081 ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Сердюк Наталія Аркадіївна

Сердюк Наталія Аркадіївна

професор кафедри політичних наук і права
доктор юридичних наук, професор

📞 (097)968-53-34
📧 serdyuk.na@knuba.edu.ua
📬serdyuk_natalia@ukr.net

ORCID: 0000-0003-4279-4294
Researcher ID: O-1983-2017
Scopus реєстраційний №: 57224333738
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6QupC28AAAAJ&hl=uk
Academia edu: https://knuba.academia.edu/НаталіяСердюкВангородська

Підвищення кваліфікації:

Освіта: У 1991 р. закінчила Перше Київське медичне училище, кваліфікація: медична сестра.

У 2004 р. закінчила юридичний факультет, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.
26 травня 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

16 грудня 2019 р. – захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

Загальна інформація:
Голова Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників». Член редколегії науково-практичного журналу «Соціологія права» (2017-2020). Нагороджена Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019).

Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичними напрямками. (Наказ МОН №1111 від 12.12.2022 року)

Перелік навчальних дисциплін:
-Конституційне право України
-Історія держави і права
-Актуальні питання теорії права та методологія наукових досліджень
-Правові системи сучасності
-Застосування права
-Виробнича практика з фаху

Наукова робота:
Автор понад 90 наукових та навчально методичних публікацій, з яких – дві одноосібні та три колективні монографії

Основні напрями наукової діяльності: Теорія держави і права, Конституційне право України, Застосування правових норм, Правові системи сучасності, Історико-правові проблеми формування правової, соціальної держави, Природоресурсне право

науковий ступінь – доцент (грудень 2011 р.) спеціальність 12.00.01
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема:
“Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.”
науковий ступінь – професор (лютий 2020 р.) спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, тема: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

 • Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) [Текст]. Одеса: Фенікс, 2019. С. 110–113. (0,2 д.а., 5 с.)
 • Сердюк Н. А., Чистякова А. К., Пикульська Я. М. Суконник Н. А. Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму реалізації // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с.    – С. 283-289 (0,6 д.а., 12 с.)
 • Сердюк Н. А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 420 с.
 • Сердюк Н. А. Social mentality – the Bases of National Security State Security in the Contemporary World: monograph. Krakow: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura. 2019. S. 143-151. (зарубіжне видання)
 • Сердюк Н. А. Духовна зрілість нації, як джерело формування громадянського суспільства. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права та 70–ї річниці Загальної декларації прав людини: зб. наук. пр. за матер. круглого столу (м. Київ, 14 груд. 2018 р.); редкол.: І.А. Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; Т.О. Дідич та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 27–30. (0,2 д.а., 4 с.)
 • Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на становлення сучасної правової соціальної держави. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 1. С. 13–20. (0,6 д.а., 11 с.)
 • Сердюк Н. А. Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. № 54. С. 47–50. (0,5 д.а., 11 с.)
 • Сердюк Н. А. Економічна доктрина ідеології правової держави соціального спрямування . Конституційно-правові академічні студії. 2019. № 1. С. 94–101. (0,6 д.а., 13 с.)
 • Сердюк Н. А. Вдосконалення системи управління згідно вимог сучасного державотворення. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. 2019. № 1 (33). С. 81–89. (0,7 д.а., 13 с.)
 • Сердюк Н. А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. вищий навч.заклад. Івано-Франківськ, 2019. 503 арк. – Бібліогр.: арк. 416–503. (24 д.а., 503 с.)
 • Сердюк Н. А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. … докт. юрид. наук / Сердюк Наталія Аркадіївна. – К.: “МП Леся” 2019. – 36 с. (1,9 д.а., 36 с.)
 • Сердюк Н. А. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 2. С. 13-20. (фахове видання), (включена до наукометричних баз)
 • Сердюк Н. А. Protecting Fundamental Rights within the European Union. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. P. 141-153. (зарубіжне видання)
 • Сердюк Н. А. Сучасні тенденції інноваційного розвитку освіти постіндустріальної, інформаційної, соціальної держави. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 року] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 114-116
 • Сердюк Н. А. Науково-технологічні парки – якісна урбанізація території в Україні. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Економічна думка», 2020. С. 40-45.
 • Сердюк Н. А. Інформаційна політика держави в системі реалізації немайнових прав осіб. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м Київ 18–19 грудня 2020 р. – Київ : Київський регіональний центр НАПрН. 2020. Ч. 1. С. 75-79.
 • Сердюк Н. А. Загальна декларація прав людини: проблеми її тлумачення та реалізації. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. С. 3-8
 • Історія держави і права України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Право» та «Політологія». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с.
 • Трудове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, К.Є.Машков. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 112 с.
 • Конституційне право України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 82 с.
 • Сердюк Н. А. Protection of economic rights in eastern European countries. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021, Art. #76, pp. 803-814. (SCOPUS indexed journal)
 • Сердюк Н. А. Права жінок-військовослужбовців в Україні. Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації. Зб. наук. пр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26 лютого 2021 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 101-104
 • Сердюк Н. А. Екологічна грамотність як фактор консолідації українського суспільства. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №2. С. 21-28. (фахове видання)
 • Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Роль судді у становленні української правої системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №3. С. 249-254. (фахове видання)
 • Сердюк Н. А. Правова природа дискреційних повноважень суддів в Україні. Питання дискриційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 43-48
 • Сердюк Н. А. Національна культура як ціннісний вектор розвитку України. Незалежність України: права людини та національна безпека: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2021 р.) / Національний університет «Львівська політехніка»; упоряд. Л. В. Ярмол. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. С. 92-94
 • Сердюк Н. А. Базові цінності українського суспільства як орієнтири розвитку конституційного ладу в умовах глобалізації. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правотворення : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 23 червня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ФОП Кішка І.В. 2021. С. 467-470.
 • Сердюк Н. А. Вектори соціальної політики України у національному механізмі захисту прав людини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столі «Вектори вдосконалення національного механізму захисту прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. С. 35-40.
 • Сердюк Н. А. Національна культура як вектор у процесі становлення ідеї республіканізму в Україні. Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 43-48
 • Сердюк Н. А. Соціально-економічні орієнтири модернізації конституційного ладу в України. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. С. 131-137.
 • Сердюк Н.А. Національна культура як вектор у процесі становлення ідеї республіканізму в Україні. Збірник матеріалів тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи республіканізму в Україні та політико-правові трансформації» (Київ, 23 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», « Видавництво Людмила», 2021. С. 53-57. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/Республіканізм-збірка-тез-2021.pdf.
 • Сердюк Н. А. Реформування правової освіти в Україні: виклики сучасності. Міжнародна науково-практична конференція.  «Роль періодичних юридичних видань у формуванні правової держави: зарубіжний досвід та Україна». (м. Ужгород, 16 жовтня 2021 р.).
 • Сердюк Н. А., Вангородська Г.І Формування транспортної політики та ефективного державного управління: економіко-правові аспекти. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка», 2021. С. 86-89.
 • Сердюк Н. А. Соціальний захист людини як первинна детермінанта розвитку української держави. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практич- ної конференції (присвяченої 30-тій річниці з дня проголошення незалежності України), м. Ужгород, 23 серпня 2021 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. С. 238-242.
 • Історія політичних та правових вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов, С.В. Стеценко та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 42 с.
 • Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, І.О. Мамонтов. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с.
 • Застосування права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, О.М. Кулеба. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 30 с.
 • Сердюк Н. А. Забезпечення соціального захисту населення в умовах війни. Право – дієвий засіб перемоги України у війні з рф: аналітика, оцінки, прогнози: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М., Берч В.В., Дешко Л.М., Заборовського В.В. та Продан В.І. Ужгород: Видавничий дім «РІК-У», 2023. 275 с. (C. 189-195)
 • Сердюк Н. А. Обов’язок держави щодо соціального Захисту громадян в умовах війни: сучасна українська практика. Реалізація конституційного права на охорону здоров’я в умовахвійни: український досвід та міжнародні стандарти: матеріалиміжнародної правової школи, м. Ужгород, 10 лютого 2023 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2023. – С. 87-95
 • Сердюк Н. А. Науково-інноваційні освітні центри в умовах післявоєнного відновлення міст і регіонів України. Шоста міжнародна науково- практична конференція «Будівельне право: публічно-приватне партнерство в процесі відновлення України» – 28 квітня 2023 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С.
 • Maryna О. Dei, Iryna O. Hrytsai, Nataliya O. Davydova, Nataliia A. Serdiuk, Viktoriia V. Yurovska. Analysis of the Peculiarities of the Concept of Temporary Protection in the Eu in the Context of Defense against Hybrid Threats. Pakistan Journal of Criminology. Vol.15, No.1, January-March 2023 pp. 139–155. SCOPUS.
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит: Методичні рекомендації з підготовки для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов та ін. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2023. 27 с.
 • Актуальні питання теорії права та методологія наукових досліджень: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022. 37 с.
 • Правові системи сучасності: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи для студентів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022. 29 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram