприємствах водопостачання і водовідведення” (2003), „Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних свердловинв (2006). Эксплуатация и ремонт систем артезианского водоснабжения” (1987), „Водоснабжение из подземных источников. Справочник” (1990), „Налагодження роботи систем водопостачання” (1995), „Оптимізація роботи артезіанських свердловин” (1999), „Менеджмент і маркетинг на підприємствах водопостачання і водовідведення” (2003), „Інтенсифікація роботи і експлуатація водозабірних свердловинв (2006).
Відзначений урядовою нагородою та Почесною грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, медаллю “1500 лет Києву” (1982), Подякою Київського міського голови (2003)., медаллю “1500 лет Києву”
(1982), Подякою Київського міського голови (2003).

ТЕРНОВЦЕВ
Віталій Омелянович
(1937-2010)     

    доктор   технічних наук, професор кафедри водопостачання (1993). чл.-кор. Академії будівництва України (1994), член науково-технічної ради Міносвіти та науки з питань технологій.

У 1959 р. закінчив Київський інже­нерно-будівельний інститут. Протягом 1959-1961 рр. працював у інституті “Ки- ївгіпротранс”. З 1961 р. працював у КНУБА асистентом, доцентом (1970), професором (1993). У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1993 р. – докторську.
Напрям наукової діяльності – дос­лідження, розробка та впровадження споруд для очищення води та захисту від забруднення довкілля.
Підготував 20 кандидатів і 1 доктора наук. Автор понад 175 наукових праць, 28 авторських свідоцтв та 9 патентів.
Основні праці: “Комплексное использование воды в промышленном узле” (1974), “Магнитные аппарати в оборотных системах водоснабжения” (1980), “Водоснабжение. Курсовое проектирование” (1980), “Очистка промышленных сточных вод” (1998), “Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання” (2001).
Відзначений урядовою нагородою.

ТАВАРТКІЛАДЗЕ
Іусуф Мухамедович
(1938 – 2019) 

доктор техн. наук, професор кафедри гідравліки та водовідведення

У 1961 р. закінчив Грузинський політехнічний інститут.
Працював у Далвоєнпроекті (м. Петропавловськ- Камчатський) (1961-1964), в науково-дослідному інституті міського житлово- комунального господарства (1964-1967). З 1967 р. працює в КНУБА доцентом, професором.
У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1992 р – докторську.
Напрям наукової діяльності – роз­робка та впровадження технологій і установок для очищення стічних вод.
Підготував 9 кандидатів наук.
Автор понад 150 наукових та ме­тодичних праць, серед них 6 моногра­фій, 26 авторських свідоцтв. Основні праці : “Сорбційні процеси у біофільт­рах” (1989), ’’Очистка сточных вод пред­приятий легкой промышленности” (1985), “Очисні споруди водовідведення малих об”єктів (1992), “Водовідведення проми­слових підприємств” (2002), “Очистка міських стічних вод” (2007), “Системи малого водовідведення” (2010).

ВАСИЛЕНКО
Олексій Анатолійович
(1941 – 2020)

канд. техн. наук, професор кафедри гідравліки та водовідведення (1992),
заступник декана санітарно-технічного факультету (1983).

У 1963 р. закінчив Київський інже­нерно-будівельний інститут. Працював інженером у проектній організації, асис­тентом кафедри гідравліки Київського автомобільно-дорожнього інституту (1969-1978). З 1978 р. працює в КНУБА доцентом, професором.
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію. Вчене звання професора присвоєно у 1992 р.
Напрям наукової діяльності – сис­теми водовідведення.
Підготував 3 кандидатів наук.
Автор понад 100 друкованих праць, серед них 5 навчальних посібни­ків та ряд монографій з проектування систем водовідведення населених місць і промислових підприємств. Основні праці: “Сучасні технології очистки вод” (1998), “Водоотведение. Курсовое прое­ктирование” (1989), “Проектирование канализации населённых мест” (1985), “Раціональне використання та охорона водних ресурсів” (2007), “Реконструкція і інтенсифікація роботи споруд водопо­стачання та водовідведення” (2010).
Відзначений урядовою нагородою, знаком “Відмінник освіти України”.

КРАВЧУК
Андрій Михайлович
(нар. 1954)

доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри гідравліки
та водовідведення (2008-2019), проректор університету з навчальногї роботи(2007).  Академік академії вищої освіти України (2009), вчений секретар експертної ради ради ВАК України (2007)

Читати далі  >>>

У 1976 р. закінчив Київський інже­нерно-будівельний інститут. Працював на проектній роботі (1976-1984) інжене­ром, провідним інженером. З 1984 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (1990), професором.
У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2004 р. – докторську.
Напрям наукової діяльності – гід­равліка, санітарно-технічне обладнання будівель.
Підготував одного кандидата наук.
Автор понад 70 науково-мето­дичних праць, серед яких 3 навчальних посібники. Основні праці: “Примеры ра­счетов по внутренней сантехнике зда­ний” (1991), “Спецпитания гідравліки систем водопостачання та водовідве­дення” (1993), “Масопередача в спору­дах систем водопостачання і водовід­ведення” (2000).
Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram