052 ВИКЛАДАЧІ

Мамедов Алірза Махмуд огли

Завідувач кафедри міського господарства кандидат технічних наук, доцент.

 

Scopus: Реєстраційний №: 57221439088

Researcher: https://publons.com/researcher/3168004

mamedov@knuba.edu.ua

Тел.:+380 44 248 30 32

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 30.06.2021 р. №608/1 про зарахування підвищення кваліфікації

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, кваліфікація інженер-будівельник.

Трудову діяльність розпочав асистентом кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, кандидат технічних наук, доцент.

Брав участь у розробці містобудівної документації, в т.ч. розробці генеральних планів.

Учасник багатьох наукових конференцій і семінарів, в тому числі міжнародних, пройшов фахове навчання в організаціях за кордоном. Має досвід роботи в міжнародних організаціях, керівництва значними будівельними проєктами.

З 1995 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших ВНЗ, завідувач кафедри міського господарства з 2016 року.

Викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Комп’ютерні технології в містобудуванні», «Моделювання містобудівних систем».

Є заступником відповідального редактора наукового збірника «Містобудування та територіальне планування». Веде дослідження в напрямках комп’ютерного моделювання містобудівних систем, використання BigData в управлінні розвитком міста, моделювання просторової підсистеми містобудівної системи. Автор понад 60 наукових публікацій.

Наукові праці Мамедова А. М.

Лакуша Наталія Михайлівна

Доцент кафедри філософії кандидат філософських наук, доцент

lakusha.nm@knuba.edu.ua

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Закінчила Державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, отримала кваліфікацію вчителя географії і біології, диплом ЛН № 000582.

Закінчила Полтавський технічний університет, отримала кваліфікацію юриста, диплом №001883.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії». Тема дисертації «Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем (соціально-культурний та праксеологічний аспекти)». Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. Диплом ДК № 032610. Рішення президії ВАК від 19.01.2006 р.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі філософії. Атестат 12ДЦ № 028511. Рішення Атестаційної колегії МОНМСУ від 10.11.2011 р.

Наукові праці Лакуші Н. М.

Дьомкін  Петро Олексійович

Кандидат історичних наук, доцент. доцент кафедри політичних наук і права

domkin.po@knuba.edu.ua

Тел.: (097)263-72-67

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації

У 1975 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка по спеціальності «Історія». Кваліфікація – історик, викладач історії КПРС та суспільствознавства.

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – Історія суспільних рухів і політичних партій. Тема дисертації: Робітний клас – провідна сила дружби народів. Диплом кандидата наук КД №065337.

У 1996 р. отримав вчене звання доцента. Атестат ДЦ АР № 200434.

Керівник студентського наукового гуртка з історії.

Здійснює наукове консультування з видавничих питань ТОВ «Інвест Інтернешинал».

Дисципліни, які викладає:

– Історія української державності та культури

– Історія України

– Історія української культури

– Етнографія

– Соціологія.

Наукові праці Дьомкіна П. О.

Освіта: Мотузенко Б.І. закінчив в 1999 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальності “Соціологія”.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу».

Працював заступником директора Фонду Підтримки Прогресивних Реформ та директором Департаменту аналітичного забезпечення Консорціуму «Індустріальна Група». В останні роки – ФОП, основним видом діяльності якого є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Водночас є засновником та виконавчим директором Аналітичної та дослідницької групи Project Bureau, напрямами діяльності якої є розробка та проведення соціологічних та маркетингових, медійних досліджень, організація зовнішніх експертиз та соціального аудиту, звонішньополітична аналітика, консультування з проблематики формування іміджу та репутації, соціальних комунікацій, розробка проектів для некомерційного сектору, супровід діяльності громадських організацій, бізнес-консалтинг, розробка суспільно ефективних бізнес-проектів.

Навчальні дисципліни: соціологія права, Соціологія міста, Конфліктологія, Конфлікти в публічному управлінні, Соціологія міста, Соціологія політики.

Наукові інтереси: соціологія мас-медіа, соціологія міста, політика національної пам’яті.

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

Наукові праці Мотузенко Б. І.

Освіта: 2001 р. – закінчив юридичний факультет Східноукраїнського національного університету (спеціальність “Правознавство”).

2006 р. – закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (спеціальність “Державне управлінняˮ).

2006 – 2010 рр. – заочна підготовка в аспірантурі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра політології та філософії). У квітні 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні”, отримавши науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

2013–2016 рр. – підготовка у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра національної безпеки). У червні 2017 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Інституціональні засади розвитку державних систем цивільного захисту”, здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління за вказаною вище спеціальністю.

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Перелік навчальних дисциплін: теорія державного управління, державне та муніципальне управління, експертно-аналітична діяльність в публічному управлінні, правове регулювання публічного управління, сучасні інструменти та технології модернізації публічного управління, стратегічне управління державою та суспільством в умовах глобалізації.

Головні напрями наукової діяльності:  державне управління, національна безпека, цивільний захист, професійна підготовка управлінських кадрів.

Наукова робота: є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 26 статей опубліковано у виданнях, віднесених до категорії фахових у галузі науки “Державне управління”.

Відомості про практичний досвід роботи за спеціальністю: стаж роботи в органах державної влади складає близько 10 років (2001–2010 рр.).

Інша діяльність: член редакційної колегії журналу “Науковий вісник: державне управління”, всеукраїнських громадських організацій: “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, “Еліта держави”, громадської організації “Академія національної безпеки”.

Наукові праці Андреєва С. О.

Корнієвський Олександр Анатолійович

доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України професор кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

korniievskyi.oa@knuba.edu.ua;

alankorn271230@ukr.net

Тел.: (050)441-50-77

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.07.2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в університеті у Венеції 2019 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в університеті у Венеції 2021 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.06.2022 р.

У 1980 році закінчив з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (сучасна назва – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) за спеціальністю «історія».

Доктор політичних наук (2011), професор зі спеціальності 21.01.01 – основи національної безпеки держави (2016), Заслужений діяч науки і техніки України (2013). За здобутки у дослідженні та науковому обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку держави, особистий внесок у зміцнення творчої співпраці з науковими колективами Національної академії наук України та високопрофесійну роботу нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України (2012).

Входить до складу спеціалізованої вченої ради у Національному інституті стратегічних досліджень із захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності 21.01.01 — основи національної безпеки держави (політичні науки).

Член редколегії щоквартального науково-практичного журналу НІСД «Стратегічна панорама».

Підвищення кваліфікації у 2019 р. за кордоном. Сертифікат

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

-Політологія;

-Загальна теорія політики;

-Громадянське суспільство.

Науково-дослідна діяльність:

У 1993 р. захистив у Київському університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х – початок 90-х років)». У 2011 р., в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив докторську дисертацію на тему: «Громадські об’єднання у системі національної безпеки України» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Має понад 180 наукових публікацій. Входив до складу редакційної колегії науково-популярних енциклопедичних видань: «Україна – Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і Світ» (2009–2011).

Основні напрями наукової діяльності:

Світові практики самоорганізації громадськості та інституалізації громадської активності, становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні, суб’єктно-об’єктні аспекти місця та ролі громадського /третього/ сектору в системі національної безпеки держави.

Наукові праці Корнієвського О. А.

Сердюк Наталія Аркадіївна

професор кафедри політичних наук і права, доктор юридичних наук, доцент

 

 

Researcher ID: O-1983-2017
Scopus реєстраційний №: 57224333738

serdyuk.na@knuba.edu.ua;

serdyuk_natalia@ukr.net

Тел.: (097)968-53-34

Підвищення кваліфікації:

Стажування в Польщі 2018 р. Сертифікат

Підвищення кваліфікації в European Socio-Technical University in Radom (Poland). Жовтень 2021. 180 год

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. №1241/1 про зарахування. підвищення кваліфікації

Сертифікат В2 (вересень 2021)

Освіта:

У 1991 р. закінчила Перше Київське медичне училище, кваліфікація: медична сестра.

У 2004 р. закінчила юридичний факультет, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.

26 травня 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

16 грудня 2019 р. – захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

Загальна інформація:

Голова Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників». Є членом редколегії науково-практичного журналу «Соціологія права». Нагороджена Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019).

Перелік навчальних дисциплін:

-Конституційне право України

-Трудове право

-Виробнича практика з фаху

Наукова робота:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких – дві одноосібні та дві колективні монографії

Основні напрями наукової діяльності:

Теорія держави і права, Правові проблеми реалізації влади, Застосування правових норм, Правові системи сучасності, Історико-правові проблеми формування правової, соціальної держави, Природоресурсне право

Наукові праці Сердюк Н. А.

Дьомін Микола Мефодійович

Член-кореспондент АН України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор

domin.mm@knuba.edu.ua

 
 
 
Публікації, патенти, ДБН
Підвищення кваліфікації. Лютий 2022 р. Наказ ректора від 01.02.2022 р. про зарахування
 

Озерова Ольга Анатоліївна

Кандидат наук з  фізичного виховання і спорту, доцент.

Заступник завідувача кафедри фізичного виховання і спорту з наукової роботи. Майстер спорту з плавання. Проводить заняття у циклі “Спеціальна медична група”.

Каб. № 8, Освіти 3, тел. (+38044) 248-30-25.

ozerova.oa@knuba.edu.ua

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про зарахування підвищення кваліфікації 

Навчальні дисципліни:

-Фізичне виховання.

-Гігієна фізичного виховання і спорту.

-Оздоровче та спортивне харчування.

Наукові праці Озерової О. А.

Стеценко Світлана Власівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

stecenko.sv@knuba.edu.ua;

oversblacky@gmail.com

Тел.: (050)413-86-67

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування Стеценко С.В. у 2021 р. 180 год.

У 1975 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Історик, викладач історії та суспільствознавства”.
В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію з політичної історії 60-80-х рр. ХХ ст. компартії СРСР (07.00.01 – Історія КПРС).
Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Історія зарубіжних політичних вчень
Туристична політика зарубіжних країн
Наукова робота:
Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій.
Напрями наукової діяльності:
Українська національна ідея

Наукові праці Стеценко С. В.

Бурда Інна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

burda.io@knuba.edu.ua;

inna.burdaa@gmail.com

Кабінет в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-uxQpeYAAAAJ

Тел.: (097)512-44-12

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1998 р. закінчила Переяславський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди за спеціальністю «історія».
Також закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія.
Тема дисертації: «Національне питання в Росії 1905-1907 рр. (на матеріалах Державної Думи 1-го та 2-го скликань» (07.00.02 – всесвітня історія).
Перелік навчальних дисциплін:
-Історія української державності та культури
-Психологія
-Історія вишивки та костюму
-Країнознавство
-Рекреаційні комплекси та рекреалогія
-Історія світової культури
Наукова робота:
Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках, навчального посібника «Історія світової культури». Має понад 15 навчально-методичних праць.
Напрями наукової діяльності:
-Історія світової та української культури, психологія.

Наукові праці Бурди І. О.

Освіта

У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

У січні 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Генезис праворозуміння Ганса Кельзена” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2004-2013 рр. працювала в системі митних органів України, де займалася правовою роботою. В т.ч. 2008-2011 рр. – заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Державної митної служби України; 2011-13 рр. – начальник відділу організації правової роботи Управління правового забезпечення Державної митної служби України. З 2013 р. працювала в Департаменті правової роботи Міністерства доходів і зборів України. За час роботи в системі митних органів України нагороджена Почесною грамотою Київської регіональної митниці Державної митної служби України (2005), Грамотою Державної митної служби України (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 2-го ступеня» (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 1-го ступеня» (2009).

Здійснювала керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Проблемні питання нормопроектувальної техніки і судочинства» кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни:

-Митне право

-Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:

-Автор 26 наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові праці Бабюк А. М.

Баєва Юлія Євгенівна

кандидат політичних наук, доцентка кафедри політичних наук і права

 baieva.iuie@knuba.edu.ua

Тел.: (096)334-40-00

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, грудень 2020 р.

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Політологія”. Отримала кваліфікацію “Політолог, викладач соціально-політичних дисциплін та філософії”.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Тема дисертації – “Проблема національної згоди в Україні в контексті історико-політичного аналізу”

Наукові праці Баєвої Ю. Є.

Рубцова Світлана Вячеславівна

доцент кафедри мовної підготовки і комунікації

 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Rubtsova

medvedska.la@knuba.edu.ua

Тел.: (050)569-07-90

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації від 18.11.2022 р. №292 

У 2002 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Спеціальність: Переклад англійська мова. Кваліфікація: філолог, перекладач.

У 2020 р. закінчила аспірантуру. Наразі завершує текст кандидатської дисертації.

Керує студентським науковим гуртком при кафедрі мовної підготовки і комунікації.

Членкиня ВГО «Рідна школа» (Київська філія), Академії будівництва України.

Викладає дисципліни:

– Ділова іноземна мова (англійська)

– Фахова іноземна мова (англійська)

– Наукова іноземна мова

Наукові праці Рубцової С. В.

Дикарева Лариса Юріївна

професор кафедри мовної підготовки і комунікації, Кандидат філологічних наук, доцент

dykareva.liu@knuba.edu.ua

Тел.: (097)960-99-70

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації від 11.07.2018 р. №285

Сертифікат про участь у Всеукраїнському марафоні

У 1997 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова).

У 2020 та 2022 рр. була членом журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Також брала участь у розробці завдань для конкурсів.

У 2020-2022 рр. здійснювала наукове консультування освітніх, виховних та наукових заходів Центральної районної бібліотеки Солом’янського району м. Києва у 2020-2023 рр. на підставі Договору про співробітництво та наукове консультування між КНУБА та бібліотекою.

Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Рідна школа» (Київська філія).

Наукові інтереси:

  • проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;
  • етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;
  • стилістика;
  • культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;
  • актуальні проблеми україністики.

Дисципліни, які викладає:

  • Академічна доброчесність та академічне письмо;
  • Основи академічного письма.

Наукові праці Дикаревої Л. Ф.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram