Новини,  НОВИНИ КНУБА

Два роки Центру з питань забезпечення якості освіти КНУБА

Основна стратегічна мета державної освітньої політики в Україні — забезпечити якість освіти. Для цього кожен освітній заклад будує ефективну внутрішню систему менеджменту якості, здатну адекватно реагувати на виклики сьогодення та стабільно функціонувати. Це може допомогти поліпшити його загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку. Внутрішня система забезпечення якості освіти — це дієвий інструмент, який дає змогу успішно розвивати заклад. Два роки тому в Київському університеті будівництва і архітектури було створено Центр з питань забезпечення якості освіти. Його очолив кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних машин Микола Пристайло.

У Центрі чотири відділи, в яких працює сім фахівців https://www.knuba.edu.ua/about/administrativni-pidrozdili/centr-z-pitan-zabezpechennya-yakosti-osviti/pro-centr-z-pitan-zabezpechennya-yakosti-osviti/  Однак роботи ними за два роки зроблено чимало.

У грудні 2021 року, відділом Підтримки функціонування системи менеджменту якості, який очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри Управління проектами Євгенія Бойко, забезпечено проведення зовнішнього ресертифікаційного аудиту КНУБА за вимогами стандарту ISO 9001: 2015 представниками німецького органу сертифікації. За результатами аудиту: система менеджменту повністю результативна та задовольняє вимогам застосованого стандарту. Невідповідності не були виявлені.  В 2022 році вдруге проведено наглядовий аудит і прийняте позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту Київського національного університету будівництва і архітектури. А перевіряли діяльність КНУБА за  науковою, міжнародною освітньою діяльністю, стратегічним управлінням, проектуванням, маркетингом, лідерством, плануванням, підтримкою системи менеджменту якості тощо. За висновком міжнародних експертів: система менеджменту якості КНУБА результативна.

Політика Центру з питань забезпечення якості освіти спрямована на підтримку сталого розвитку Університету за рахунок задоволення  потреб та очікувань зацікавлених сторін, на виконання законодавчих вимог, які установа  взяла на себе, забезпечення  якості надання послуг, а також системний підхід при наданні послуг, адаптування Університету до змін в зовнішньому середовищі, впровадження інновацій та створення  сприятливих умов для реалізації планів та завдань співробітників Університету, як  професійних, так  і особистих.

Одним зі структурних підрозділів Центру з питань забезпечення якості освіти КНУБА є Відділ ліцензування та акредитації, який очолює кандидат технічних наук, доцент кафедри Кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Максим Делембовський. Відділ здійснює контроль, координацію, організацію, супровід і проведення дій з підготовки процедури ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців.

З моменту створення відділу запроваджено роботу з розробки та оновлення положень:

  • про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм;
  • про гаранта освітньої програми КНУБА.

Дані положення були затверджені Вченою радою університету в 2022 році.

Важливим досягненням відділу є розробка внутрішньої бази освітніх програм, які є актуальними та реалізовуються в університеті. Впровадження даної база надає можливість швидко та якісно формувати звітність та в оперативному режимі здійснювати контроль за освітніми програмами.

30.05.2022 року відділом ліцензування та акредитації у співпраці з відділом сприяння індивідуального розвитку напрацьовано ряд завдань, щодо вдосконалення підходів для підвищення якості освітнього процесу в КНУБА про що озвучено в доповіді «Про розробку та впровадження новітніх методів організації навчання викладачами КНУБА». (https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NXJWKH9SXvWbtN6eQiBbhygukE5KKXgNQ5yaRo1FQdyLqvSh8Ab3D9HKFpF1a9Lql&id=332601548064794)

З 2022 року активно впроваджено роботу з гарантами освітніх програм, де розглядаються процеси акредитацій, відбуваються обговорення нормативної документації, формування відомостей самооцінювання та процесі оновлення і вдосконалення нормативної документації КНУБА, щодо підвищення якості освітнього процесу.  (https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kVtpTrJDNceoPv9nesuKQzCrPeHwfQSa5mWfVQMZopMvVRvKnK91YRTMWeuLd7KBl&id=100063542127081)

Постійно проводиться робота відділом, щодо супроводження процесів акредитації та залучення до даного процесу причетних осіб.

Окрім внутрішньої роботи відділ ліцензування та акредитації активно долучається до роботи круглих столів конференцій та семінарів які організовані НАЗЯВО, МОН  та іншими організаціями за тематикою відділу. Так, в квітні 2023 року відділ прийняв участь у вебінарі НАЗЯВО на тему «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти в технічних університетах», у вересні 2023 року семінарі Харківського ІТ-кластеру та НАЗЯВО на тему «Система сертифікація ІТ-дисциплін» та інші заходи.

Щороку та на постійній основі відділ ліцензування та акредитації проводить роботу з формування заявки акредитацій освітніх програм на наступний навчальний рік, де визначаються пріоритетні освітні програми, які потребують корегування в часі для забезпечення безперервності освітнього процесу.

З листопада 2023 року сформовано графік проведення нарад з якості освітнього процесу КНУБА окремо з науково-методичними комісіями спеціальності, що потребує більш детальнішого аналізу освітніх програм в межах окремих спеціальностей.

Відділ ліцензування та акредитації прийняв активну участь в круглому столі «Презентація оновлених освітніх програм із кібербезпеки» що реалізовано згідно проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Представники від відділу та Центру мали можливість офіційно виступити на заході, де презентували свої освітні програми та майбутні плани щодо їх удосконалення в рамках проекту. В формі живої дискусії розглядали питання та виклики які стоять в майбутньому. (https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0T2KJ87W4cJQLMWG8nqvBHPMTT6KataMC2WvX2uCuY8SKKd8KvT7QTurXhKUujksol&id=100063542127081)

В перспективних планах відділу ліцензування та акредитації є додаткове запровадження внутрішнього та зовнішнього аудиту освітніх програм КНУБА. В межах аудити планується формувати наказ з дорожньою картою усунення недоліків та покращення освітнього процесу.

Відділ сприяння індивідуального розвитку був створений 15 листопада 2021 року як структурний підрозділ Центру з питань забезпечення якості освіти КНУБА.  Очолив його кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних машин Максим Балака. Так, на сьогодні доволі молодий відділ, однак вже з перших днів свого заснування активно долучається до організації, координації та здійснення контролю за процесами набуття нових і вдосконалення набутих професійних та загальних компетентностей, які потрібно для професійної діяльності науково-педагогічних працівників, до організації ефективного використання інформаційних ресурсів і впровадження сучасних технологій дистанційного навчання в нашому університеті.

Постійне удосконалення та супровід накопичувальної системи підвищення кваліфікації надає можливість педагогічним, науково-педагогічним працівникам долучатись до різно¬манітних цікавих та корисних онлайн курсів. Приміром, протягом 2022–2023 навчального року понад 100 викладачів КНУБА успішно завершили навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти», координатором якої від університету був відділ сприяння індивідуального розвитку. Викладачі набули цифрових компетентностей щодо використання можливостей інструментів Google у професійній діяльності, мали змогу оцінити переваги Google Workspace for Education, організації персонального інформаційного середовища викладача закладу освіти і застосування цифрових інструментів для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу, в тому числі для дистанційного навчання, що є дуже актуальним під час російської збройної агресії проти України. До того ж в межах програми проводяться додаткові тренінги і конференції, що спрямовані на поглиблення знань випускників програми та інформування освітньо-наукової спільноти про останні оновлення цифрових застосунків.

У продовженні цього відділом сприяння індивідуального розвитку запропоновано взяти участь у міжнародній програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти «Створення сучасного електронного курсу на платформі Moodle» з 14 листопада до 21 грудня 2022 року, проведене Technische Hochschule Lübeck (Німеччина). Тож зацікавленні викладачі нашого університету успішно пройшли онлайн курс і отримали загальні, ключові та професійні компетентності, що підтверджено сертифікатами міжнародної програми підвищення кваліфікації. У своїй діяльності відділ активно взаємодіє з професорсько-викладацькими колективами кафедр і деканатами університету, а також адміністративними  підрозділами, зокрема із навчальним, навчально-методичним, інформаційно-аналітичним відділами, центром інформаційних систем і комунікацій та іншими підрозділами КНУБА.

Завдяки використанню освітнього сайту КНУБА на платформі Moodle, адмініструванням якого займається відділ сприяння індивідуального розвитку та центр інформаційних систем і комунікацій, забезпечується безперервне змішане та дистанційне навчання в університеті, взаємодія викладачів та здобувачів освіти. Влітку 2023 року здійснено оновлення платформи Moodle 4.2.1+, що сьогодні дає можливість всім учасникам освітнього процесу користуватися актуальними можливостями та інструментами надійної, безпечної та інтегрованої системи персоналізованого навчального середовища. Водночас співробітниками відділу проведено синхронізацію платформи Moodle і Microsoft 365, що забезпечує єдиний вхід для здобувачів освіти, викладачів та співробітників університету на освітній сайт КНУБА та користування програмними продуктами Microsoft 365 для ефективної взаємодії під час освітнього процесу.

Зауважимо, що освітній сайт КНУБА піддався певній реструктуризації, з’явилися нові розділи за освітніми рівнями бакалавра, магістра і доктора філософії. Це наддасть можливість, перш за все, здобувачу освіти швидко орієнтуватись у дисциплінах освітньої програми, за якою навчається, оскільки за кожним освітнім рівнем закріплюється освітня програма з повним переліком основних компонентів – електронних навчально-методичних комплексів дисциплін. І тому відпадає необхідність пошуку електронного курсу серед багатьох курсів кафедр університету, як це було раніше. Відповідно до цього, спрощується проведення акредитаційних експертиз освітніх програм за всіма рівнями освіти. Ключові моменти реструктуризації освітнього сайту КНУБА доповідалися на Вченій раді університету, а також на міжнародній науково-практичній конференції MoodleMoot Ukraine 2023. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle з метою обміну ідеями та досвідом серед тих, хто використовує систему управління навчанням Moodle.

Торкнувшись теми проведення акредитацій освітніх програм, що реалізуються у КНУБА, звернемо увагу, що відділ сприяння індивідуального розвитку спільно із відділом ліцензування та акредитації займається перевіркою виконання досягнень у професійній діяльності науково-педагогічних працівників, визначених у пункті 38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наданням консультативної допомоги щодо правильності подачі викладачами даних, внесенням актуальної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Представники відділу беруть участь в онлайн зустрічах з експертами в рамках акредитаційного візиту за освітніми програмами, які реалізуються у КНУБА, у нарадах внутрішнього забезпечення якості освіти університету та інших заходах, де висвітлюються питання щодо професійного розвитку науково-педагогічних працівників, використання інформаційних ресурсів та впровадження сучасних технологій дистанційного навчання.

В університеті проводяться платні курси підвищення кваліфікації на замовлення профільних організацій та підприємств, по завершенні яких видається сертифікат в електронному вигляді. Приміром, у липні 2022 року науково-педагогічними працівниками КНУБА за підтримки відділу сприяння індивідуального розвитку проведено підвищення кваліфікації спеціалістів Державної інспекції архітектури та містобудування України за навчальною програмою «Основи будівельного матеріалознавства та товарознавчої експертизи в будівництві», а у травні 2023 року – для спеціалістів Головного центру капітального будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби України за навчальною програмою «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», по завершенні якої на адресу Київського національного університету будівництва і архітектури надіслано лист-подяку за величезну підтримку, високоякісну організацію та проведення дистанційного навчання з підвищення кваліфікації в будівельній галузі bit.ly/462YgLh.

Відділ сприяння індивідуального розвитку постійно працює над формуванням в університеті системи безперервного, взаємоузгодженого і послідовного розвитку професійних та загальних компетентностей науково-педагогічних працівників, спеціалістів будівельно-архітектурної галузі України.

Ще одним структурним підрозділом Центру є відділ моніторингу якості підготовки фахівців, начальником якого є кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і обладнання технологічних процесів Олександр Дьяченко. Відділ моніторингу якості підготовки фахівців є структурним підрозділом Центру з питань забезпечення якості освіти фахівців КНУБА.

Основними напрямками роботи відділу є такі напрямки як:

–    моніторинг якості освітнього процесу підготовки фахівців;

–    отримання від учасників освітнього процесу відгуків і пропозицій задля забезпечення зворотного зв’язку між ними і університетом;

–    опрацювання і передача отриманих відгуків і пропозицій для розгляду відповідним адміністративним підрозділам університету, а також науково-методичним комісіям спеціальностей для покращення якості освітнього процесу;

–    формування структури і змісту інструментарію моніторингових досліджень, виконання збору і опрацювання отриманої інформації.

За останній рік роботи відділу моніторингу було організовано проведення  опитування і опрацьовано результати від більш ніж 5 тисяч респондентів.

Опитування серед учасників освітнього процесу проводилися за наступними напрямками:

–    задоволеність здобувачами освітньою програмою;

–    викладач очима студентів;

–    рівень підтримки здобувачів в освітньому процесі;

–    моніторинг готовності учасників освітнього процесу до різних форматів навчання;

–    опитування викладачів щодо внутрішнього забезпечення якості освіти;

–    опитування роботодавців та інші.

Ведеться активна співпраця з гарантами. Результати опитувань після їх структурування і опрацювання передаються гарантам для аналізу отриманих відгуків задля оптимізації і актуалізації освітніх програм відповідно до сучасних вимог ринку праці.

Проведено моніторинг стану наповненості сторінок кафедр матеріалами, необхідними для проходження процесу акредитації та ліцензування освітніх програм відповідно до вимог. За результатами яких завідувачам кафедр були надані рекомендації по виправленню виявлених на сторінках недоліків.

На початку кожного навчального року відділом надається розпорядження про проведення ректорських контрольних робіт з рівня залишкових знань з дисциплін шкільного курсу(фізика, хімія, математика). Отримані за результатами проведення дані опрацьовуються і надаються пропозиції задля покращення рівня знань здобувачів з цих дисциплін.

Наразі проводяться роботи з введення електронної системи тестування для проведення ректорських контрольних робіт на платформі Moodle. Таке тестування має на меті зменшити навантаження на викладацький склад і дозволить проводити контрольні роботи дистанційно, що є дуже актуальним у часи воєнного стану.

Розроблено сторінку відділу моніторингу якості підготовки фахівців на сайті КНУБА. На ній у відповідних розділах відображені як результати проведених ректорських контрольних робіт, так і результати анкетувань учасників освітнього процесу, які проводяться в університеті.

Для покращення ефективності функціонування каналу зворотного зв’язку між університетом і учасниками освітнього процесу розроблено сторінку з переліком анонімних анкет, які доступні для проходження у будь-який зручний час доби.

Крім згаданих вище пунктів відділ активно виконує розповсюдження анкет в університеті, що надходять від Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України, а також різних міжнародних громадських організацій, експертних платформ.

Варто відзначити, що у Київському національному університеті будівництва і архітектури якість підготовки фахівців зберігається на достатньо високому рівні. Звісно без недоліків не обходиться жоден процес, саме тому отримання відгуків, їх опрацювання і вчасна передача відповідним структурам і вповноваженим особам КНУБА дозволяє покращувати якість різних аспектів освітнього процесу.

Начальник центру

з питань забезпечення якості освіти                                Микола Пристайло

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram