Публікації 2023

ПУБЛІКАЦІЇ

2023 рік

Монографії:

Статті:

1. Bushuyev S., Bushuyeva N., Bushuieva V., Bushuiev D., Tereikovska L. Dynamic Principles of Integrated Intelligence Model for Managing Innovation Projects. CEUR Workshop ProceedingsVolume 3453. P. 13 – 23. 2023. 4th International Workshop IT Project Management, ITPM 2023. (Scopus)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85170578916&origin=resultslist&sort=plf-f

2. B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda, S. Terenchuk Database Modeling for the Infocommunication Support System for Rebuilding of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

3. Галина Гетун, Ірина Безклубенко, Андрій Соломін.Аналіз та класифікація сучасних великопрогонових покриттів будівель. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.[фахове видання категорії Б ], 2023, N65, с. 216-225

http://archinform.knuba.edu.ua/

4. Honcharenko T., Akselrod R., Shpakov A., Khomenko O., “Information system based on multi-value classification of fully connected neural network for construction management”, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2023, № 12(2), Р.593-601

https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21864 (SCOPUS)

5. Делембовський , М., Терентьєв , О., & Корнійчук , Б. (2023). ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗГОЛОШЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Grail of Science, (24), 347–350.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063

6. Дичка І.А., Терейковський І.А., Коровій О.С., Терейковська Л.О., Романкевич В.О. Оцінка ефективності засобів розпізнавання емоційної тональності фрагментів тексту. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 130-135.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

 http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/20.pdf

7. Дичка І.А., Терейковський І.А., Дідус А.В., Терейковська Л.О., Бояринова Ю.Є. Оцінка ефективності засобів розпізнавання ключових слів у голосовому сигналі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 123-129.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/19.pdf

8. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko. Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology A Multi-stage Approach. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

9. Gryhoriy Ivanchenko, Galyna Getun, Iryna Bezklubenko, Andriy Solomin. Features of design and calculations of complex reinforced concrete frames of buildings. Опір матеріалів та теорія споруд. № 110, с.108-117 [Web of science]

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284876

10. N. Kostyshyna, D. Chernyshev, S. Tsiutsiura, A. Yerukaiev, V. Hots, Y. Riabchun. Evaluation of the Comfort of an Apartment Building Using Different Modeling Methods. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)

 
11. G. Ryzakova, T. Honcharenko, K. Predun, N. Petrukha, O.Malykhina, O.Khomenko. Using of Fuzzy Logic for Risc Assessment of Construction Enterprise Management System. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)
 
 
12. Solovei O. L., Gobov D. A., (2023), “Parsimonious machine learning models in requirements elicitation techniques selection.  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, No 1 (9)’2023.
 
 
13. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М. Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. Modern engineering and innovative technologies. Issue №29. Part 1. October 2023. P. 102-111. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-29-01-022.
 

 

Конференції:

1. Баліна О.І.,Безклубенко І.С.,Буценко Ю.П. “Специфічні риси дистанційного навчального процесу в умовах воєнного стану”, Збірник тез науково-практичного круглого столу “Безпекова ситуація в Україні в умовах війни:стан загрози напрями забезпечення”, Київ, 26 вересня 2023р, с.232-236

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk_kruglyj-stil_26.09.2023.pdf

2. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Лесько В.І.,  Гетун Г.В. . Marcov`s model of technical condition of the object/ Proceedings of XVIII Internetional Conferens on Modern Achievements of Science and Educations, September 13-20, 2023, p. 134-137, Netanya, Israil.[Google scholar]

http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf

3. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Сновида В.Є. «Особливості дистанційного викладання математичних курсів в інженерному вищому навчальному закладі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій», КНУБА, Київ, 2023, с. 75-76

file:///C:/Users/user/Downloads/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf

4. Баліна О.І., Безклубенко І.С., БуценкоЮ.П. “Особливості дистанційного вивчення курсу математики в умовах воєнного стану” Тези 3 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2023 в Україні”Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану”, Київ, 23 травня 2023

https://dndi.mvs.gov.ua/

5. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. “Дистанційне вивчення курсу математики в умовах воєнного стану”- Тези доповідей 19 Міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, присвяченої 125-річчю, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, жовтень 2023, с. 219-220

https://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-conf-2023/abstracts/

6. Iryna Bezklubenko, Galyna Getun ,Olena Balina, Jurij Butsenk. ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO NA ETAPIE INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA SIECI. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Ополе, Польща, 19-20 вересня 2023 р.)  с. 3 –5. ISSN 2522-932X

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/file_1696851235.pdf

7. I. Bosenko, B. Volokh, R. Pasko. Database modeling for the infocommunication support system for rebuilding of damaged real estate objects. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика”, 19 квітня 2023. м. Полтава. С.35-38.

http://www.economics.in.ua/2023/04/19-2023.html

8. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Соломін А.В. Уразливість і ступень пошкодження будівель та споруд при надзвичайних ситуаціях. Proceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.75-80.[Googl scolar]

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf

9. Gobov, D., Solovei, O. (2023), ” Approaches to Improving the Accuracy of Machine Learning Models in Requirements Elicitation Techniques Selection “, arXiv:2303.14762.

DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14762 

10. Gorbatyuk Ie. V., Rusan I. V., Terentyev O. O. Mathematical equations for determining the working element of the ripper. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 204-209. ISBN 978-966-8219-87-0. 

https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

11. Зазулін О.Ю., Бородавка Є.В. Перспективи використання систем штучного інтелекту в сучасних інформаційних системах. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023. С. 81-82

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf.

12. Ладижець В.І., Теренчук С.А. Перспектива використання глибинного навчання при вирішенні питань збалансованого харчування людини. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика”, 19 квітня 2023. м. Полтава. С.47-50. http://www.economics.in.ua/2023/04/19-2023.html

13. Лесько В.І.,Кліменко М.О., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Складові елементи надійності та ефективності логістичних систем в будівельному виробництві roceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.91-95.[ Googl scolar]

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf

14. Sakhno O., Riabchun Y. Using system analysis for project management in the software industry. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023. С. 16-17

 
15. Solovei J. Best fit vs parsimonious model for classification problem. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. 2023. Pp. 491-494. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.8

https://isg-konf.com/trends-theories-and-ways-of-improving-science/

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Solovei_paper-23.pdf

16. Solovei O. “A “wrapper” technique with bayesian information criterion for feature selection”, Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій», КНУБА, Київ, 2023 с. 27-30

file:///C:/Users/user/Downloads/paper_Solovei.pdf

17. Соловей О.Л., Соловей Б.А.. Включення інформаційного критерію баєса в математичну модель вибору оптимального набору ознак. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем-2023». / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.];  Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – 301-302 с.

https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/Tezy-2023-Part-2.pdf

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/solovei_paper_may.pdf

18. Chernyshev, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, H.Petrenko, I. Chupryna,  N. Reznik, “Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction”, Lecture Notes in Networks and Systems, vol.495 LNNS, pp. 1316–1331, 2023, International Conference on Business and Technology, ICBT 2021

https://www.springerprofessional.de/en/digital-administration-of-the-project-based-on-the-concept-of-sm/23260428   (SCOPUS)

19. Terentyev Oleksandr, Gorbatyuk Ievgenii, Volianiuk Volodimir. Information technology of neural network modeling in diagnostics of technical objects. Енергоощадні машини і технології: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 трав. 2023 р. Київ: КНУБА. 2023. С. 143–146. URL:

http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/ESMT_2023_Conference_proceedings_Le_finale.pdf

20. S. Terenchuk, B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda Modeling the Process of Assessing the Technical Condition of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram