Члени групи забезпечення ОПП

Карпунцов Валерій Віталійович

Карпунцов Валерій Віталійович

професор кафедри політичних наук і права
доктор юридичних наук (2018)
Заслужений юрист України (2007)
державний радник юстиції 3 класу (2016)

Нагороджений урядовими, відомчими та церковними відзнаками

📞 (067)338-78-78
📧 karpuntsov.vv@knuba.edu.ua
📬 v.v.karpuntsov@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ndCJ4LQAAAAJ

Карпунцов В.В. Окремі новели процесуального застосування компетенції прокурором під час судових проваджень щодо адміністративних (публічних) спорів у сучасному вимірі конституційної модернізації у сфері правосуддя / В.В. Карпунцов // Право і суспільство. — 2017. — № 1. – Ч.2. — С.159-162

Карпунцов В.В. Сущность судебно-прокурорского представительства в административных судах в современных новеллах модернизации процессуального статуса прокурора / Валерій Карпунцов // Legea si Viata. — 2017. — № 2/2(302). – С.46-49

Карпунцов В.В. Реформування функцій прокуратури: критичний аналіз / В.В. Карпунцов // Право і суспільство. — 2017. — № 2. Частина 2. — С.86-90

Карпунцов В.В. Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення / В.В. Карпунцов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — 2017. — Випуск 44. — Том 2. — С. 32-35

Карпунцов В.В. Функціонування спеціалізованих антикорупційних інституцій в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення / В.В. Карпунцов // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. – Запоріжжя. Серія: Право. — 2017. — № 2 (56). — С. 74-78

Карпунцов В.В. Компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення / Валерій Карпунцов // Вісник Національної академії прокуратури. – 2017. – № 2 (48). – С. 5-9.

Карпунцов В.В. Місце військової прокуратури у системі прокуратури в Україні: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу [Електронний ресурс] / В.В. Карпунцов // Журнал східноєвропейського права: електрон. наук.-практ. фах. вид. — 2017. — № 39. — С. 11-17: Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/karpuntsov_39.pdf

Карпунцов В.В. Методологічні підходи до новітнього адміністративно-правового дослідження функціональної природи органів прокуратури / В.В. Карпунцов // Публічне право. – 2017. – №4(28). – С.70-77

Карпунцов В.В.  Єдність і централізація органів прокуратури: порівняльно-правовий аналіз / В. Карпунцов // Право України. – 2017. –№10. – С.177-188

Карпунцов В.В. Проблемні питання розмежування процесуальної компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення / В.В. Карпунцов // Часопис Київського університету права. – 2017. – № 1. – С. 79-82

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція прокурора під час виявлення, припинення і розслідування злочинів, віднесених до терористичної діяльності/ Карпунцов Валерій// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2017 року. – Київ. – 2017. – С. 33-41

Карпунцов В.В. Міжнародні нормативно-правові акти як «орієнтири» подальшого реформування прокуратури/ Карпунцов В.В. // Juridica stiinfica in conditiile de integrare europeana Ukraina si Moldova: repere modern de dezvoltare juridical (Юридическая наука в условиях евроинтеграции Украины и Молдовы: современые ориентиры правового развития): междунар. науч.-практ. конф., 27-28 січня 2017 р. Кишинев, Молдова: тез. докл. – С. 114-117

Карпунцов В.В. Функція судово-прокурорського представництва та її реалізація в адміністративному судочинстві: сутність, генезис, новелізація / В.В. Карпунцов // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28 2017.  Sandomierz, Poland. 208 pages. – С.120-123

Карпунцов В.В. Сучасні проблеми правового регулювання трансформації процесуального статусу прокурора у судовому адміністративному процесі / Карпунцов В.В.// Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) у 2 – х т. Т.2/ відп.ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2017. –С.19-21

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури у запобіганні і протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Валерій Карпунцов// Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення. – Матеріали ІІ Регіонального круглого столу (м. Одеса, 28-29 вересня). – Київ. – 2017.  –  С. 73-78.

Міжнародна конференція «Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування і переспективи удосконалення», 22 листопада 2017 / Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Київ. – 2017

Круглий стіл: «Обговорення проектів процесуальних кодексів ГПК, КАСУ та ЦПК», 20 квітня 2017 / ВГО Асоціація суддів України. – Київ. – 2017

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція прокурора під час виявлення, припинення і розслідування злочинів, віднесених до терористичної діяльності/ Карпунцов Валерій// Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України. – Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15 грудня 2017 року. – Київ. – 2017. – С. 33-41.

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект: монографія. Науково-теоретичне видання – Київ: Логос. 2018 – 372 с.

Карпунцов В.В.  До питання про розробку механізму застосування прокурорами процесуального примусу до окремих категорій посадових осіб Верховної Ради України та судової влади [Електронний ресурс]/ В.В.Карпунцов// Правова просвіта. – 2018. – №2. – С.1-6. – Режим доступу: http://www.pravo.nayka.com.ua/pdf/2_2018/3.pdf

Карпунцов В.В. Процесуальна компетенція органів прокуратури щодо внесення до Верховної Ради України та Вищої ради правосуддя подань за матеріалами розслідування кримінальних правопорушень стосовно народних депутатів України та суддів: проблемні питання формування оптимальної моделі / В.В. Карпунцов // Право України. – 2018. – №1. – https://pravo  ua.com.ua

Карпунцов В.В. Принципы разграничения процессуальной компетенции органов прокуратуры Украины в контексте внедрения международно-правовых стандартов деятельности прокуратуры/ В.В. Карпунцов// Legea si Viata. – 2018. – http://www.legeasiviata.in.ua

Карпунцов В.В. Критерії ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях: окремі проблемні питання застосування / В.В. Карпунцов // Правові новели. – 2018. – №4. – http://www.legalnovels.in.ua/

Карпунцов В.В. Процедури реалізації органами прокуратури функції нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: сучасний стан правового регулювання та шляхи вдосконалення / В.В. Карпунцов // Право і суспільство. – 2018. – http://www.pravoisuspilstvo.org.ua

Карпунцов В.В. Гарантії реалізації процесуальної компетенції органів прокуратури на засадах принципу незалежності/ В.В. Карпунцов// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»  – 2018. – №1: http://lj.kherson.ua

Карпунцов В.В. Внесення органами прокуратури до Верховної Ради України подань за матеріалами розслідування кримінальних правопорушень стосовно народних депутатів України: процедурний аспект/ В.В. Карпунцов// Держава та регіони. Серія: «Право». – 2018. – № 1/2018. – http://www.law.stateandregions.zp.ua

Карпунцов В.В. Нове процесуальне становище прокурора в порівняльному вимірі європейської моделі Німеччини// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2018. – №31: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с.

Державне право зарубіжних країн: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. О.Є. Пилипенко, В.В.Карпунцов. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 44 с.

Карпунцов В.В. Норма права// Новий шлях до права. Колективна монографія / Кер. авт. колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2021. – 208 с.

Карпунцов В.В. Конституційно-правові основи права на житло: зарубіжний досвід і українські перспективи. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 34-36.

Історія політичних та правових вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов, С.В. Стеценко та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 42 с.

 • Valerii Karpuntsov, Roman Veresha. Criminal and administrative aspects of the sociology of law: Opportunities for expanding the research and the field of expertise. Іntereulaweast. Vol. IX (1). 2022. P. 147-165. https://hrcak.srce.hr/en/file/406259. DOI: https://doi.org/10.22598/iele.2022.9.1.7. Scopus.
 • Постанови Пленуму Верховного Суду в господарському судочинстві. 5-те вид., допов. і перероб. Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Київ: Алерта, 2022. 458 с.
 • Постанови Пленуму Верховного Суду в цивільному судочинстві. 5-те вид., допов. і перероб. Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Київ: Алерта,2022. 452 с.
 • Постанови Пленуму Верховного Суду в кримінальному судочинстві. 5-те вид., допов. і перероб. Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Київ: Алерта, 2022. 322 с.
 • Постанови Пленуму Верховного Суду в адміністративному судочинстві. 5-те вид., допов. і перероб. Упорядники: Вереша Р.В., Карпунцов В.В. Київ: Алерта, 2022. 488 с.
 • Karpuntsov, V.Veresha, R. The issues of criminological and victimological security and the COVID-19-related quarantine measures. Journal of Emergency Management Vol. 20, No. 4, July/August 2022, р. 301–315. Scopus. DOI: https://doi.org/10.5055/jem.0694

 • Карпунцов В.В. Національні пріоритети законотворчого процесу. International scientificconference «The role of legal science in establishing a new world order in wartime and post-war period» : conference proceedings, July 29–30, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022.

 • Карпунцов В.В., Вереша Р.В. Приватно-правові аспекти соціології права. The I International Scientific and Practical Conference «An overview of modern scientific researchin various fields of science», October 17–19, 2022. Amsterdam, Netherlands.

 • Карпунцов В.В., Вереша Р.В. Етимологія віртуальних активів. The III InternationalScientific and Practical Conference «Theories, methods and practices of the latesttechnologies», November 07–09, 2022. Tokyo, Japan.

 • Карпунцов В.В., Вереша Р.В. Компаративізм в системі законодавчого регулювання. TheIV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation oftechnologies in education», November 21–23, 2022. Munich, Germany.

 • Карпунцов В.В., Вереша Р.В. Міжнародно-правові аспекти законодавчої діяльності. TheVII International Scientific and Practical Conference «Theoretical methods and improvementof science», December 12–14, 2022. Bordeaux, France.

 • Карпунцов В.В. Функціональні засади прокурорської діяльності. Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 жовтня 2022 р.). Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022.

 • Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Вид. 2-е, доп. Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. КиївТернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 36 с.

Народився у м. Ніжин, Чернігівської області.  Навчався у С/Ш №10 м. Ніжина та фізико-математичному факультеті ліцею при Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя. У 1996 році вступив на перший курс юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 році закінчив магістратуру КНУ ім. Т. Г. Шевченка, здобув повну вищу освіту та отримав диплом магістра права з відзнакою. Під час навчання очолював Київський місцевий студентській осередок Асоціації юристів у галузі фінансового та банківського права. Проходив стажування у Верховній Раді України за програмою «Помічник Голови Комітету ВРУ» в 1999–2000 роках.

З 2001 по 2002 роки робота у штабі політичної партії «Наша Україна» В. Ющенка. З 2002 по 2005 роки — консультант відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України. Згодом був досвід роботи в Кабінеті Міністрів України на посаді радника, керівника групи радників віце-прем’єр-міністра України. Згодом керівник Юридичного департаменту Народного Союзу «Наша Україна». З вересня 2006 по лютий 2007 — помічник-консультант народного депутата України. З лютого по серпень 2007 — керівник Юридичного департаменту Народного Союзу «Наша Україна». З грудня 2007 по лютий 2009 — генеральний директор правничої групи «КОЛЕГІУМ». У травні 2008 обраний депутатом Київської міської ради VI скликання, член депутатської фракції Блоку Віталія Кличка, а з лютого 2011 — фракції партії «УДАР», член постійної комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики. З 2009 працював на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади, а саме заступником генерального директора Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку, першим заступником голови Державного агентства України з управління національними проектами. Грудень 2010 – грудень 2011 – Голова комісії з проведення реорганізації/перший заступник голови Державного агентства України з управління національними проектами. На чергових парламентських виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року був обраний народним депутатом України 7-го скликання від партії «УДАР». 2012 рік  до обрання народним депутатом України – Заступник голови центрального виконкому партії УДАР з юридичних питань. З грудня 2012 по листопад 2014 року – перший заступник голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. У зв’язку із подіями 2013-2014 років, революцією гідності та достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України 7-го скликання здійснив свою студентську мрію працювати в органах прокуратури та був призначений старшим помічником Генерального прокурора України з особливих доручень  На сьогодні атестований працівник прокуратури, присвоєно класний чин – державного радника юстиції 3 класу. У Парламент відряджався із Генеральної прокуратури України. З квітня 2016 року по серпень 2019 року – народний депутат України VIII скликання. З вересня 2021 року професор кафедри політичних наук і права Київського національного університету будівництва і архітектури.

Нагороджений урядовими, відомчими та церковними відзнаками.

Кандидат юридичних наук, 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право, тема дисертації – Теоретичні основи формування і реалізації функцій прокуратури: конституційно-правовий аспект, Інститут Законодавства Верховної Ради України, 2013

Доктор Юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації – Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2018.

Сердюк Наталія Аркадіївна

Сердюк Наталія Аркадіївна

професор кафедри політичних наук і права
доктор юридичних наук, професор

📞 (097)968-53-34
📧 serdyuk.na@knuba.edu.ua
📬serdyuk_natalia@ukr.net

ORCID: 0000-0003-4279-4294
Researcher ID: O-1983-2017
Scopus реєстраційний №: 57224333738
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6QupC28AAAAJ&hl=uk
Academia edu: https://knuba.academia.edu/НаталіяСердюкВангородська

Сердюк Н. А. Правосуддя як фундамент соціальної правової держави Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: зб. наук. пр. за матер. круглого столу (16 груд. 2016 р.) / редкол.: І.А. Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; А.П. Чернега та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 70–73. (0,2 д.а., 3 с.)

Сердюк Н. А. Охорона здоров’я та довголіття нації як індикатор соціальної держави. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 березня – 30 березня 2017 року). К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 766–767. (0,1 д.а., 2 с.)

Сердюк Н. А. Ступінь реалізації прав і свобод людини і громадянина як показник соціальної держави. Актуальні проблеми правової політики України в умовах Європейської інтеграції [текст]: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 31 березня – 1 квітня 2017 р.). Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. С. 20–24. (0,2 д.а., 5 с.)

Сердюк Н. А. Особливості формування структур управління соціальної правової України. Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 червня 2017 р.). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: Прінт-Сервіс. 2017. С. 236–241. (0,3 д.а., 6 с.)

Сердюк Н. А. Рекомендації Круглого столу «Правове становище внутрішньо переміщених осіб». Правове становище внутрішньо переміщених осіб, круглий стіл (м. Київ, 14 листопада 2017р.). Київський національний лінгвістичний університет. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Економіко-правовий, науково-практичний журнал. К., 2017. № 3–4 (70–71). С. 148–150. (0,2 д.а., 3 с.)

Сердюк Н. А. Роль «братств» у формуванні правової свідомості населення в Україні. Проблеми та перспективи формування правової культури в контексті соціально-економічних процесів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси 23–24 листопада 2017 р.). Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2017. С. 17–19. (0,2 д.а., 3 с.)

Сердюк Н.А. Збереження інтелектуальних ресурсів – стратегія розвитку країни і нації. World Science. Multidisciplinary Scientific Edition. Scientific Educational Center. Warsaw, Poland. Dezember 2017, № 12 (28). Vol. 2, S. 59–64. (1,6 д.а., 8 с.)

Сердюк Н. А. Проблеми адаптації молоді у сучасних умовах. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: Матер. наук. семінару (м. Дніпро, 08 грудня 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 104–107. (0,2 д.а., 5 с.)

Сердюк Н. А., Чистякова А. К., Пикульська Я. М. Суконник Н. А. Забезпечення децентралізації на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях: український, європейський та світовий досвід. // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 груд. 2017 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018.    – С. 507-513 (0,6 д.а., 12 с.)

Сердюк Н. А. Сучасні індикатори соціальної правової держави. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2018. № 1–2 (24–25). С. 41–45. (0,6 д.а., 10 с.)

Сердюк Н. А. Засади традиційної демократії сучасного державотворення. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 15 груд. 2017 р. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. С. 70-73

Сердюк Н. А. Роль України в процесі консолідації нації. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 2. Т.2. С.41–45. (0,4 д.а., 10 с.)

Сердюк Н. А. Перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. 2018. № 4 (32). С. 48–55. (0,6 д.а., 12 с.)

Сердюк Н. А. Сучасні завдання національної політики в Україні. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2018. № 6. С. 77–79. (0,4 д.а., 10 с.)

Сердюк Н. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 4 (25), Т. 1. С. 77–81. (0,5 д.а., 10 с.)

Сердюк Н. А. Особливості формування системи громадського контролю в сучасних умовах. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. 2018/4. С. 62–65. (0,6 д.а., 12 с.)

Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) [Текст]. Одеса: Фенікс, 2019. С. 110–113. (0,2 д.а., 5 с.)

Сердюк Н. А., Чистякова А. К., Пикульська Я. М. Суконник Н. А. Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму реалізації // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матеріали наук. семінару (Дніпро, 8 груд. 2018 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 336 с.    – С. 283-289 (0,6 д.а., 12 с.)

Сердюк Н. А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 420 с.

Сердюк Н. А. Social mentality – the Bases of National Security State Security in the Contemporary World: monograph. Krakow: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura. 2019. S. 143-151. (зарубіжне видання)

Сердюк Н. А. Духовна зрілість нації, як джерело формування громадянського суспільства. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права та 70–ї річниці Загальної декларації прав людини: зб. наук. пр. за матер. круглого столу (м. Київ, 14 груд. 2018 р.); редкол.: І.А. Грицяк; С.В. Бобровник; С.О. Мосьондз; Т.О. Дідич та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 27–30. (0,2 д.а., 4 с.)

Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на становлення сучасної правової соціальної держави. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 1. С. 13–20. (0,6 д.а., 11 с.)

Сердюк Н. А. Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2019. № 54. С. 47–50. (0,5 д.а., 11 с.)

Сердюк Н. А. Економічна доктрина ідеології правової держави соціального спрямування . Конституційно-правові академічні студії. 2019. № 1. С. 94–101. (0,6 д.а., 13 с.)

Сердюк Н. А. Вдосконалення системи управління згідно вимог сучасного державотворення. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. 2019. № 1 (33). С. 81–89. (0,7 д.а., 13 с.)

Сердюк Н. А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сердюк Наталія Аркадіївна ; Приват. вищий навч.заклад. Івано-Франківськ, 2019. 503 арк. – Бібліогр.: арк. 416–503. (24 д.а., 503 с.)

Сердюк Н. А. Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави : автореф. дис. … докт. юрид. наук / Сердюк Наталія Аркадіївна. – К.: “МП Леся” 2019. – 36 с. (1,9 д.а., 36 с.)

Сердюк Н. А. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 2. С. 13-20. (фахове видання), (включена до наукометричних баз)

Сердюк Н. А. Protecting Fundamental Rights within the European Union. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. P. 141-153. (зарубіжне видання)

Сердюк Н. А. Сучасні тенденції інноваційного розвитку освіти постіндустріальної, інформаційної, соціальної держави. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 року] Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 114-116

Сердюк Н. А. Науково-технологічні парки – якісна урбанізація території в Україні. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Економічна думка», 2020. С. 40-45.

Сердюк Н. А. Інформаційна політика держави в системі реалізації немайнових прав осіб. Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м Київ 18–19 грудня 2020 р. – Київ : Київський регіональний центр НАПрН. 2020. Ч. 1. С. 75-79.

Сердюк Н. А. Загальна декларація прав людини: проблеми її тлумачення та реалізації. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. С. 3-8

Історія держави і права України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Право» та «Політологія». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с.

Трудове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, К.Є.Машков. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 112 с.

Конституційне право України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 82 с.

Сердюк Н. А. Protection of economic rights in eastern European countries. WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021, Art. #76, pp. 803-814. (SCOPUS indexed journal)

Сердюк Н. А. Права жінок-військовослужбовців в Україні. Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації. Зб. наук. пр. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26 лютого 2021 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 101-104

Сердюк Н. А. Екологічна грамотність як фактор консолідації українського суспільства. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №2. С. 21-28. (фахове видання)

Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Роль судді у становленні української правої системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №3. С. 249-254. (фахове видання)

Сердюк Н. А. Правова природа дискреційних повноважень суддів в Україні. Питання дискриційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 43-48

Сердюк Н. А. Національна культура як ціннісний вектор розвитку України. Незалежність України: права людини та національна безпека: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2021 р.) / Національний університет «Львівська політехніка»; упоряд. Л. В. Ярмол. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. С. 92-94

Сердюк Н. А. Базові цінності українського суспільства як орієнтири розвитку конституційного ладу в умовах глобалізації. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правотворення : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 23 червня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ФОП Кішка І.В. 2021. С. 467-470.

Сердюк Н. А. Вектори соціальної політики України у національному механізмі захисту прав людини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столі «Вектори вдосконалення національного механізму захисту прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. С. 35-40.

Сердюк Н. А. Національна культура як вектор у процесі становлення ідеї республіканізму в Україні. Питання дискреційних повноважень у функціонуванні органів публічної влади: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 20 травня 2021 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВГО «Асоціація українських правників». Київ: «Видавництво Людмила», 2021. С. 43-48

Сердюк Н. А. Соціально-економічні орієнтири модернізації конституційного ладу в України. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. С. 131-137.

Сердюк Н.А. Національна культура як вектор у процесі становлення ідеї республіканізму в Україні. Збірник матеріалів тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи республіканізму в Україні та політико-правові трансформації» (Київ, 23 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», « Видавництво Людмила», 2021. С. 53-57. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/Республіканізм-збірка-тез-2021.pdf.

Сердюк Н. А. Реформування правової освіти в Україні: виклики сучасності. Міжнародна науково-практична конференція.  «Роль періодичних юридичних видань у формуванні правової держави: зарубіжний досвід та Україна». (м. Ужгород, 16 жовтня 2021 р.).

Сердюк Н. А., Вангородська Г.І Формування транспортної політики та ефективного державного управління: економіко-правові аспекти. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка», 2021. С. 86-89.

Сердюк Н. А. Соціальний захист людини як первинна детермінанта розвитку української держави. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практич- ної конференції (присвяченої 30-тій річниці з дня проголошення незалежності України), м. Ужгород, 23 серпня 2021 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. С. 238-242.

Історія політичних та правових вчень: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, Н.А. Сердюк, В.В. Карпунцов, С.В. Стеценко та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 42 с.

Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, І.О. Мамонтов. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с.

Застосування права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, О.М. Кулеба. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 30 с.

Освіта:

У 1991 р. закінчила Перше Київське медичне училище, кваліфікація: медична сестра.

У 2004 р. закінчила юридичний факультет, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.

26 травня 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Третейський суд в Україні у Х–ХVІІІ ст.” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

16 грудня 2019 р. – захищено докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави”

 

Загальна інформація:

Голова Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників». Є членом редколегії науково-практичного журналу «Соціологія права». Нагороджена Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019).

 

Перелік навчальних дисциплін:

Конституційне право України

Трудове право

Виробнича практика з фаху

 

Наукова робота:

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, з яких – дві одноосібні та дві колективні монографії

 

Основні праці:

 

 1. Сердюк Н. А. Плебсологічна оцінка категорії злочину – класичного феномену зі сфери генезисної парадигми. Плебсологічне осягнення різнорідних варіантів внутрішнього імперативу дефініції злочину у консонансі з модерною кримінально-правовою концепцією. // Феноменологія злочину (плепсологічний праксис) : монографія / М. І. Скригонюк, Ю. Г. Семенов, Л. І. Чулінда, Н. А. Сердюк ; за заг. ред. М. І. Скригонюка. – К., 2011. – Ч.1. – С. 250-282
 2. Сердюк Н. А. Формування системи покарань у стародавньому світі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 24. Т. 1. С. 95–100.
 3. Сердюк Н. А. Художня література як історичне джерело права (за творами А. П. Чехова). Порівняльно-аналітичне право. ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2015 № 1. С. 31–34.
 4. Сердюк Н. А. Природа та зміст поняття «джерело права». Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2015, Випуск 1 (100). С. 66–69.
 5. Сердюк Н. А. Проблеми унітаризму та особливості політико-правового статусу територіальної автономії в Україні. Соціологія права. Науково-практичний журнал. № 1–2 (12–13). С. 116–121.
 6. Сердюк Н. А. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження). Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 2 (18). С. 81–89.
 7. Сердюк Н. А. Норми права як інструмент формування соціальної держави. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2015. № 3–4 (14–15). С. 215–220.
 8. Сердюк Н. А. Поняття та ознаки правозастосовчої помилки як правової категорії. Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (64–65).
 9. Сердюк Н. А. Проблеми реформування освіти і науки в процесі становлення соціальної держави в Україні. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (16–17). С. 132–138.
 10. Сердюк Н. А. Становлення третейського суду як інститут соціальної держави в Україні: історико-правове дослідження (X–XVIII ст.) : монографія / Н. А. Сердюк – Київ, 2016. – 160 с.
 11. Сердюк Н.А. Збереження інтелектуальних ресурсів – стратегія розвитку країни і нації. World Science. Multidisciplinary Scientific Edition. Scientific Educational Center. Warsaw, Poland. Dezember 2017, № 12 (28). Vol. 2, S. 59–64.
 12. СердюкН. А. Сучасні індикатори соціальної правової держави. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2018. № 1–2 (24–25). С. 41–45. (
 13. СердюкН. А. Роль України в процесі консолідації нації. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 2. Т.2. С.41–45.
 14. Сердюк Н. А. Перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 4 (32). С. 48–55.
 15. СердюкН. А. Сучасні завдання національної політики в Україні. Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». № 6. С. 77–79.
 16. СердюкН. А. Рівень розвитку громадянського суспільства як показник правової, соціальної держави. Прикарпатський юридичний вісник. Науково-практичне юридичне видання. Національний університет «Одеська юридична академія». Івано-Франківськ. 2018. № 4 (25), Т. 1. С. 77–81.
 17. СердюкН. А. Особливості формування системи громадського контролю в сучасних умовах. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. 2018/4. С. 62–65.
 18. Сердюк Н. А. Проблеми охорони здоров’я та довголіття. Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) [Текст]. Одеса: Фенікс, 2019. С. 110–113.
 19. Сердюк Н.А. Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 420 с.
 20. Сердюк Н.А. Social mentality – the Bases of National Security // State Security in the Contemporary World: Krakow: Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura. 2019. 288 s.
 21. Сердюк Н. А. Вплив рівня соціального захисту жінки на становлення сучасної правової соціальної держави. Ірпінський юридичний часопис. Науковий журнал. Ірпінь. УДФСУ. 2019. Вип. 1. С. 13–20.
 22. СердюкН. А. Реформування та розвиток Збройних сил України (виклики сучасності). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 54. С. 47–50.
 23. Сердюк Н. А. Економічна доктрина ідеології правової держави соціального спрямування. Конституційно-правові академічні студії. 2019. № 1. С. 94–101.
 24. СердюкН. А. Вдосконалення системи управління згідно вимог сучасного державотворення. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. № 1 (33). С. 81–89.

 

Основні напрями наукової діяльності:

Теорія держави і права, Правові проблеми реалізації влади, Застосування правових норм, Правові системи сучасності, Історико-правові проблеми формування правової, соціальної держави, Природоресурсне право

Бабюк Алла Миколаївна

Бабюк Алла Миколаївна

кандидат юридичних наук
доцент кафедри політичних наук і права
членкиня ВГО “Асоціація українських правників”

📞 (099)177-69-75
📧 babiuk.am@knuba.edu.ua
📬 Alla1005@ukr.net

ORCID: 0000-0002-5906-9366
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OtP7u7AAAAAJ&hl=uk

Поняття нормативності права / А. М. Бабюк // Часопис „Університетські наукові записки”. – 2014. – № 4. – С. 15–21.

Нормативність як властивість права в різних концепціях права /А. М. Бабюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Право. – 2014. № 1. – С. 20–24.

Права і свободи людини та громадянина в основних концепціях права / А. М. Бабюк // Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю присвяченої 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка, 27 лютого 2014 р. – Київ, 2014. – С. 23–25.

Співвідношення понять правосвідомість та праворозуміння / А. М. Бабюк // Часопис „Університетські наукові записки”. – 2015. – № 3. – С. 5–12.

Взаємозв’язок правосвідомості та типу праворозуміння / А. М. Бабюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право”. – 2015. – № 35. – Час. ІІ. – Т. 1. – С. 7–10. – ISSN 2307-3322.

Позитивне право і правосвідомість / А. М. Бабюк // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 22–25.

Проблематика термінологічного апарату нормативно-правових актів України /А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична конференція «Дух і мова закону». – 25 квітня 2016 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет. – С. 6–8.

Визначення поняття «право» в сучасній юриспруденції / А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці». – 28–29 жовтня 2016 року, м. Сладковічево, Словацька Республіка. – С. 12–14.

Проблеми правореалізації в Україні / А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур». – 29–31 березня 2017 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет. – С. 748–750.

Історія держави і права зарубіжних країн: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. А.М. Бабюк. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 56 с.

Правове регулювання митної справи в Україні / А. М. Бабюк // «Актуальні проблеми держави і права». – 2021. – № 89. – С. 3–7. Фахова

Модернізація законодавства України з питань митної справи / А. М. Бабюк //  Науковий журнал «Правові новели». – 2021. – № 13. – С. 83–89. Фахова

History of Legal Regulation of Relations in the Field of Education in Ukraine / N. O. Davydova, V. A. Shatilo, A. M. Babiuk, M. V. Levchuk // «Linguistics and Culture Review». – 2021. – № 5(S2). – С. 328–341.  https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1356. Scopus

Дотримання та захист прав людини і громадянина в рамках здійснення митної справи / А. М. Бабюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації». – 26 лютого 2021 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С. 23–26.

Новітні дослідження митно-правового регулювання / А. М. Бабюк // Міжнародна науково-практична відеоконференція «До світу через мови». – 13–14 травня 2021 року, м. Київ, Київський національний лінгвістичний університет. – С. 586–587.

Державна митна політика: історія та перспективи розвитку / А. М. Бабюк // Міжнародна наукова конференція «Причорноморські публічно-правові читання». – 10–12 вересня 2021 року, м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. – С. 64–66.

Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, А.М. Бабюк, І.О. Мамонтов. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с.

 • Новітні орієнтири державної митної політики України / А. М. Бабюк //  «Нове українське право». – 2022. – № 1. – С. 88–93. DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.1.13 URL:http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/202
 • Бабюк А.М. Митна система України Юридичний вісник. 2022. №1 С.15-20. https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2297 Фахова
 • Митне право: посібник. Уклад.: Бабюк  А.М. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 110 с.
 • Новітні тенденції розвитку митного адміністрування / А. М. Бабюк // І Міжнародна науково-практична конференція «Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку» (онлайн). – 30-31 березня 2022 року, м. Київ, Київський національний університет будівництва і архітектури. – С. 17–18.
 • Митна безпека в контексті національної безпеки України / А. М. Бабюк// Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна».    26 травня 2022 року, м. Ужгород, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – С. 104–107.
 • Carrying out economic activity in war conditions: legal aspect / H. Ilchenko, S. Sieriebriak, O. Hryhorenko, Y. Pavliuchenko, A. Babiuk // «AD ALTA: Journal ofInterdisciplinary Research». – 2022. – № 12(S2). – С. 4146. http://www.magnanimitas.cz/12-02-xxxi.
 • Атестаційний екзамен: методичні рекомендації щодо підготовки та складання для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, І.О. Мамонтов, О.А. Халабуденко, І.В. Шаповалова, А.М. Бабюк, О.М. Кулеба, Г.І. Вангородська. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 19 с.
 • Нормопроєктувальна техніка: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. А.М. Бабюк, І.А. Безклубий. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 27 с.
 • Фінансове та податкове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». 2-е вид., доп. Уклад. БабюкА.М., Марченко М.В., Машков К.Є., Вангородська Г.І. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 54 с.

 

Відповідно до абзацу другого пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції Постанови КМУ від 24.03.2021 р. №365), під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).

Відповідно до статей 17 та 18 Закону України «Про відпустки», до соціальних відпусток, зокрема, належать відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Доцент кафедри політичних наук і права Бабюк А.М. перебувала у  відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років з 20 грудня 2017 року по 10 лютого 2021 року (копії витягів з відповідних наказів додаються).

З огляду на зазначене, результати досягнень у професійній діяльності Бабюк А.М. подавалися починаючи з 2015 року.

Наказ про відпустку у зв’язку із вагітністю та пологами

Наказ про відпустку з догляду за дитиною

Освіта

У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

У січні 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Генезис праворозуміння Ганса Кельзена” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2004-2013 рр. працювала в системі митних органів України, де займалася правовою роботою. В т.ч. 2008-2011 рр. – заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Державної митної служби України; 2011-13 рр. – начальник відділу організації правової роботи Управління правового забезпечення Державної митної служби України. З 2013 р. працювала в Департаменті правової роботи Міністерства доходів і зборів України. За час роботи в системі митних органів України нагороджена Почесною грамотою Київської регіональної митниці Державної митної служби України (2005), Грамотою Державної митної служби України (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 2-го ступеня» (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 1-го ступеня» (2009).

Здійснювала керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Проблемні питання нормопроектувальної техніки і судочинства» кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни

 • Митне право
 • Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:

Автор 26 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Основні праці:

 1. Поняття нормативності права / А. М. Бабюк // Часопис „Університетські наукові записки”. – 2014. – № 4. – С. 15–21.
 2. Співвідношення понять правосвідомість та праворозуміння / А. М. Бабюк // Часопис „Університетські наукові записки”. – 2015. – № 3. – С. 5–12.
 3. Взаємозв’язок правосвідомості та типу праворозуміння / А. М. Бабюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право”. – 2015. – № 35. – Час. ІІ. – Т. 1. – С. 7–10. – ISSN 2307-3322.
 4. Позитивне право і правосвідомість / А. М. Бабюк // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 3. – С. 22–25.
 5. Правове регулювання митної справи в Україні / А. М. Бабюк // «Актуальні проблеми держави і права». – 2021. – № 89. – С. 3–7.
 6. Модернізація законодавства України з питань митної справи / А. М. Бабюк // Науковий журнал «Правові новели». – 2021. – № 13. – С. 83–89.
 7. History of Legal Regulation of Relations in the Field of Education in Ukraine / N. O. Davydova, V. A. Shatilo, A. M. Babiuk, M. V. Levchuk // «Linguistics and Culture Review». – 2021. – № 5(S2). – С. 328–341. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1356.

 

Основні напрями наукової діяльності:

Теорія та історія держави і права, Митне право, Правові проблеми реалізації влади, Застосування правових норм, Нормопроектувальна техніка.

Похиленко Ірина Сергіївна

Похиленко Ірина Сергіївна

кандидат юридичних наук
доцент
доцент кафедри політичних наук і права

📧 pokhylenko.is@knuba.edu.ua

ORCID: 0000-0001-5409-7408
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=U6XeE3AAAAAJ

Власова О.І., Похиленко І.С. Надання ритуальних послуг: юридичні та соціально-психологічні аспекти: монографія.  Pozamedyczne aspekty opieki hospicyjnej.  2018.  С. 396-430.

Похиленко І.С. До питання про процесуальний статус перекладача в господарському судочинстві // Актуальні  проблеми господарського права і господарського процесу: Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 року)- Видавництво Ліра.К, 2018.  С. 237-240.

Похиленко І.С. Смисложиттєві орієнтації студентів Київського університету права. Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 року]. Том 1.-Тернопіль: Вектор, 2018. С. 94-96.

Похиленко І. С. Класифікація авіаційної діяльності / Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2019. – №4. – С. 21–27. Фахова

Похиленко І. С. Поняття авіаційної діяльності // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019.  №3. С. 15–19. Фахова

Похиленко І.С. Поняття та класифікація учасників господарського процесу // Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького.- Київ: Талком, 2019. С. 403-425.

Похиленко І.С. Щодо удрсконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва//  Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб.наук.пр.] Вип.ІІІ. Матеріали третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/Мін-во освіти і науки України, Київ. нац ун-т будівн. і архітектури та ін. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2019 в 2-х ч. Ч.1. С.115-119.

Похиленко І.С. Неприпустимість зловживання процесуальними правами в господарському та адміністративному процесах  // Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальнсті: мат. Міжнарнор. наук.-пркт. конф. За заг. ред. І.С. Гриценка, М.І.Смоковича, м. Київ, 17-18 вересня 2019 року.-Херсон: В.Д. “Гельветика, 2019. С. 54-57.

Похиленко І.С. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку: становлення та розвиток  // Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права  / Упорядник:  Назарій Боярський. Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019.  С. 51-54.

Похиленко І.С. Розгляд прави по суті в господарському суді // Навчаємо через практику: досвід використання судових трансляцій у викладанні права / Упорядник: Назарій Боярський. Харків, 2019: ФОП Панов А.М., 2019.  С. 105-108.

Кулеба О.М., Похиленко І.С. Адміністративне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2019.

Кулеба О.М., Похиленко І.С. Адміністративний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2019.

Похиленко І. С. Правове регулювання суб’єктів авіаційної діяльності/ Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №2. C.21-26. Фахова

Похиленко І. С. Способи судового захисту суб’єктів господарювання / Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №1. – С. 162-167. Фахова

Похиленко І.С. До питання про способи судового захисту у сфері будівництва в господарському процесі//Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль :«Економічна думка», 2020. C.54-58.

Похиленко І.С. Застосування принципу справедливості в судовому процесі//Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. С.44-50.

Похиленко І.С. Інновації як основа розвитку повітряного права//Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.]Том 2- Тернопіль: Вектор, 2020. С.279-281.

Господарський процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.С.Похиленко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с.

Господарське право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.С.Похиленко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020.  98 с.

Адміністративне право: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С.Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 72 с.

Похиленко, І.. Про деякі питання компенсації за затримку або скасування авіарейсу (за матеріалами судової практики). МНТК “АВІА, North America, Апр. 2021. Available at: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/paper/view/8227/6652. Date accessed: 21 Апр. 2021.

Похиленко І.С. До питання про правове регулювання музеїв //Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. С.316-317.

Похиленко І.С. До питання про дистанційне навчання в умовах карантинної діджиталізаці //Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – С.269-270.

Похиленко І. Переваги та недоліки дистанційного навчання // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика. Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, Київ, 20 травня 2021 р. / уклад. : Н. Левицька, О. Силка, Л. Приблуда, О. Пилипенко. – Київ : НУХТ, 2021. – С.54-57.

Похиленко І. До питання про академічну доброчесність // Академічна відповідальність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 квітня 2021 р.). Київ: Київський регіональний центр НАПрН України, 2021. С.108-111.

Похиленко І.С. До питання про право на освіту // Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації» (Київ, 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ–Тернопіль : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. С. 90-95.

Похиленко І.С. Урбаністика від витоків до сучасності. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 112-116.

Похиленко І.С. До питання про дистанційне навчання в умовах карантинної діджиталізації. Діджиталізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. URL:https://ccu.gov.ua/sites/default/files/zbirnyk_didzhytalizaciya_2021.pdf.

Похиленко І.С. Правове регулювання малого підприємництва крізь призму десятиліть. Перші наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни./Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції /За заг.ред.: В.В. Поєдинок, С.Я. Вавженчука./Київ:Талком, 2021.

Похиленко І.С. До питання про збереження культурної спадщини. Збірник матеріалів тез доповідей круглого столу «Вектори вдосконалення національного механізму захисту прав людини» (Київ, 7 липня 2021 року). 36. наук. пр. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021.

Адміністративний процес: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С.Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 88 с.

Похиленко І.С. Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури// Часопис Київського університету права. 2021. № 4. С.105-109

1.  Davydova, N., Pokhylenko, I., Mialovytska, N., Zlatina, N., & Otradnova, O. (2022). Dialectics of rights and responsibilities in education: Dialéctica de derechos y responsabilidades en la educación. Cuestiones Políticas, 40(73), 330-344 https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38402

2.  Tarasiuk, Y., Samsin, I., Bliakharskyi, Y., Epel, O., & Pokhylenko, I. (2022). Administrative law tools regulating high-rise construction in historic city districts: Ukraine and Germany. Amazonia Investiga, 11(56), 291-304 https://amazoniainvestiga.info/check/56/28-291-304.pdf

3.  Похиленко І. С. Особливості визначення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану //Науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» Том 13 (2022), 282-285 с. http://almanahprava.org.ua/en/issues/volume-13/pokhylenko-i.-s.html

4.  Похиленко І.С. Вплив пандемії COVID-19 на підприємництво в умовах воєнного стану // Вплив COVID-19 на національну безпеку, соціально-економічне середовище країни та здоров’я населення : монографія / за заг. ред. А. В. Височиної, Н. Є. Летуновської. – Суми : СумДУ, 2022. С.383-392 https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/90025/1/Monograph_Vysochyna_Letunovska.pdf

5.  Pokhylenko I. S. LEGAL REGULATION OF CULTURAL HERITAGE IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P.1256-1261

http://baltijapublishing.lv/…/index…/bp/catalog/book/237

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/237/6376/13412-1?fbclid=IwAR0HOGbe_vZU5FuziXvmpvXcZS4j8s0gakQjjOGtUwAeB-4Z46LoGsQJWeQ

6.  Похиленко І.С. До питання про захист корпоративних прав в умовах воєнного стану// Російсько-українська війна: право, безпека, світ [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 29-30 квітня 2022 р.]. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С.254-257

7.  Похиленко И.С. Роль науки в Киевском национальном университете строительства и архитектуры в обеспечении антикриминальной деятельности// Ştiința, învățământul și practica prevenirii criminalității: (culegere de rapoarte și comunicări ale unor conferințe științifice) / Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Academia “Ștefan cel Mare” a MAI a Republicii Moldova, Institutul Dunărean al Universităţii Naționale “Academia Maritimă din Odessa”, consiliul științific: Bujor Valeriu (preşedinte) [et al.]; comitetul organizatoric: Bejan Octavian (preşedinte) [et al.]. – Chişinău: S. n., 2022 (CEP USM). – p. 396-401

8.  ПОХИЛЕНКО І. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ // [Матеріали I міжнародної науково-практичної конференція “Право та публічне управління – новітні тенденції розвитку”, 30-31 березня 2022 р.].КНУБА, 2022. С.24-26

9.  Похиленко І.С. Щодо обмеження права на свободу слова в умовах воєнного стану// Травневі студії: історія, міжнародні відносини: Збірка матеріалів IV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Травневі студії 2022: історія, міжнародні відносини», присвяченої 85-річчю Донецького національного університету імені Василя Стуса і факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса / за ред. Ю. Т. Темірова. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. Вип. 7.С.85-88

10.  Похиленко І.С. До питання щодо визначення територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану // Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 26 травня 2022 р. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. –С.229-233

11.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право».  Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022.

У 2005 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістр права.

З 1 вересня 2005 року по 30 вересня 2009 року навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право без відриву від виробництва.

19 листопада 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-правові форми суб’єктів малого підприємництва» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2012 р. отримала звання доцента кафедри господарського права та процесу Київського університету права НАН України.

У 2017 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та професійну кваліфікацію психолог.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Інвестиційне право

Наукова робота:

Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Господарське право; господарське процесуальне право, психологія.

Халабуденко Олег Анатолійович

Халабуденко Олег Анатолійович

кандидат юридичних наук (PhD in Law)
доцент (Assoc. Professor)
доцент кафедри політичних наук і права

📞 (050)986-13-69
📧 khalabudenko.oa@knuba.edu.ua
📬 gelox717@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9478-0164
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Vsjmg6sAAAAJ

Методологія приватного права. Парадигми методології приватного права: минуле і сьогодення. Колективна монографія: Методологія в праві: монографія/ [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – 658 с. – С. 342-358.

Халабуденко О.А. Володіння та право володіння чужим майном (речами) //Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник/ [авт. кол.]; за заг. Ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. – Одеса: Юридична література, 2017. – 308 с. С. 150-157.

Будівельне право: деякі методологічні підходи до сфери правової дійсності, яка формується//Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Матеріали Другої наук.-практ. конф., (Київ, 6 грудня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2018. –283 с.

Юридична деонтологія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни/уклад. О.А. Халабуденко. – К.: КНУБА, 2018. – 20 с.

Халабуденко О. А. Цивільне право на пострадянському просторі: концепт, текст і правова реальність (деякі методологічні зауваження) [Електронний ресурс]. Ius Privatum (legal doctrine and practice / правова доктрина і практика). 2019. 2. С. 27–37. Режим доступу: https://goo.su/1vhn (дата звернення: 13.08.2020)

До питання про відправні засади реновації цивільного законодавства (деякі методологічні зауваження)//Рекодифікація цивільного законодавстваі система права України у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Всеукрю науково-практичн. Конфер. (Одеса, 8-9 листопада 2019 року)/За заг. Ред. Д.ю.н., проф. Є.О. Харитнова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 312 с. С. 222-229.

Речі і речові права: від римського права до сучасного праворозуміння //Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. К.: Алерта, 2019. 266 с.Фахове видання

Теорія держави і права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. О.А. Халабуденко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2019. 60 с.

Халабуденко О.А. Конструкції квартирних прав у контексті питань, пов’язаних із модернізацією цивільного законодавства України//Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. Випуск 37. Одеса – 2020. С. 62-70. Фахове видання

Халабуденко О. А. A CRITICAL LOOK AT THE POLICY OF LAW IN THE CONTEXT OF THE REFORM OF THE CIVIL CODE OF UKRAINE (SOME METHODOLOGICAL REMARKS)//Часопис Київського університету права. 2020. №3. Фахове видання

КОНСТРУКЦІЇ МАЙНА, ВІДОКРЕМЛЕНОГО З ПЕВНОЮ ПРАВОВОЮ МЕТОЮ//Шерешевські читання. Оновлення цивільного кодексу України: концептуальні засади : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. 11 грудня 2020 р. / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса : Фенікс, 2020. 232 с. С. 147-152.

Будівельне право: деякі теоретични питання, відповіді на які корисні для практики //                                                                Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб.наук.пр. Вип.ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. 192с.

Халабуденко О. А. Квазі-ринковий механізм розподілу органів і тканин людини як меріторних благ//Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. Київські правові читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 17 вер. 2020 р. [Електронне видання]/ Р. А. Майданик, К.В. Москаленко та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2020. – 264 с. С. 252 -258.

Нормативна база України: методичні вказівки. Уклад.: Перегуда Є.В., Халабуденко О.А. Київ-Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 52 с.

Цивільне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. О.А. Халабуденко. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 142 с.

Управління активами іншої особи та траст за законодавством Республіки Молдова і Румунії//Траст і трастоподібні конструкції: глобалізація та перспективи. Матвєєвські цивілістичні читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 6 лист. 2020 р. / Р. А. Майданик, О. М. Залізко, В. В. Цюра та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Київ: Алерта, 2021. 268 с. М. 101-107.

Правовий статус професіонала: чому його закріплення важливо в сучасному цивільному кодексі.//МАТЕРІАЛИ Х МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ФОРУМУ РЕКОДИФІКАЦІЯ (ОНОВЛЕННЯ) ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, НАПРЯМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, Київ, 2021.

Халабуденко О.А. Інформація та цифрові права: питання визначення в цивільному праві. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук-практ. конф., присв. 96-й річниці від дня народження О.А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021р.)/МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. Справ. – Харків: ХНУВС, 2021. 304 с.

Халабуденко О.А. Постмодерні «сліди» в праві: погляд через призму концепції прав людини.  Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації» (Київ, 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ–Тернопіль : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021.

Закінчив юридичний факультет Міжнародного незалежного університету Молдови (диплом ліценціата права з відзнакою) та факультет історії та етнографії Кишинівського державного педагогічного університету (диплом викладача історії з відзнакою).
Проходив також підвищення кваліфікації в закладах: The University of London online short course offering of: “English Common; Law: Structure and Principles “, 2014; The Higher School of Economics’s online course «Історія економічної думки» (History of Economic Thought), 2014; The Wesleyan University’s online offering of Property and Liability: “An Introduction to Law and Economics”, 2013; The University of Edinburgh’s online offering of Introduction to Philosophy 2013.Додаткова інформація. Член Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник підгрупи по реновації цивільного законодавства України (речові права). Запрошений професор Варшавського державного університету (2017 г.). Нагороджений почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову співпрацю і за заслуги перед університетом (2009).
Член редакційних колегій: Науково-практичного журналу «Часопис цівілістики» (Національний університет «Одеська юридична академія»); Folia Iuridica Wratislaviensis (м. Вроцлав, Польща); Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (Польща); Вісника Російського університету дружби народів, серія «Юридичні науки » (м. Москва, Росія).Тема дисертації: «Правовое регулирование лизинга в Республике Молдова и других государствах Содружества Независимых Государств»
 

Перелік навчальних дисциплін:

 • Цивільне право
 • Теорія держави і права
 • Римське право
 • Філософія права
 • Юридична деонтологія
 • Порівняльне правознавство
 • Правове регулювання будівельної діяльності
 • Актуальні питання будівельного права
 • Інституційно-правові засади державного управління у сфері містобудівноої діяльності
 
Наукова робота:
Автор (співавтор) 150 наукових і науково-дидактичних робіт, опублікованих в Україні, Білорусі, Республіці Молдова, Російської Федерації, Польщі, Великої Британії, в тому числі:
• Халабуденко О.А. Имущественные права. Книга 2. Обязательственное право. Научно-дидактическое пособие. Междунар. независимый ун-т Молдовы. Кишинев, 2014. 488 c.
• Халабуденко О.А. Имущественные права. Книга 1. Вещное право. Научно-дидактическое пособие. Междунар. независимый ун-т Молдовы. Кишинев, 2011. 305 c.
• Халабуденко О. Лизинг: правовое регулирование в национальном и международном частном праве. Монография; под ред. профессора Е. Кожокарь; д-ра права О. Овчинниковой. Кишинев, 2005. 311 с.
• Halabudenko, Oleg Anatol’evich. Legal Construction in the Focus of Inter-Temporal and Inter-Local Methods of Comparison: The Methodological Aspect //The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches. Ed. By William E. Butler, Oleksy V. Kresin, London, 2015. P. 74-86.
• Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы: коллективная монография /Халабуденко Олег Анатольевич, Харитонов Евгений Олегович, Харитонова Елена Ивановна [и др.]; под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова; Междунар. Независимый ун-т Молдовы, Нац. ун-т «Одесская юридическая акад.». К.: ULIM; Одесса : Б.и., 2012. 295 с.
• Халабуденко О.А. Методологія приватного права. Парадигми методології приватного права: минуле і сьогодення//Методологія в праві: монографія/ [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота, 2017. С. 342-358.Напрями наукової діяльності: філософія, теорія і методологія приватного права; порівняльне правознавство.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram