Публікації 2023

ПУБЛІКАЦІЇ

2023 рік

Монографії:

1. Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi. Science, technology and innovation in the modern world : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 636 p.   Assessment of the possibilities of implementation of emotional state recognition technologies in the distance education system p. 86-108. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-364-4-4

2. Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi. Science, technology and innovation in the modern world : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 636 p. Conceptual principles of neuronetwork recognition of phonemes in the voise signal of distance learning system members p. 109-135. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-364-4-5

Статті:

1. Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П., Мащенко А. О. Економічні аспекти прийняття
проєктних рішень на етапі проєктування мережі комунального господарства. Управління розвитком
складних систем. Київ, 2023. № 56. С. 85 – 91, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.56.85-91. https://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-56

2. Галина Гетун, Ірина Безклубенко, Андрій Соломін.Аналіз та класифікація сучасних великопрогонових покриттів будівель. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.[фахове видання категорії Б ], 2023, N65, с. 216-225

http://archinform.knuba.edu.ua/

3. Галина Гетун, Віра Колякова, Ірина Безклубенко, Андрій Соломін. Конструктивні рішення вибухостійких будівель приміщеннями цивільного захисту населення. Будівельні конструкції.Теорія і практика», № 13, К: 2023. – с.41-50. (Index Copernicus International, Google Scholar)

http://bctp.knuba.edu.ua/issue/view/17266

4. Гетун Г.В., Безклубенко І.С, Соломін А.В.,Баліна О.І. Особливості об’ємно-планувальних рішень захисних споруд цивільного захисту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування», № 67, К: 2023. – с.203-220 (Фахове видання категорії Б)

http://archinform.knuba.edu.ua/

5. Honcharenko T., Akselrod R., Shpakov A., Khomenko O., “Information system based on multi-value classification of fully connected neural network for construction management”, IAES International Journal of Artificial Intelligence, 2023, № 12(2), Р.593-601

https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21864 (SCOPUS)

6. Honcharenko T, Solovei O. Optimal bin number for histogram binning method to calibrate binary probabilities. CEUR Workshop Proceedings, vol-3628, pp 126–135, (2023). [Scopus]

 https://ceur-ws.org/Vol-3628/paper18.pdf

7. Делембовський , М., Терентьєв , О., & Корнійчук , Б. (2023). ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У РОЗГОЛОШЕННІ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Grail of Science, (24), 347–350.

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.063

8. M. Delembovskyi, S. Terenchuk. Comprehensive vehicle safety diagnostics and management system. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure, 2023, Part F1379, pp. 3–11 (Scopus) DOI: 10.1007/978-3-031-25863-3_1 

9. Дичка І.А., Терейковський І.А., Коровій О.С., Терейковська Л.О., Романкевич В.О. Оцінка ефективності засобів розпізнавання емоційної тональності фрагментів тексту. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 130-135.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

 http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/20.pdf

10. Дичка І.А., Терейковський І.А., Дідус А.В., Терейковська Л.О., Бояринова Ю.Є. Оцінка ефективності засобів розпізнавання ключових слів у голосовому сигналі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 34 (73), № 3, Ч. 1, 2023, С. 123-129.

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/3-1_2023.pdf

http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/3_2023/part_1/19.pdf

11. Gryhoriy Ivanchenko, Galyna Getun, Iryna Bezklubenko, Andriy Solomin. Features of design and calculations of complex reinforced concrete frames of buildings. Опір матеріалів та теорія споруд. № 110, с.108-117 [Web of science]

http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/284876

12. Gryhoriy Ivanchenko, Galyna Getun, Iryna Bezklubenko, Andriy Solomin, Oleksii Posternak. Вплив вибухових навантажень на будівлі та споруди цивільного захисту населення. Збірник «Опір матеріалів і теорія споруд», 2023, №111. С. 39-48. (Web of Science)
 
13. Ладижець В. І., Теренчук С. А. Моделі, методи і засоби планування раціону харчування людини. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 53. С. 39 – 44; dx.doi.org\10.32347/2412
9933.2023.53.39-44.
 
14. Мазуренко Р. В., Єременко Б. М. Інтелектуальна система керування потоками автомобільного транспорту:
основні концепти онтології. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 55. С. 192 – 197,
dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.55.192-197.
 
15. Рябчун Ю. В., Середа Д. Е., Кохан В. Р., Доля О. В. Можливості та переваги українського ринку технологій
«розумний будинок». Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 56. С. 181 – 187,
dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.56.181-187;
https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-56/181-187.pdf
 
16. Solovei O. L., Gobov D. A., (2023), “Parsimonious machine learning models in requirements elicitation techniques selection.  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, No 1 (9)’2023.
 
17. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Тисленко О.Б., Зубрій І.М. Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. Modern engineering and innovative technologies. Issue №29. Part 1. October 2023. P. 102-111. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-29-01-022.

 

Конференції:

1. Баліна О.І.,Безклубенко І.С.,Буценко Ю.П. “Специфічні риси дистанційного навчального процесу в умовах воєнного стану”, Збірник тез науково-практичного круглого столу “Безпекова ситуація в Україні в умовах війни:стан загрози напрями забезпечення”, Київ, 26 вересня 2023р, с.232-236

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk_kruglyj-stil_26.09.2023.pdf

2. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Лесько В.І.,  Гетун Г.В. . Marcov`s model of technical condition of the object/ Proceedings of XVIII Internetional Conferens on Modern Achievements of Science and Educations, September 13-20, 2023, p. 134-137, Netanya, Israil.[Google scholar]

http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2023.pdf

3. Баліна О.І.,Безклубенко І.С.,Буценко Ю.П.”Досвід дистанційного викладання математики в умовах воєнного часу”-Збірник тез Всеукраїнського методичного семінару”Теорія і практика проєктування і прогнозування класними керівниками і педагогами варіативного складника освітньої програми гімназії/ліцею в умовах війни”Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук,Київ,2023,с.7-12

https://undip.org.ua/library/konstruiuvannia-kompetentnisno-oriientovanoho-zmistu-povnoi-zahalnoi-serednoi-osvity/

4. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Гетун Г.В., Сновида В.Є. «Особливості дистанційного викладання математичних курсів в інженерному вищому навчальному закладі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій», КНУБА, Київ, 2023, с. 75-76

file:///C:/Users/user/Downloads/2023_h_mizhnarodna_konf_urt_zbirnyk_tez.pdf

5. Баліна О.І., Безклубенко І.С., БуценкоЮ.П. “Особливості дистанційного вивчення курсу математики в умовах воєнного стану” Тези 3 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2023 в Україні”Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану”, Київ, 23 травня 2023

https://dndi.mvs.gov.ua/

6. Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. “Дистанційне вивчення курсу математики в умовах воєнного стану”- Тези доповідей 19 Міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, присвяченої 125-річчю, Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, жовтень 2023, с. 219-220

https://matan.kpi.ua/uk/kravchuk-conf-2023/abstracts/

7. Iryna Bezklubenko, Galyna Getun ,Olena Balina, Jurij Butsenk. ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO NA ETAPIE INŻYNIERSKIEGO PROJEKTOWANIA SIECI. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 80): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Ополе, Польща, 19-20 вересня 2023 р.)  с. 3 –5. ISSN 2522-932X

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/file_1696851235.pdf

8. I. Bosenko, B. Volokh, R. Pasko. Database modeling for the infocommunication support system for rebuilding of damaged real estate objects. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика”, 19 квітня 2023. м. Полтава. С.35-38.

http://www.economics.in.ua/2023/04/19-2023.html

9. Bushuyev S., Bushuyeva N., Bushuieva V., Bushuiev D., Tereikovska L. Dynamic Principles of Integrated Intelligence Model for Managing Innovation Projects. CEUR Workshop ProceedingsVolume 3453. P. 13 – 23. 2023. 4th International Workshop IT Project Management, ITPM 2023. (Scopus)

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85170578916&origin=resultslist&sort=plf-f

10. Ivan Butsenko, Olena Balina, Iryna Bezklubenko, Yurij Butsenko. A dynamic model of learning a general course of mathematics at a technical university. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с.367-369.

 https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view

11. B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda, S. Terenchuk Database Modeling for the Infocommunication Support System for Rebuilding of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

12. Гетун Г.В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Соломін А.В. Уразливість і ступень пошкодження будівель та споруд при надзвичайних ситуаціях. Proceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.75-80.[Googl scolar]

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf

13. Gobov, D., Solovei, O. (2023), ” Approaches to Improving the Accuracy of Machine Learning Models in Requirements Elicitation Techniques Selection “, arXiv:2303.14762.

DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14762 

14. Gorbatyuk Ie. V., Rusan I. V., Terentyev O. O. Mathematical equations for determining the working element of the ripper. Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 204-209. ISBN 978-966-8219-87-0. 

https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-9-11-10-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

15. Ievgenii Gorbatyuk, Oleksandr Terentyev, Anatolii Sviderskyi. Informative design of parameters of system management loosening unit. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії» : збірник наукових праць. Переяслав, 2023 р. С.65-66

http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/110/conference_30-30.11.2023.pdf.

16. Даллакян А., Міщук Д., Саченко І., Турчанінова Л. Інформатизація ведення нормативної бази будівельної галузі. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023., с. 405.

 

17. S. Dolhopolov, T. Honcharenko, V. Savenko, O. Balina, I. Bezklubenko, T. Liashchenko. Construction Site Modeling Objects Using Artificial Intelligence and BIM Technology A Multi-stage Approach. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

18. Зазулін О.Ю., Бородавка Є.В. Перспективи використання систем штучного інтелекту в сучасних інформаційних системах. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023. С. 81-82

 

19. N. Kostyshyna, D. Chernyshev, S. Tsiutsiura, A. Yerukaiev, V. Hots, Y. Riabchun. Evaluation of the Comfort of an Apartment Building Using Different Modeling Methods. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)

 

20. Ладижець В.І., Теренчук С.А. Перспектива використання глибинного навчання при вирішенні питань збалансованого харчування людини. Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика”, 19 квітня 2023. м. Полтава. С.47-50. http://www.economics.in.ua/2023/04/19-2023.html

21. Лесько В.І.,Кліменко М.О., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Складові елементи надійності та ефективності логістичних систем в будівельному виробництві roceeding of the XVII international conference on science and education, January 15-22, 2023, Hajduszoboszlo (Hungary), p.91-95.[ Googl scolar]

http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf

22. Микола Музика, Микита Зуб, Дмитро Дарнопих, Олена Доля. Штучний інтелект в освіті на наукових процесах. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с.395.

 https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view

23. G. Ryzakova, T. Honcharenko, K. Predun, N. Petrukha, O.Malykhina, O.Khomenko. Using of Fuzzy Logic for Risc Assessment of Construction Enterprise Management System. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan (Scopus)

 

24. Sakhno O., Riabchun Y. Using system analysis for project management in the software industry. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку змісту освіти. К: КНУБА, 2023. С. 16-17

 
25. Ольга Серпінська. Комбінування FСМ-алгоритму на основі нечітких множин першого типу і генетичного алгоритму
Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с.427.
 
26. О. Серпінська. Комбінування PCM-алгоритму на основі нечітких множин першого типу і генетичного  алгоритму. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. С. 429
 
27. Solovei J. Best fit vs parsimonious model for classification problem. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Madrid, Spain. 2023. Pp. 491-494. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.8

https://isg-konf.com/trends-theories-and-ways-of-improving-science/

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Solovei_paper-23.pdf

28. Solovei O. “A “wrapper” technique with bayesian information criterion for feature selection”, Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій», КНУБА, Київ, 2023 с. 27-30

file:///C:/Users/user/Downloads/paper_Solovei.pdf

29. Соловей О.Л., Соловей Б.А.. Включення інформаційного критерію баєса в математичну модель вибору оптимального набору ознак. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем-2023». / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.];  Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – 301-302 с.

https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/Tezy-2023-Part-2.pdf

https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/solovei_paper_may.pdf

30.  Olga Solovei, “Analysis of a fixed-width binning method,” 2023 International Conference on Innovative Solutions in Software Engineering (ICISSE), Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Nov. 29-30, 2023, pp. 49-53

URL: https://www.researchgate.net/publication/377119916

31. Діана Тетаренко, Дар’я Самко, Олена Доля. Потенціал штучного інтелекту для вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с. 433.

 https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view

32. Terentyev Oleksandr, Gorbatyuk Ievgenii, Volianiuk Volodimir. Information technology of neural network modeling in diagnostics of technical objects. Енергоощадні машини і технології: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 трав. 2023 р. Київ: КНУБА. 2023. С. 143–146. URL:

http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/ESMT_2023_Conference_proceedings_Le_finale.pdf

33. S. Terenchuk, B. Volokh, I. Bosenko, R. Pasko, O. Molodid, V. Zaprivoda Modeling the Process of Assessing the Technical Condition of Damaged Real Estate Objects. 2023 IEEE Smart Information Systems and Technologies (SIST) 4-6 May, 2023, Astana, Kazakhstan. (Scopus)

https://sist.astanait.edu.kz/

34. Terenchuk, S., Buhrov, A., Pasko, R., Yaschenko, A., Bosenko, I., Volokh, B. Ontology Formation of Support System for Restoration of Buildings, Property and Infrastructure Objects. (2023) 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2023 – Conference. (Scopus)

 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179514221&doi=10.1109%2fKhPIWeek61412.2023.10313006&partner
DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023.10313006

35. Убайдуллаєв Ю.Н., Полтораченко Н.І., Ольшевський Ю.В. Обгрунтування процесів утворення тріщин у збірних та збірно-монолітних захисних спорудах. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». Харків: НТУ «ХПІ», 2023, С. 1381.

http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2023/05/Zbirnik-tez-MicroCAD-2023-new_compressed-1.pdf

36. Убайдуллаєв Ю.Н., Полтораченко Н.І. Особливості  організації логістичних процесів у будівництві військових об’єктів. Збірник тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та шляхи вирішення в умовах воєнного стану». Одеса: Військова академія, 2023, С. 199.

https://drive.google.com/file/d/17NEf0t7KYHuPZ2ehQO8idPc3LhjnVFR0/view?pli=1

37. Chernyshev, G. Ryzhakova, T. Honcharenko, H.Petrenko, I. Chupryna,  N. Reznik, “Digital Administration of the Project Based on the Concept of Smart Construction”, Lecture Notes in Networks and Systems, vol.495 LNNS, pp. 1316–1331, 2023, International Conference on Business and Technology, ICBT 2021

https://www.springerprofessional.de/en/digital-administration-of-the-project-based-on-the-concept-of-sm/23260428   (SCOPUS)

38. Єлизавета Цикало, Олександр Терентьєв, Ігор Русан. Принципи створення якісного інтерфейсу на базі аналізу відомих дизайн-
систем. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023, с. 401.
 
 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram