Наукова діяльність

Ознайомесь з нашими працями

ЗВІТ 

про виконання наукової роботи кафедри  

нарисної геометрії та інженерної графіки за 2023 рік 

 1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності підрозділу (необхідно відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, основні пріоритетні наукові напрями підрозділу, статистичні дані із діяльності підрозділу у звітному році тощо). 

 

 1. Розробки, які впроваджено у 2023 році (відповідно до таблиці): 

№ з/п 

Назва та автори розробки 

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект 

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса) 

Дата впровадження 

Результати, які отримано підрозділом від впровадження 

 

 

 

 

 

 

 1. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2023 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою: 

№ з/п 

Автори 

Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки) роботи, веб-адреса електронної версії 

Статті у зарубіжних виданнях 

1 

Ботвіновська С.І.,  

Золотова А.В. 

Ніколаєнко Т.П., 

Парненко В.С 

 

Особливості роботи викладачів графічних дисциплін  

у період кризового стану в країні 

Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. 

DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06. С. 12 – 28.  

 

2 

Гетун Г. В., Баліна О.І. , Безклубенко І.С. ,  Ботвіновська С. І.  

Соломін А. В. 

 

Об’ємно планувальні та конструктивні рішення захисних споруд цивільного захисту населення  

Угорщина, грудень 2023 р.  

С.1- 4 

3 

 

 

 

 

Статті Scopus 

1 

Construction of hyperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola 

SwitlanaBotvinovska,  

Alla Zolotova, Alexander Mostovenko, Anna Sulimenko 

 

Journal for Geometry and Graphics,  

 

Volume 26 (2022), No. 2, 207—216 

https://isgg.net/jgg/ 
http://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm 

Number 2 of Volume 26 (2022) released in February 2023 

2 

 

 

 

 

Статті Web of Science 

1 

немає 

 

 

 

Статті в інших журналах категорії «Б» або тези доповідей 

3 

Ботвіновська C.І, Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П. 

Симбіоз людини та технологій на межі реального та фантастичного 

Тези доповідей “Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі» (м. Київ,10-11 листопада 2023 року). Частина 1 / відп. за випуск І.В.Чорноморденко 

Київ : КНУБА, 2023. – 201 с.  

С. . 

4 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П. 

Афінні перетворення врівноважених сіток сформованих статико геометричним методом 

Тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» 

Україна, Мелітополь 06-09 червня 

2023 р. с. 46, С. 9-10. 

http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm 

5 

Ковальов С.М., Ботвіновська С.І., 

Золотова А.В.,  

 

Використання активного перетворення координат при моделюванні дискретних каркасів поверхонь 

Міжвідомчий наук.-техн. збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка» 

Вип. 104, Київ : КНУБА, 2023.  

DOI: 10.32347/0131-579х.2021.104 

С. 100-110 

6 

Ботвіновська, С. І, Левіна, Ж. Г., Суліменко, Г. Г. 

Графічний інструментарій щодо побудови квадрики обертання за описаним конусом 

Управління розвитком складних систем. Київ, 2023 

 

№ 55. С. 109 – 116. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.55.109-116 

7 

Мостовенко Ол-др В., Ковальов С.М., Мостовенко Олексій В. 

Використання апарату суперпозиції для управління формою врівноваженої дискретної структури 

Тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» 

6-9 червня 2023 р. Україна, м. Запоріжжя. с. 46, С. 28-29.  

http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm 

. 

8 

Ботвіновська С. І., Золотова А. В., Суліменко А. Г 

Практичне застосування графічного інструментарію побудови квадрик засобами комп’ютерної графіки 

Обухівські читання: XVII Міжнародна науково-практична конференція м. Київ, 30 березня 2023 року: тези конференції. Національний університетбіоресурсів і природокористування України. Київ. 2023. 237 с.  

30 березня 2023 року. Київ : НУБіП, 2023. 237 с. С. 19. 

https://nubip.edu.ua/node/1157/5 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u231/obuhovski_chitannya_2023.pdf 

9 

Ус В.Ф. 

 

Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференція “Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». Київ : КНУБА. 23 листопада 2023 р.  

https://www.knuba.edu.ua/hv-vseukrayinska-naukova-konferencziya-suchasna-arhitekturna-osvita-vidbudova-ta-rozvytok-v-yevropejskomu-konteksti/ 

10 

Ус В.Ф. 

 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві» Україна. Київ 25-26 травня 2023 р. Київ : НАОМіА. Сертифікат. 

https://naoma.edu.ua/news/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-innovacziyi-v-arhitekturi-dyzajni-ta-mystecztvi-25-26-05-2023/ 

11 

Ботвіновська С. І., Золотова А. В., Суліменко А. Г 

Симбіоз людини та технологій на межі реального та фантастичного 

Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції  

(м. Київ, 10-11 листопада 2023 року). Київ : КНУБА, 2023. 223 с. С. 99-101 

Статті Web of Science 

1 

Construction of hyperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola 

SwitlanaBotvinovska,  

Alla Zolotova, Alexander Mostovenko, Anna Sulimenko 

 

Journal for Geometry and Graphics,  

 

Volume 26 (2022), No. 2, 207—216 

https://isgg.net/jgg/ 
http://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm 

Number 2 of Volume 26 (2022) released in February 2023 

 

 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.  

Асистент Лось Сергій Олександрович: 12.18 – Present ARCHIMATIKA (Ukraine) BIM Manager. Оснвоні проекти, якими займається: 

 • BIM coordination & support for more than over 120 specialists(including architects, landscapers, masterplanners, conceptualists etc) 
 • QA/QC – Development of rules for checking the quality of information models. Performing information model checks. Formation of reports on the results of the check 
 • Finding and fixing the causes that lead to file breakage 
 • Deploying and administration of BIM servers 
 • Advisory assistance to company employees in terms of technical aspects working in BIM authoring tools 
 • Setting up DWGand IFC translators for interdisciplinary coordination & interaction 
 • Developing formulas in properties to automate schedule creation 
 • Implementation of new technologies & approaches and optimization of work with software 
 • Family Library Management. Creation and adaptation of library elements according to the needs of the team. 
 • BIM Collaborate with Norway company UAU Collective 

 

 1. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками(центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо),(зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи). 
 1. Доцент, к. т. н. Іванова Л.С. продовжує довгострокове наукове стажування в Технічному університеті м. Дрезден (Німеччина) 01.07.2022 -30.06.2023, Тема: «Дискретна диференціальна геометрія для архітектурних форм (Discrete Differential Geometry for Architectural Forms)» (Technische Universität Dresden на Fakultät Mathematik Institut für Geometrie, 01062 Dresden) Отримала сертифікат.  
 1. Цой М.П. отримав сертифікат «Впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність закладів мистецької освіти» (9-27 січня 2023р., НАККіМ) 

 

 1. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва підрозділу: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою: 

Країна партнер (за алфавітом) 

Установа – партнер 

Тема співробітництва 

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії 

Практичні результати та публікації 

Німеччина 

Technische Universität Dresden Fakultät Mathematik 

Institut für Geometrie 

(листопад 2022 року) 

Створення складної організаційної структури сучасного архітектурного середовища, яка виходить із різних критеріїв.  

Представники кафедри інформаційних технологій в архітектурі і кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА займаються дослідженнями, які дозволять створити репозитарій даних історико-архітектурних пам’яток. Пропонується використання кількісно-якісного аналізу проектних характеристик історико-будівельної інформаційної моделі із застосуванням лазерного сканування та фотограмметрії, а також його автоматизація. 

Направлено лист до керівництва університету в Штутгарті,  

та персонально Prof. Dr.-Ing. Daniel Lordick, Head of the research group GMV 

 

готується до друку стаття Іванової Л.С. 

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання). 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П. прийняли участь в Першій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни», 06-07 червня 2023 року. За результатами конференції видано колективну монографію. Матеріал монографії :  Ботвіновська C.І, Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П., Парненко В.С. Особливості роботи викладачів графічних дисциплін у період кризового стану в країні / Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06. С. 12 – 28. 

Ботвіновська С.І. прийняла участь у щорічній Звітній онлайн-конференції ГО «Національна академії наук вищої освіти України» 16 грудня 2023 року.  

 1. Заходи, здійснені спільно з Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо). 
 • немає 
 1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість). 

Тема науково-дослідної роботи «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». Науковий керівник проф. Ковальов С.М. У рамках зазначеної тематики завершив роботу над кандидатською дисертацією асистент кафедри Мостовенко Олексій Володимирович. Роботу виконано на 100%. Чекає на об’яву щодо захисту.  

Ботвіновська С.І, Золотова А.В., Ковальов С.М., Мостовенко О.В. прийняли участь у XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Обухівські читання» з нагоди 97-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України Обухової В.С і до 125-річчя від дня застування Національного університету біоресурсів і природокористування України 30 березня 2023 року. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u231/obuhovski_chitannya_2023.pdf 

Над науково-дослідною темою «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ».  продовжують працювати проф. Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П., асистент кафедри – аспірант 2023 року вступу Колган А.В. Результати цієї роботи були представлені в доповіді на 25 Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання», 06-09 червня 2023 року, м. Запоріжжя, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького.  

 1. Результативні показники підрозділу 

1 

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього  

 - 

2 

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього 

 - 

3 

Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього 

 - 

4 

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 

 - 

5 

Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього 

 – 

6 

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 

 - 

7 

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього 

 - 

8 

Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього 

 - 

 

у тому числі гранти Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень 

 - 

9 

Кількість науковців, що отримують премії та стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, усього 

 - 

10 

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього  

 - 

 

 1.  Публікації, конференції, виставки 

1 

Опубліковано монографій, усього одиниць 

1 

 

                                 -“-            обліково-видавничих аркушів: 

16 

 

             з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:  

1 

 

                                  -“-             обліково-видавничих аркушів: 

16 

 

             з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:  

 

 

Особливості роботи викладачів графічних дисциплін у період кризового стану в країні / Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06. С. 12 – 28. 

обліково-видавничих аркушів:  16 

1 

2 

Опубліковано підручників, всього одиниць: 

 

 

                                 -“-                  обліково-видавничих аркушів: 

немає 

 

                      з них, з грифом МОН, усього одиниць: 

немає 

 

                                  -“-            обліково-видавничих аркушів: 

немає 

3 

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць: 

 

 

                                  -“-            обліково-видавничих аркушів: 

немає 

 

    з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 

немає 

 

                                  -“-             обліково-видавничих аркушів: 

 

4 

Кількість публікацій (статей),усього одиниць: 

 

 

           з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць: 

3 

 

                                  -“-            обліково-видавничих аркушів: 

21/1,31 др.арк 

 

Втому числі, у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: 

 

5 

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 

 

 

” – в Україні, з них: 

 

 

           • патентів на винаходи 

 

 

” –  за кордоном, з них: 

 

 

           • патентів на винаходи 

 

6 

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 

 

 

” – в Україні, з них: 

 

 

           • патентів на винаходи 

 

 

” –  за кордоном, з них: 

 

 

           • патентів на винаходи 

 

7 

Кількість проданих ліцензій, усього одиниць 

 

8 

Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів, наукових шкіл) 

1 

 

                                     з них: міжнародних 

 

 

у складі членів Асоціацї прикладної геометрії 

є в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього 

2 

9 

Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього 

4 

10 

Взято участь у виставках, всього : у національних 

 

11 

                                                           у міжнародних 

 

12 

Кількість експонатів 

 

13 

Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними ВНЗ, установами, організаціями, а також  договорів та контрактів на виконання науково-дослідних робіт 

 

 

 1. Наукова робота студентів 

1 

Кількість студентів денної форми навчання, які працюють у наукових гуртках усього осіб 

8 (Ботвіновська С.І.) 

4 (Ніколаєнко Т.П.) 

2 

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб 

 

 

               з них:   – з оплатою із загального фонду бюджету 

-  

 

                           – з оплатою із спеціального фонду  

-  

3 

Кількість студентів – учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 

 

4 

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі: 

 

 

” – на міжнародних олімпіадах 

-  

5 

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

-  

6 

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

-  

7 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 

 

 

                                                           з них: самостійно 

-  

8 

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України 

-  

9 

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів 

-  

 

 1. Видавнича діяльність  

№ з/п 

Назва 

Автор 

Видавництво чи місце проведення конференції,  

рік 

Кількість друкованих аркушів 

Монографії* 

1. 

Особливості роботи викладачів графічних дисциплін у період кризового стану в країні /  

 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П., Парненко В.С. 

Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06. С. 12 – 28. 

1 

 

 

 

 

 

Підручники* 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні посібники та методичні вказівки* 

1. 

Створення  3d  

моделі двоповерхового  

будинку у програмі  

Revit Аutodesk 

Методичні вказівки  

до виконання графічних робіт з курсу “Комп’ютерне проєктування” для студентів, які навчаються за  

спеціальностями 191  

«Архітектура», 192  

«Промислове та  

цивільне будівництво»,  122 «Автоматизація  

та комп’ютерно-інтегровані технології» 

Колган А.В. 

Київ : КНУБА, 2023. – 20 с. 

 

1,25 

2 

Basic and stacked walls. Створення одношарових і багатошарових базових та зіставних стін у Revit Autodesk / уклад. А.В. Колган. – Київ: КНУБА, 2023. – 36 с. 

(Електрона) 

Колган А.В. 

Київ : КНУБА, 2023. – 36 с. 

 

2,25 

 

 

 

 

 

Нормативні документи* 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації (статей) у фахових журналах 

1 

Дослідження точності отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалах при обробці свердлами з дискретними покриттями глобулярного типу на робочій поверхні 

Євген Корбут,  

Валерія Парненко,  

Тетяна Ніколаєнко, Олександр Плівак   

Науковий журнал «Технічні науки та технології». 2023, 1(27), 101–107.  

0,5 

2 

Активне перетворення площин при формуванні дискретних каркасів статико геометричним методом 

 

Ковальов С.М., 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В. 

 

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 104. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ : КНУБА, 2023 р. 222 с. DOI: 10.32347/0131-579x.2022.104 С. 100-110 

0,625 

3 

Особливості роботи викладачів графічних дисциплін  

у період кризового стану в країні 

Ботвіновська С.І.,  

Золотова А.В. 

Ніколаєнко Т.П., 

Парненко В.С 

 

Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06. С. 12 – 28.  

1 

4 

Активне перетворення площин при формуванні дискретних каркасів статико геометричним методом   

 

Ковальов, С.М., Ботвіновська, С.І., Золотова, А.В. 

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ : КНУБА, 2023 р. Вип. 104. C. 100-110. http://ageg.knuba.edu.ua/issue/view/16891. https://doi.org/10.32347/0131-579x.2023.104  

0,625 

5 

Графічний інструментарій щодо побудови квадрики обертання за описаним конусом.  

 

Ботвіновська, С. І, Левіна, Ж. Г., Суліменко, Г. Г. 

Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 55. С. 109 – 116. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.55.109-116 

0,44 

Тези доповідей у міжнародних конференціях 

1 

Практичне застосування графічного інструментарію побудови квадрик засобами комп’ютерної графіки /  

 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Суліменко Г.Г. 

тези доповіді XVII Міжнародна науково-практична конференція 30 березня 2023 року «ОБУХІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2023». Київ : НУБІП, 2023 р. С. 18. 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u231/obuhovski_chitannya_2023.pdf 

0,06 

2 

Афінні перетворення врівноважених сіток, сформованих статико-геометричним методом  

 

Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В. 

Тези доповідей 25 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Україна, Мелітополь 06 – 09 червня 2023 р. с. 40, С. 6. 

0,06 

3 

Особливості роботи викладачів графічних дисциплін у період кризового стану в країні 

Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П., Парненко В.С. 

Тези доповіді першої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни», 6-7 червня 2023 року (Україна, м. Київ). секція «Технічних наук». 

 

0,06 

4 

Наукова робота кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА 

Мостовенко Ол-др В., Ковальов С.М. 

Тези доповідей XXV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» , 6-9 червня 2023 р. Україна, м. Запоріжжя 

0,06 

5 

Симбіоз людини та технологій на межі реального та фантастичного / 

 

Ботвіновська C.І, Золотова А.В., Ніколаєнко Т.П. 

Тези доповідей “Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі» (м. Київ,10-11 листопада 2023 року). Частина 1 / відп. за випуск І.В.Чорноморденко.  Київ : КНУБА, 2023. – 223с. С. 99-101 . 

0,125 

 

 

 

 

 

Тези доповідей у всеукраїнських конференціях 

1 

 

Ус В.Ф. 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві» Україна. Київ 25-26 травня 2023 р. Київ : НАОМіА. Сертифікат. https://naoma.edu.ua/news/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-innovacziyi-v-arhitekturi-dyzajni-ta-mystecztvi-25-26-05-2023/ 

0,06 

2 

 

Ус В.Ф. 

Тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференція “Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». Київ : КНУБА. 23 листопада 2023 р. https://www.knuba.edu.ua/hv-vseukrayinska-naukova-konferencziya-suchasna-arhitekturna-osvita-vidbudova-ta-rozvytok-v-yevropejskomu-konteksti/ 

0,06 

3 

 

 

 

 

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних 

(Scopus, Webometrics та інші) із вказанням web-адреси видання та сторінки публікації  

1 

Construction of hyperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola 

SwitlanaBotvinovska,  

Alla Zolotova, Alexander Mostovenko, Anna Sulimenko 

 

Journal for Geometry and Graphics,  

 

Volume 26 (2022), No. 2, 207—216 

https://isgg.net/jgg/ 
http://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm 

Number 2 of Volume 26 (2022) released in February 2023. 

2 

 

 

 

 

Патенти на винаходи* 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Окремо додаються копії титульних листів з зазначенням грифу видання та кількості тиражування. 

 

 1. Відомості про академіків, член-кореспондентів, лауреатів премій, які працюють в підрозділі за основним місцем роботи 

 

№ з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

Звання 

Назва академії чи премій 

1 

Ботвіновська Світлана Іванівна 

академік 

ГО «Національна академія наук вищої освіти України» 

 

 

Член-кореспондент  

Академії будівництва України, відділення №5 Підготовка інженерно – технічних і наукових кадрів будівельної галузі 

2 

Мостовенко Олександр Володимирович 

Член-кореспондент  

Академії будівництва України,  відділення №5 Підготовка інженерно – технічних і наукових кадрів будівельної галузі 

 1. Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках 

Кількість виставок, місце проведення, назва та число експонатів, які демонструвалися на них, кількість нагород отриманих підрозділом. – Немає 

 1. Зарубіжні відрядження співробітників підрозділу. 

Кількість виїздів та прізвища наукових працівників, що виїжджали за межі України, всього в т. ч. з метою: стажування, навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових досліджень, участі в семінарах, конференціях. 

Стажування к. т. н., доцент Іванова Лариса Сергіївна з 1.10.2022 по 30.06.2023 рр. 

 1. Бібліометричні профілі вчених (ПІБ, посилання на наукометричні бази). 

 

17 

Кафедра Нарисної геометрії та інженерної графіки 

17.1 

Ковальов Сергій Миколайович 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1367-1730 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=4YLFzvkAAAAJ&hl=ru 

17.2 

Ботвіновська Світлана Іванівна 

Web of Science /Publons 

https://publons.com/researcher/4832325/svitlana-botvinovska/ 

Scopus Author ID 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210724451 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-1832-1342 

ResearchGate 

https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Botvinovska 

Google Scholar 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=8at6Y9EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

17.3 

Мостовенко Олександр Володимирович 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3423-4126 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=aJeRoyAAAAAJ 

17.4 

Ніколаєнко Тетяна Петрівна 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224249352 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-0960-1251 

ResearchGate 

https://www.researchgate.net/profile/Tatyana-Nikolayenko 

Google Scholar 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=b3v8y5AAAAAJ&view_op 

17.5 

Золотова Алла Василівна 

Web of Science /Publons 

https://publons.com/researcher/4847268/alla-zolotova/ 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2436044 

Scopus Author ID 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212621595 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8014-3834 

ResearchGate 

https://www.researchgate.net/profile/Alla-Zolotova 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4UrMRK0AAAAJ&hl=uk 

17.6 

Іванова Лариса Сергіївна 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-3993-9176 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qqNJOiQAAAAJ 

17.7 

Левіна Жаннетта Григорівна 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-5833-719X 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

 

17.8 

Ус Вікторія Феліксовна 

Web of Science /Publons 

https://publons.com/researcher/3253451/viktoriia-us/ 

Scopus Author ID 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219255085&origin=recordPage 

ORCID 

https://orcid.org/ 0000-0001-7511-4449 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B4HypFsAAAAJ 

17.9 

Лось Сергій Олександрович 

Web of Science /Publons 

 

Scopus Author ID 

 

ORCID 

https://orcid.org/0000-0002-0839-9824 

ResearchGate 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PHN_vM8AAAAJ 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

НГ та ІГ, д. т. н.  професор ___18.12.2023____________ 

(назва кафедри, посада) 

 

__________________ 

(підпис) 

 

Світлана БОТВІНОВСЬКА 

 

 

 

 

 

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2022 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою:

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки) роботи, веб-адреса електронної версії

Статті

1 Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т. П., Золотова А.В. , Ус В.Ф., Колган А.В. Використання чорно-білої графіки В процесі професійного навчання студентів-дизайнерів IV Міжнародна конференція Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 6-8 грудня 2021 р. : матеріали . Дніпро-Гельсинкі. університет Аалтом. Гельсінкі, Фінляндія, 2021 р. 296 с. С. 10 – 17. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiepY6m6uf7AhUiXvEDHdFMDcwQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F5803932%2Ffiles%2F2021%2520Abstract%2520Samusenko%2520Shevchenko%2520Filatova.%2520Conf%2520Helsinki.pdf&usg=AOvVaw3Il5r6F4u0FyvdiVnVo5j8

2 Ковальов С.М., Ботвіновська С.І., Мостовенко О.В., Колган А.В. Оптимізація параметрів точкових джерел енергії при заданих параметрах окремих точок енергетичного поля Збірник «Містобудування та територіальне планування» № 80 (2022) Опубліковано: 2022-05-30 С. 210-218. DOI:10.32347/2076-815X.2022.80.210-218 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc-LXjhOj7AhWl8rsIHf9HC0cQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fmtp.knuba.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F264448%2F260620&usg=AOvVaw3bxkMxIyZJlkWiE_jMwotJ

3 Ботвіновська С.І., Мостовенко О.В. Особливості проведення вступних творчих випробувань на спеціальність «Архітектура» під час воєнного стану Scientific and pedagogical internship “Particularities of providing higher engineering education during martial law” : Internship proceedings, September 26-November 6, 2022. Wroclawek, Repablic of Poland, 2022. С. 14-20 https://cuesc.org.ua/images/informlist/progr_internship_Wloclawek_tech.pdf

4 Колган А.В. Викладання курсу AUTODESK REVIT в умовах воєнного стану Збірник доповідей : ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності”м. Київ, Україна 23 червня 2022 р. Том 1 № 11 (2022). с. 146 – 150. Опубліковано: 2022-07-19 http://jagegip.kpi.ua/issue/view/15550

5 Колган А.В. Впровадження в навчання нових ТЕЗИ. ХІV Всеукраїнська КНУБА, збірник тез. https://docs.google.com/document/d/1Cc

методик і програм, направлених на поглиблене вивчення процесу BIM моделювання будівель та споруд. наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відбудова, реконструкція, реставрація” час: 24 листопада 2022 10:00 ym-AC4WrWmZQAU5sOiU_7hfzm3EUS4/edit

6 Євген Корбут, Валерія Парненко, Тетяна Ніколаєнко, Олександр Плівак Дослідження точності отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалах при обробці свердлами з дискретними покриттями глобулярного типу на робочій поверхні Науковий журнал «Технічні науки та технології» 1(27), 101–107. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-101-107 https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-101-107 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRrYPZiuj7AhXjlIsKHawIAvUQFnoECBMQAQ&url=http%3A%2F%2Ftst.stu.cn.ua%2Farticle%2Fview%2F259441&usg=AOvVaw0LWYCwXTK7Fw0iWQNEVRp9

7 Лось С.О. Міграція геометрії з RHINO в REVIT. практичний тест Тези доповідей 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» Україна, Мелітополь 08 09 вересня 2022 р. с. 40, С. 24 http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/121/26

8 Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів при формоутворенні поверхонь резервуарів Тези доповідей 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» Україна, Мелітополь 08 09 вересня 2022 р. с. 40, С. 5-6 http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/121/26

9 Іванова Л.С. Проблеми геометричного моделювання історичних будівель і пам’ятників архітектури у середовищі ВІМ Збірник тез міжнародної наукової конференції «Особливості інноваційного розвитку у сфері техніки: порівняльний досвід України та Європейського Союзу», 5-6 серпня 2022 року м. Влоцлавек, Республіка Польща. С. 55-58. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-yvyPkOj7AhWslIsKHZCxB5oQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.knuba.edu.ua%2Fkafedra-dizajnu-knuba-uchast-u-mizhnarodnij-naukovij-konferenci%25D1%2597-osoblivosti-innovacijnogo-rozvitku-u-sferi-texniki-porivnyalnij-dosvid-ukra%25D1%2597ni-ta-yevropejskogo-soyuzu%2F&usg=AOvVaw3mFJMfDLwV1_CQELE6eGPc

10 Євген Корбут, Валерія Парненко, Тетяна Ніколаєнко, Сергій Майданюк Вплив товщини глобулярного покриття, нанесеного на різальний інструмент та режимів Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» Випуск 1/2022 (132). Кременчук : КрНУ. С. 180-185. http://www.kdu.edu.ua/PUBL/main.php

свердлення на шорсткість поверхні деталей зі склопластика

11 Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ус В.Ф., Лось С.О. Художній образ міста засобами графічного дизайну та образотворчого мистецтва VII Міжнародна науково-практична конференція «THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS», 19-20 грудня 2022 року Рим, Італія. С. 1-10. Сертифікати.

Статті Scopus

1 Olena Troshkina, Victoctoria Us, Aleksandr Mostovenko, Luidmyla Shevchenko, Natalia Novoselchuk Cinematic methods of scenario construction in the design of parks Scientific Journal of Latvia University of Life Science and Technologies Landscape Architecture and Art Vol. 20, No. 20 (2022). pp. 82-90. https://journals.llu.lv/laa

2 Switlana Botvinovska, Alla Zolotova, Alexander Mostovenko, Anna Sulimenko Construction of hyperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola Journal for Geometry and Graphics, Volume 26 (2022), No. 2, https://isgg.net/jgg/ http://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm Number 2 of Volume 26 (2022) will appear in February 2023.

 

Методичні вказівки

1. Інженерна графіка. Побудова спряжень у машинобудівному кресленні Ботвіновська С.І. Ніколаєнко Т.П. Золотова А.В. Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. 1,86

2 ПОБУДОВА АРОК Методичні вказівки та завдання Ботвіновська С.І. Ніколаєнко Т.П. Золотова А.В. Київ : КНУБА, 2022. – 24 с. Друкується 1,5

3 Комп’ютерне проектування. Основи роботи в 3Ds MAX. Сплайнове моделювання Суліменко Г.Г. Ботвіновська С.І. Літошенко Г.В. Київ : КНУБА, 2022. – 40 с. Друкується 2,5

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2022 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор (окремо Scopus, Web of Science) за формою:

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск, перша-остання сторінки) роботи, веб-адреса електронної версії

Статті

1 Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т. П., Золотова А.В. , Ус В.Ф., Колган А.В. Використання чорно-білої графіки В процесі професійного навчання студентів-дизайнерів IV Міжнародна конференція Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 6-8 грудня 2021 р. : матеріали . Дніпро-Гельсинкі. університет Аалтом. Гельсінкі, Фінляндія, 2021 р. 296 с. С. 10 – 17. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiepY6m6uf7AhUiXvEDHdFMDcwQFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F5803932%2Ffiles%2F2021%2520Abstract%2520Samusenko%2520Shevchenko%2520Filatova.%2520Conf%2520Helsinki.pdf&usg=AOvVaw3Il5r6F4u0FyvdiVnVo5j8

2 Ковальов С.М., Ботвіновська С.І., Мостовенко О.В., Колган А.В. Оптимізація параметрів точкових джерел енергії при заданих параметрах окремих точок енергетичного поля Збірник «Містобудування та територіальне планування» № 80 (2022) Опубліковано: 2022-05-30 С. 210-218. DOI:10.32347/2076-815X.2022.80.210-218 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc-LXjhOj7AhWl8rsIHf9HC0cQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fmtp.knuba.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F264448%2F260620&usg=AOvVaw3bxkMxIyZJlkWiE_jMwotJ

3 Ботвіновська С.І., Мостовенко О.В. Особливості проведення вступних творчих випробувань на спеціальність «Архітектура» під час воєнного стану Scientific and pedagogical internship “Particularities of providing higher engineering education during martial law” : Internship proceedings, September 26-November 6, 2022. Wroclawek, Repablic of Poland, 2022. С. 14-20 https://cuesc.org.ua/images/informlist/progr_internship_Wloclawek_tech.pdf

4 Колган А.В. Викладання курсу AUTODESK REVIT в умовах воєнного стану Збірник доповідей : ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності”м. Київ, Україна 23 червня 2022 р. Том 1 № 11 (2022). с. 146 – 150. Опубліковано: 2022-07-19 http://jagegip.kpi.ua/issue/view/15550

5 Колган А.В. Впровадження в навчання нових ТЕЗИ. ХІV Всеукраїнська КНУБА, збірник тез. https://docs.google.com/document/d/1Cc

методик і програм, направлених на поглиблене вивчення процесу BIM моделювання будівель та споруд. наукова конференція “Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відбудова, реконструкція, реставрація” час: 24 листопада 2022 10:00 ym-AC4WrWmZQAU5sOiU_7hfzm3EUS4/edit

6 Євген Корбут, Валерія Парненко, Тетяна Ніколаєнко, Олександр Плівак Дослідження точності отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалах при обробці свердлами з дискретними покриттями глобулярного типу на робочій поверхні Науковий журнал «Технічні науки та технології» 1(27), 101–107. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-101-107 https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-101-107 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRrYPZiuj7AhXjlIsKHawIAvUQFnoECBMQAQ&url=http%3A%2F%2Ftst.stu.cn.ua%2Farticle%2Fview%2F259441&usg=AOvVaw0LWYCwXTK7Fw0iWQNEVRp9

7 Лось С.О. Міграція геометрії з RHINO в REVIT. практичний тест Тези доповідей 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» Україна, Мелітополь 08 09 вересня 2022 р. с. 40, С. 24 http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/121/26

8 Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В. Формування дискретних каркасів при формоутворенні поверхонь резервуарів Тези доповідей 24 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» Україна, Мелітополь 08 09 вересня 2022 р. с. 40, С. 5-6 http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/121/26

9 Іванова Л.С. Проблеми геометричного моделювання історичних будівель і пам’ятників архітектури у середовищі ВІМ Збірник тез міжнародної наукової конференції «Особливості інноваційного розвитку у сфері техніки: порівняльний досвід України та Європейського Союзу», 5-6 серпня 2022 року м. Влоцлавек, Республіка Польща. С. 55-58. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-yvyPkOj7AhWslIsKHZCxB5oQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.knuba.edu.ua%2Fkafedra-dizajnu-knuba-uchast-u-mizhnarodnij-naukovij-konferenci%25D1%2597-osoblivosti-innovacijnogo-rozvitku-u-sferi-texniki-porivnyalnij-dosvid-ukra%25D1%2597ni-ta-yevropejskogo-soyuzu%2F&usg=AOvVaw3mFJMfDLwV1_CQELE6eGPc

10 Євген Корбут, Валерія Парненко, Тетяна Ніколаєнко, Сергій Майданюк Вплив товщини глобулярного покриття, нанесеного на різальний інструмент та режимів Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» Випуск 1/2022 (132). Кременчук : КрНУ. С. 180-185. http://www.kdu.edu.ua/PUBL/main.php

свердлення на шорсткість поверхні деталей зі склопластика

11 Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ус В.Ф., Лось С.О. Художній образ міста засобами графічного дизайну та образотворчого мистецтва VII Міжнародна науково-практична конференція «THEORY AND PRACTICE OF SCIENCE: KEY ASPECTS», 19-20 грудня 2022 року Рим, Італія. С. 1-10. Сертифікати.

Статті Scopus

1 Olena Troshkina, Victoctoria Us, Aleksandr Mostovenko, Luidmyla Shevchenko, Natalia Novoselchuk Cinematic methods of scenario construction in the design of parks Scientific Journal of Latvia University of Life Science and Technologies Landscape Architecture and Art Vol. 20, No. 20 (2022). pp. 82-90. https://journals.llu.lv/laa

2 Switlana Botvinovska, Alla Zolotova, Alexander Mostovenko, Anna Sulimenko Construction of hyperbolic paraboloids according to a prospective outline in the form of hyperbola Journal for Geometry and Graphics, Volume 26 (2022), No. 2, https://isgg.net/jgg/ http://www.heldermann.de/JGG/jggcover.htm Number 2 of Volume 26 (2022) will appear in February 2023.

 

Методичні вказівки

1. Інженерна графіка. Побудова спряжень у машинобудівному кресленні Ботвіновська С.І. Ніколаєнко Т.П. Золотова А.В. Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. 1,86

2 ПОБУДОВА АРОК Методичні вказівки та завдання Ботвіновська С.І. Ніколаєнко Т.П. Золотова А.В. Київ : КНУБА, 2022. – 24 с. Друкується 1,5

3 Комп’ютерне проектування. Основи роботи в 3Ds MAX. Сплайнове моделювання Суліменко Г.Г. Ботвіновська С.І. Літошенко Г.В. Київ : КНУБА, 2022. – 40 с. Друкується 2,5

 1. Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Григорчук В.І., Бондаренко Р.С. Вдосконалення графічної підготовки студентів-першокурсників дизайнерських спеціальностей. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ: КНУБА, 2020. Вип. 97. С. 3-15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97.3-15.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/195056/pdf_2.

 1. Плоский В.О., Ботвіновська С.І., Ісмаілова Н.П. Міжнародна науково-практична конференція «Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ». Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ: КНУБА, 2020. Вип. 98. С. 6-15. doi.org/10.32347/0131-579x.2020.98. 6-15.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/203632/pdf_28.

 1. .Ботвіновська С.І., Золотова А.В. Автоматизація процесу формотворення складних криволінійних поверхонь із забезпеченням другого порядку гладкості стикування порцій у задачах архітектурного проектування / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ», 23-24 квітня 2020 року. м. Одеса. С. 36-37.

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11241/2/стр%2045%20Збiрник_тез_%20одесса_removed.pdf

 1. Ботвіновська С.І., Золотова А.В. Автоматизація процесу формотворення складених криволінійних поверхонь у задачах архітектурного проектування / Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». Мелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 2020. Випуск 18. – 196 с. С. 28–37. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/2793/3347. 2793-Article Text-6465-1-10-20200907.pdf. Опубликовано 2020-09-07.
 2. Анпілогова В.О., Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Суліменко Г.Г. Комп’ютерне моделювання геометричних об’єктів до складу яких входять поверхні другого порядку / Тези доповідей 22 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання». Мелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 2020. 40 с. С. 5–6. Опубликовано 2020-09-07.Тези_СПГМ22.pdf
 3. Ковальов С.М., Ботвіновська С.І. Формування дискретного каркаса врівноваженої нерегулярної сітки дискретно представленої поверхні. Управління розвитком складних систем. Київ. КНУБА, 2020. № 42. С. 75–81. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-40/15.pdf. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.42.75-81.
 4. Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ковальов С.М. Використання 3D моделювання для підготовки абітурієнтів архітектурного факультету / International scientific and practical conference «SCIENCE,ENGINEERING AND TECHNOLOGY: GLOBAL TRENDS, PROBLEMS AND SOLUTIONS» : Conference proceedings, September 25–26, 2020/ Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 2. 208 pages. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.26

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/64/1255/2856-1

 1. Мостовенко О.В. Зв’язок між параметрами джерел енергії і точок плоского фізичного поля Міжвідомчий наук.-техн. збірник Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 97. С. 98-102.
 2. Мостовенко О.В. Вплив екранів на утворення фізичного поля при заданих джерелах енергії Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 56. С. 247 – 255.
 3. Мостовенко О.В. Узагальнення схем для визначення параметра врахування впливу відстані від точки фізичного поля до точкового джерела енергії Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 98. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р. 160с. С. 104-109. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98.
 4. Родін Р.П., Золотова А.В., Мостовенко Ол-сій В. Основи методології визначення геометричних параметрів різальної частини інструментів Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 97. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р. 160с. С. 44-50. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.97.
 5. Іванова Л.С. Геометричні моделі багатовимірних баз даних Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 97. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р. С. 51-59. 160с. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.97. 
 6. Іванова Л.С. Завдання нарисної геометрії та інженерно-графічної підготовки фахівців в концепції впровадження ВІМ технології в будівництві Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 98. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р. 160с. С. 48-56. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98.
 7. Мостовенко А.В.Моделирование физическо-го поля при известных экспериментально получен-ных значениях потенциалов отдельных его точек Нові технології в будівництві: науково-технічний журнал. ДП НДІБВ, 2020. №37. С. 34-37.
 8. . Ковальов С.М, Мостовенко О.В. Геометричне моделювання енергетичного поля за експериментальними даними з урахуванням нескінченно віддалених точок Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2020. Вип. 20 . C. (подано до друку)
 9. Мостовенко О.В. Систематизація методів інтерполяції у геометричному моделюванні Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 99. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р.(подано до друку)
 10. Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Куновська О., Больотенко В. Використання сучасних педагогічних технологій в курсі проектної графіки для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Випуск 99. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р. (подано до друку). 
 11. Іванова Л.С. Дослідження економічних процесів методами дискретної геометрії моделюванні Міжвідомчий науково-технічний збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 99. Відповідальний редактор Ванін В. В. Київ: КНУБА, 2020 р.(подано до друку). 
 12. С.Н. Ковалев, А.В.Мостовенко Геометрическое модели-рование физических по-лей с точечными источ-никами энергии Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 23-24квітня 2020 р. Військова академії (м. Одеса) – С. 52.
 13. Л.С. Іванова Комунікативний простір в роботі архітектора VІ Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Київа. Історія-теорія-практика». Матеріали. – Київ. КНУБА, 20 листопада 2020 р. 
 14. Мостовенко О.В. Поділ простору фізичного поля на зони при наявності прямокутного екрана. Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2020. №41. С. 83 – 87. dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.41.83-87. 
 15. S. Botvinovska, T. Nikolaenko, A. Zolotova Geometrization of Design Flat Images or Geometric Approximation of Art Drawing. Journal for Geometry and Graphics, Volume 23 (2019). P.211-220. SCOPUS.

Конференції за 2019-2020 навчальний рік

  1. III Международная конференція «Инновационные технологии в науке и образовании. Европейский опыт». Амстердам, Нидерланды ( 12-14 ноября 2019 г. )
 • Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. ІІ Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 29 – 30 листопада 2019 року), Київ, КНУБА.
 • Міжнародна науково-практичної конференції «Графічні технології моделювання об’єктів, процесів та явищ» (м. Одеса, 23-24 квітня 2020 р. ), Військова академії (м. Одеса).
  1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне геометричне моделювання» (м. Мелітополь, 22 вересня 2020 р.) http://fim.mdpu.org.ua/2020/09/24/hhii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-suchasni-problemy-geometrychnogo-modelyuvannya-v-dystantsijnomu-on-lajn-rezhymi/
 • Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE,ENGINEERING AND TECHNOLOGY: GLOBAL TRENDS, PROBLEMS AND SOLUTIONS» в Празі 25-26 вересня 2020 року. (Ботвіновська С.І., Золотова А.В., Ковальов С.М.) URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/64 або https://cuesc.org.ua/en/news/the-international-scientific-and-practical-conference-on-engineering-sciences-successfully-took-place-in-czech-technical-university-in-prague/
публікації
 1. Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Клімчук М.В. “Геометричне моделювання в курсі «Проектна графіка» для дизайнерів” Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ, КНУБА, 2019. Випуск 95. – 224 с. С. 29-37.
 2. Мостовенко Олександр В. “Геометричне моделювання фізичного поля з точковим джерелом енергії та відбиваючими екранами” Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка». Київ, КНУБА, 2019. Випуск 95. – 224 с. С. 149-154.
 3. 3. Ботвіновська С.І. “Аналіз можливостей використання геометричних перетворень при моделюванні дискретних каркасів поверхонь” Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». Мелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 2019. Випуск 13. – 201 с. С. 19-29.
 4. Ковальов С.М., Мостовенко Ол-др В. “Интерполяция точек на плоскости с учетом коэффициентов влияния заданных точек” Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми моделювання». Мелітопольський державний педагогічний університет Імені Богдана Хмельницького. Мелітополь, 2019. Випуск 13. – 201 с. С. 68-75.
 5. Ковальов С.М., Мостовенко Ол-др В. “Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения” Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Містобудування та територіальне планування». Київ, КНУБА, 2019. Випуск 69. – 445 с. С. 263-268.
  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf
 6. Ботвіновська С.І., Золотова А.В. “Місце тестів у процесі графічної підготовки студентів перших курсів технічних спеціальностей” Scientific and pedagogic interтship «Technical education as a component of the education system in Ukraine and EU countries» : Internship proceedings, January 21 – February 1, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. 108 pages.
 7. Іванова Л.С. “Інформаційні технології мультимедійних презентацій” Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Київ, КНУБА, 2018. Випуск 51. С. 433-440.
  http://nbuv.gov.ua/
 8. Іванова Л.С. “Енергоефективні іновації у будівництві” Наукове фахове видання. Збірник наукових праць «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Київ, КНУБА, 2018. Випуск 52. С. 302-306.
  http://nbuv.gov.ua/
 9. Іванова Л.С. “Проблеми енергозбереження та ресурсозбереження у будівельній галузі” Матеріали ІV Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів. Київ. КНУБА, 2018.
 10. Іванова Л.С. “Презентація архітектурного проекту. Планування, побудова мультимедійного супроводу, інформаційні технології” Методичні рекомендації для студентів галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 191«Архітектура і містобудування»” Київ. ІІНО КНУБА,2019, – 12 с.
 11. . Іванова Л.С. “Менеджмент в архітектурній діяльності: конспект лекцій для студентів з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 191«Архітектура і містобудування»” Київ. ІІНО КНУБА,2019, – 46 с.
публікації
 1. Ботвіновська С.І., Мостовенко О.В. “Обчислення об’єму, що перекривається дискретно поданою поверхнею (ДПП), на плані з регулярною тріангуляційною сіткою.” Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. технічний збірник. Київ : КНУБА, 2018. № 50. С.20–25.   http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2018/201850.pdf.
 2. Ботвіновська С.І., Ковальов С.М. “Аналіз методів дискретного моделювання криволінійних геометричних обводів.” Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвідомчий наук.-техн. збірник / відп. редактор В.Є. Михайленко. Київ : КНУБА, 2018. Вип. 94. С. 141–150.
 3. Ботвіновська С.І “Узагальнення статико-геометричного методу.” Матеріали XVIII міжнародної конференції по математичному моделюванню, присвяченої [100-річчю з дня народження академіка Ю.А. Митропольського МКММ-2017. Збірка тез], 18-22 вересня 2017 р / М-во освіти і науки України, ХНТУ. Херсон: ХНТУ, 2017. С. 56. http://mkmm.org.ua/upload/МАТЕРІАЛИ МКММ-2017new.pdf
 4. С.І. Ботвіновська, А.В. Золотова  “Керування формою дискретно представленої поверхні за рахунок включення заданих вузлів”   Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праці МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2018. – № 12. – С. 32–43. https://mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/4365-2018-06-05-13-43-08.html
 5. С.М. Ковальов, О.В.Мостовенко “Моделювання дискретних каркасів поверхонь послідовностями функцій”  Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праці МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. – – № 11. – С. 77–82. https://mdpu.org.ua/new/uk/novosti-universiteta/4365-2018-06-05-13-43-08.html

Матеріали конференцій

 1. Ботвіновська С.І. “Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну”  Друге пленарне засідання доповіді по дисертаційним роботам. Програма 20 міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми геометричного моделювання»], (Мелітополь, 05-08 червня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, МДПУ. – Мелітополь: МДПУ. – 2018. –Т.1. – С.9
 2. Ботвіновська С.І., Золотова А.В. “Використання конхоідального перетворення при формуванні дискретних каркасів поверхонь” Тези доповідей 20 міжнародної науково практичної конференції [«Сучасні проблеми геометричного моделювання»], (Мелітополь, 05-08 червня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, МДПУ. – Мелітополь: МДПУ. – 2018. –Т.1. – С.7.
 3. Ковальов С.М., Мостовенко О.В. “Послідовності функцій як аналітичний опис дискретних лінійних каркасів поверхонь” Тези доповідей 20 міжнародної науково практичної конференції [«Сучасні проблеми геометричного моделювання»], (Мелітополь, 05-08 червня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, МДПУ. – Мелітополь: МДПУ. – 2018. –Т.1. – С.18.

публікації

 1. Мостовенко О.В., АнпілоговаВ.О. Дискретна модель ланцюгової лінії ”  Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2016. – №92. С.10-15.
 2. Ботвіновська С.І. “Вплив коефіцієнтів натяжіння або тиску у ланках дискретно визначеної кривої на її форму”  Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2016. – №92. С.25-32.
 3. Гермаш К.М.  “Геометричне моделювання AutoCAD на основі динамічних блоків та полів”  Сучасні проблеми моделювання: зб. Наук. Праць /МДПУ ім. Б. Хмельницького, гол. ред. кол. А.В.Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. Вип. 5. – 150 с. С. 30-37.
 4. В.Є Михайленко., О.Л. Підгорний, В.О.Плоский “Сучасні проблеми та організаційні виклики у розвитку наукової спеціальності 05.01.01″ Прикл. геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2016. – №93. С.100-104.
 5. С.Ю.Суліменко, В.О.Анпілогова, Ж.Г.Левіна “Формоутворення поверхонь обертання другого порядку за їх лініями обрисів “ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2016. – №44. С.320-325.
 6. Г.Г. Суліменко, В.О. Анпілогова, Г.В. Літошенко “Локальна деформація покриття м’яких меблів рівноланковою сіткою як формоутворюючий засіб”  Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» 06-09 червня 2017р.– Мелітополь.: МДП ім. Богдана Хмельницького, 2017. С.4-5.
 7. Ботвіновська С.І. “Моделювання дискретних каркасів об’єктів дизайну шляхом завдання на поверхні особливих точок”  Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» 06-09 червня 2017р.– Мелітополь.: МДП ім. Богдана Хмельницького,2017.С.7-8.
 8. С.М.Ковальов, С.І. Ботвіновська, А.В.Золотова “Формоутворення дискретних каркасів поверхонь у дизайні за заданим геометричним образом”  Тези доповідей 19 міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання» 06-09 червня 2017р.– Мелітополь: МДП ім. Богдана Хмельницького,2017.С.7-8.
 9. С.М.Ковальов, О.В. Ботвіновська, А.В.Золотова “Використання зовнішніх зусиль у СГМ як формоутворення чинників при геометричному модулюванні каркасних поверхонь” Зб. наукових праць «Сучасні проблеми моделювання» – Мелітополь: МДП ім. Богдана Хмельницького, 2017. – Вип.8. С.71-80.
 10. Романова Ю.В. “Параметри керування формою сітки”  Зб. наукових праць «Сучасні проблеми моделювання» – Мелітополь: МДП ім. Богдана Хмельницького, 2017. – Вип.8. С.71-80.

Участь у науково-практичних конференціях

 1. Чотири доповіді на 18 міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання” 7 по 10 червня 2016р. м Мелітополь.
 2. На всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016-2017 навчального року в галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» диплом другого ступеня отримала студентка другого курсу архітектурного факультету Цой О.М.

Робота кафедри із студентами

 1. Зроблено 12 студентських доповідей на науково-практичній конференції КНУБА.
 2. Студенткою архітектурного факультету Півень Анастасією виконано наукову роботу під керівництвом к.т.н., доцентів Ботвіновської С.І., Ніколаєнко Н.В. Стаття у міжвідомчому науково-технічному збірнику: «Геометричне моделювання деяких фрагментів архітектурних українських орнаментів» / Технічна естетика і дизайн: зб. наук. праць /КНУБА. К.: – 2017. Вип.42, – С.45-51.

Інші види наукової діяльності членів кафедри

 1. Співробітники кафедри були офіційними опонентами по захисту двох кандидатських дисертацій.
 2. Виконано рецензування двох навчального посібника, трьох авторефератів, та 10 наукових статей.
 3. При кафедрі працює постійно діючий міжвузівський науковий докторський семінар (проведено 8 засідань)

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Наукові роботи ведуться відповідно до держбюджетної теми «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». За цією темою працюють провідні викладачі, аспіранти, пошукувачі та їх наукові керівники.

Зокрема:

 • проф. Ковальов С.М. «Розвиток статико-геометричного методу та його застосування при проектуванні архітектурних форм за заданими умовами».
 • доц. Ботвіновська С.І. розробляє тему «Теоретичні основи формоутворення у дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну ». Науковий консультант Ковальов С.М.
 • К.т.н., доцент Мостовенко О.В. розробляє тему «Керування формою безмоментних оболонок при заданому підоболонковому об’ємі».
 • К.т.н., доцент Золотова А.В. розробляє тему «Дискретна двовимірна кускова інтерполяція з гладким стикуванням порцій поверхонь».
 • ас. Мостовенко О.В. розробляє тему «Дискретне формоутворення великопрогонних покриттів з урахуванням законів архітектурної тектоніки». Науковий керівник Ковальов С.М.
 • асс. Лось С.А. розробляє тему «Дискретне формоутворення пневматичних поверхонь», науковий керівник доц. Ботвіновська С.І.
 • доц. Ніколієнко Т.П. «Проектування інструментів для металообробки».
 • проф. Анпілогова В.О., доц. Левіна Ж.Г. «Комп’ютерне моделювання об’єктів дизайну».

 Публікації (статей) у фахових журналах 2017 рік

 1. С.Ю.Суліменко, К.О.Сазонов, В.О.Анпілогова, Ж.Г.Левіна “Технологія комп’ютерного моделювання об’єктів дизайну за лініями обрису поверхонь обертання” Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб. КНУБА – К. : Видавництво КНУБА, 2017. Вип.47. – С.200-206.
 2. Т.П. Николаенко, Н.Н. Равская “Силы резания при высокоскоростной обработке закаленных сталей” Зб. наук. праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем»: – Краматорськ. – Вип.40. – 2017. – С. 105-110
 3. С.І.Ботвіновська “Моделювання криволінійних поверхонь об’єктів дизайну та управління їх формою” Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.- техн. збірник / відповід. ред. М.М. Дьомін. – К.:КНУБА, 2017. – № 47. – 564 с. Українською та російською мовами. – С. 451-458.
 4. С.М.Ковальов, С.І.Ботвіновська, А.В.Золотова “Використання зовнішніх зусиль у СГМ як формоутворюючих чинників при геометричному моделюванні каркасних поверхонь” Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць /МДПУ ім. Б. Хмельницького, гол. ред. кол. А.В.Найдиш. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 8. – 177 с. С. 71-79.
 5. Н.П.Цой “Ейдос сприйняття архітектурної композийії (за допомогою кольорових, музичних та матетматичних складових)”  Технічна естетика і дизайн: зб. наук. праць /КНУБА. К.: – 2017. Вип.42, – С.65-71

 

Публікації (статей), у міжнародних науково метричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші)

 1. С.Ю. Суліменко, В.О.Анпілогова, Г.Г.Суліменко “Побудова площини симетрії конуса, дотичного до поверхні обертання, за ескізом лінії обрису”  Вісник Херсонського національ-ного технічного університету. – Херсон.: ХНТУ, 2017. – Вип. 3(62). Т.2. – С.337-341.
 2. С.М.Ковальов, С.І.Ботвіновська, А.В.Золотова, С.О.Лось “Формування дискретного ряду точок складених кривих ліній під дією нор-мального навантаження” Вісник Херсонського національ-ного технічного університету. – Херсон.: ХНТУ, 2017. – Вип. 3(62). Т.2. – С.352-358.
 3. С.І.Ботвіновська “Варіювання форми об’єктів дизайну шляхом викорис-тання різних перетворень” Управління розвитком складних систем». Розділ «Інформаційні технології проектування»: – К.: КНУБА. -2017, – № 30. с.136 – 141.
 4. С.М.Ковальов, С.І.Ботвіновська “Керування формою дискрет-но представлених поверхонь за рахунок варіювання пара-метрів зовнішнього формо-утворюючого навантаження”  Журнал «Проблеми інформаційних технологій» № 22/2017: Херсонський національний тех-нічний університет #01(022) грудень 2017, С. 63 -69.

Тези доповідей у міжнародних конференціях 2017

 1. В.О.Анпілогова, Г.Г.Суліменко, Г.В.Літошенко. “Локальна деформація покриття м’яких меблів рівноланковою сіткою як формоутворюваючий засіб” Тези доповідей 19 міжнародної неуково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометрично-го моделювання. – Мелітополь. – 2017. – С.4
 2. С.І.Ботвіновська “Моделювання дискретних каркасів об’єктів дизайну шляхом завдання на поверхні особливих точок” Тези доповідей 19 міжнародної неуково-практичної конференції «Сучасні проблеми геомет-ричного моделювання. – Мелітополь. – 2017. – С.7
 3. С.М.Ковальов, С.І.Ботвіновська, А.В.Золотова “Формоутворення дискрет-них каркасів поверхонь у дизайні за заданим геомет-ричним образом” Тези доповідей 19 міжнародної неуково-практичної конференції «Сучасні проблеми геомет-ричного моделювання. – Мелітополь. – 2017. – С.17
 4. Ю.В.Романова “Параметри керування фор-мою  сітки на заданій повер-хні або формою поверхні” Тези доповідей 19 міжнародної неуково-практичної конференції «Сучасні проблеми геомет-ричного моделювання. – Мелітополь. – 2017. – С.30
 5. С.М.Ковальов, С. І. Ботвіновська, А. В. Золотова, С. О. Лось “Формування дискретного ряду точок складених кри-вих ліній під дією нормаль-ного навантаження” Materials of 18th international conference OF MATHEMATICAL MODELLING IS DEDICATED TO 100 ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY OF ACADEMICIAN Yu.O. MITROPOLSKY ICMM – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kntu.kr.ua/files/statti/asad/2017/2.pdf
 6. С. І. Ботвіновська “Узагальнення статико-геоме-тричного методу” Materials of 18th international conference OF MATHEMATICAL MODELLING IS DEDICATED TO 100 ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY OF ACADEMICIAN Yu.O. MITROPOLSKY ICMM – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kntu.kr.ua/files/statti/asad/2017/2.pdf
 7. С. Ю. Суліменко, В. О. Анпілогова, Г. Г. Суліменко “Аналіз придатності ескізно заданого конусу до моде-лювання на його основі поверхонь обертання” Materials of 18th international conference OF MATHEMATICAL MODELLING IS DEDICATED TO 100 ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY OF ACADEMICIAN Yu.O. MITROPOLSKY ICMM – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kntu.kr.ua/files/statti/asad/2017/2.pdf
 8. Botvinovska S.I. “Theoretical foundation of shaping in architecture and design objects modeling” International research and practice conference «Modern method, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences»: Conference proceeding, December, 27-28 2017. Radom: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 220 pages. 176-177 pp.
 9. Ковальов С.М., Золотова А.В. “Discrete wireframe of composite curvilinear surfaces modeling in architecture”  International research and practice conference «Modern method, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences» : Conference proceeding, December, 27-28 2017. Radom: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 220 pages. 167-168 pp.

Участь у науково-практичних конференціях

 1. Чотири доповіді на 19 міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання” 6 по 9 червня 2017 р. м Мелітополь.
 2. Три доповіді: Ботвіновська С.І., Ковальов С.М., Суліменко С.Ю, на XVIIІ Міжнародній конференції з математичного моделювання, присвяченій 110-річчю з дня народження академіка Ю.І. Митропольського, 18 -22 вересня 2017, Херсон.
 3. Дві доповіді: Проф. Ковальов С.М. та доц. Золотова А.В., доц. Ботвіновська С.І., на міжнародній конференції: International research and practice conference «Modern method, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences», 27-28 грудня 2017 р.

Інші види наукової діяльності членів кафедри

 1. З вересня 2017 року виконано рецензування, двох авторефератів та 5 наукових статей.
 2. Вийшов з друку навчальний посібник «Графіка-креслення» з грифом КНУБА для для студентів та абітурієнтів, які планують вступати на архітектурний факультет КНУБА готовий до видання, авторів: д.т.н., професор Кащенко О.В., к.т.н., доцент С.І.Ботвіновська, к.т.н., доцент Левіна Ж.Г, к.т.н., доцент Ніколаєнко Т.П., доцент Вязанкін В.О. 3-є видання, перероблене, – 166 с.
 3. Друкується підручник «Креслення. Основи графічних дисциплін» з грифом КНУБА «Рекомендовано методичною радою КНУБА як підручник для студентів та абітурієнтів архітектурного факультету, які готуються до вступу за галуззю знань “Архітектура та будівництво” та галуззю знань “Культура і мистецтво”», авторів д.т.н., професор Кащенко О.В., к.т.н., професор Анпілогова В.О., к.т.н., доцент С.І.Ботвіновська, к.т.н., доцент Левіна Ж.Г, к.т.н., доцент Ніколаєнко Т.П. загальна кількість 158 стор.

публікації 

 1. А.В.Золотова “Дискретна одновимірна кускова інтерполяція при комбінованомурозподілі зовнішнього навантаження” Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»:-Луцьк. 2015. Вип 48. с.36-43.
 2. О.В.Мостовенко, С.І. Ботвіновська, С.М. Ковальов “Властивості деяких параболоїдів n-го порядку” Наук. зб. «Управління розвитком складних систем». Розділ «Інформаційні технологій проектування»:- К.: КНУБА. -2015,с.114-118.
 3. С.І. Ботвіновська “Вплив коефіціентів натяжіння або стиску у ланках дискретно визначеної кривої на її форму” Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка-К.:КНУБА.-2015.Вип 92, с.21-28.
 4. О.В.Мостовенко, С.І. Ботвіновська, С.М. Ковальов “Варіювання параметрів врівноваженої  сітки в плані з однаковими за площею клітинами” Наук зб. «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» »:-Луцьк. 2015. Вип 19. с.36-43.
 5. О.В.Мостовенко “Афінні перетворення дискретно поданих поверхонь (ДПП) з урахуванням об’єму що перекривається” Наук. зб. «Енергоефективність у будівництві та архітектурі». –К:. КНУБА. 2015. Вип.5 с.207-211.
 6. О.В.Мостовенко “Суперпозиції дискретно поданих поверхонь (ДПП) на сітці з прямокутнними, або квадраними у плані клітинами.” Міжвузівський збірник «Наукові нотатки»:-Луцьк. 2015. Вип 48. с.170-173.
 7. Ніколаєнко Т.П., Вовк В.В. “Геометричні параметри резців з передньою площиною паралельною осі, при обробці трапецеїдальних різьб” Зб. Наукових праць «Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем»: – Краматорськ. Вип №36, 2015, с.15-20
 8. Равська Н.С., Ніколаєнко Т.П., Вовк В.В. “Геометрія різців  з передньою площиною паралельною осі, при обробці трапецеїдальних різьб” Матеріали 13 міхнородної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи розвитку», 2-4 червня 2015 (під загальн.ред. Ковальова Д.Д.):- Краматорськ, ДДМА, 2915, с.79
 9. О.В.Мостовенко, С.І. Ботвіновська, С.М. Ковальов “Аналіз дискретних каркасів параболоїдів другого порядкаьз афінно пертвореною  сіткою у плані.” Міжвідомчий науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудуванння»-К.:КНУБА.-2015.Вип 39, с.3-10.
 10. А.В.Золотова “Застосування статико-геометричного методу формування поверхонь в задачах проектування поверхонь покриттів.” Міжвідомчий науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудуванння»-К.:КНУБА.-2015.Вип 39, с.74-80.

Видання та перевидання підручників, монографій

 1. Перевидано підручник «Нарисна геометрія» (Автори: В.Є.Михайленко, М.Ф. Євстіфєєв, С.М.Ковальов, А.В.Кащенко), видання третє
 2. Переклад і видання російською мовою підручника «Основи біодизайну» (Автори: В.Є.Михайленко, М.І.Яковлєв)

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Наукові роботи ведуться відповідно до держбюджетної теми «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». За цією темою працюють провідні викладачі, аспіранти, пошукувачі та їх наукові керівники.

Зокрема:

 1. асс.Мостовенко О.В. розробляє тему «Дискретне формоутворення великопрогонних покриттів з урахуванням законів архітектурної тектоніки». Науковий керівник Ковальов С.М.
 2. асс.Золотова А.В. розробляє тему «Дискретна двовимірна кускова інтерполяція з гладким стикуванням порцій поверхонь» Науковий керівник Ковальов С.М.
 3. аспірант Мостовенко О.В. розробляє тему «Керування формою безмоментних оболонок при заданому підоболонковому об’ємі». Науковий керівник Ковальов С.М.
 4. асс.Лось С.А. розробляє тему «Дискретне формоутворення поверхонь на основі двовимірних числових послідовностей
 5. асп. Голубєва О.О.розробляє тему «Проектування засобів та систем візуального орієнтування у предметному середовищі». Науковий керівник Михайленко В.Є.
 6. асп. Крикун О.М. розробляє тему «Математичний апарат теорії R-функцій в задачі оптимізації планів розкрою». Науковий керівник Михайленко В.Є.
 7. асп. Хромей А.М.розробляє тему «геометричний синтез руху робота-мунфпулятора». Науковий керівник Михайленко В.Є.
 8. асп. Демишонок Д.В. розробляє тему «Аспекти формоутворення гармонійного інтер’єру з урахуванням теорії візуального сприйняття та колористики». Науковий керівник Михайленко В.Є.
 9. доц. Ботвіновська С.І. розробляє тему «Роль числових послідовностей у формуванні дискретних моделей». Науковий консультант Ковальов С.М.

Інші види наукової діяльності, яку ведуть викладачі кафедри

 1. Діяльність по виданню міжвідомчого науково-технічного збірника «Прикладна геометрія та інженерна графіка», члени кафедри є членами редакційно комісії, видано збірку № 93.
 2. Вісім доповідей на науково-практичних конференціях КНУБА.
 3. Під керівництвом співробітників кафедри працюють два аспіранти.
 4. Захищена одна кандидатська дисертація А.В.Золотової «Дискретна кускова інтерполяція точок при формуванні поверхонь в архітектурі». Науковий керівник С.М.Ковальов.
 5. При кафедрі працює постійно діючий міжвузівський науковий докторський семінар (проведено 10 засідань)

Робота кафедри із студентами

 1. На міжвузівській олімпіаді геометричного моделювання та комп’ютерній в номінації дизайн інтер’єру отримана грамота за перше місце (студ. Рожкевич Б.В. гр. 33Б), а в номінації 3D моделювання грамота за зайняте друге місце (студ. Бондаренко Д.А. гр. ПЦБ13)
 2. На всеукраїнському конкурсі наукових робіт 2013/2014 року (м. Харків) нагороджено:

Дипломом студ. ГончаренкоА.О. 2 курс арх. фак. та дипломом 3 ступеня студ. 4 курсу арх. факультету Коновал О.С., Цой О.М., Ґава І.О.

 1. Під керівництвом викладачів кафедри зроблено 15 студентських доповідей на 75-й науково-практичній конференції КНУБА.
 2. За результатами конференції подано до друку п’ять наукових статей.

Члени кафедри прийняли участь 30.03.2021 року у конференції «Обуховські читання», присвячені пам’яті академіка АН ВШУ, проф. Обухової Віолетти Сергіївни (1926 – 2005 р.р.). В зв’язку із несприятливою епідеміологічною ситуацією проведення конференції передбачається в он-лайн режимі (платформа Cisco Webex): https://nules.webex.com/meet/a.nesvidomin.

Конференція відбулась на базі Національного університету біоресурси і природокористування України, МОН. Кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну. Прийняли участь д.т.н., проф. Ботвіновська С.І., д.т.н., проф. Ковальов С.М., к.т.н., доцент Мостовенко О.В.

Прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулась 11-12.04.2021 в Токио, Япония– VII International Scientific and Practical Conference «Scientific horizon in the context of social crises» https://www.interconf.top/archive.html. Учасники: д.т.н., проф. Ботвіновська С.І., к.т.н., проф. Анпілогова В.О., к.т.н., доцент Левіна Ж.Г. Публікація на тему «Приклад геометричного моделювання промислового зразка виробу для автоводіїв» С. 598-605, https://interconf.top/documents/2021.04.11-12.pdf.

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА належить до загальноосвітніх кафедр, яка входить у склад архітектурного факультету.
Наукові дослідження кафедри виконуються згідно державної бюджетної теми «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки:
• «Дискретне геометричне моделювання об’єктів архітектури та дизайну» (керівник д.т.н., професор Ковальов С.М.);
• «Удосконалення викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах» (керівники д.т.н., професор Ковальов С.М., д.т.н., доцент Ботвіновська С.І.);
• «Технічна естетика» (керівник д.т.н., професор, );
У рамках вищезазначених тем відбуваються дослідження актуальних проблем геометричного моделювання студентами, аспірантами та докторантами кафедри. Ці теми було започатковано у кандидатських та докторських дисертаційних роботах за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка». Робота над дослідженнями, в рамках зазначених тем, продовжується і сьогодні.
13 листопада 2019 року відбувся захист докторської дисертації завідувача кафедри к.т.н., доцента Ботвіновської Світлани Іванівни. Дисертаційну роботу «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка» було виконано на базі КНУБА. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06. З роботою можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури.
Більше 15 років при кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА працюють аспірантський та докторантський семінари. Докторантський семінар збирається раз на квартал (керівник професор Ковальов С.М.), аспірантський семінар збирається раз на місяць (керівники професор Підгорний О.Л., Ковальов С.М.).
На базі кафедри працюють студентські наукові гуртки, основні теми наукової роботи студентів:
• Графічні складові орнаментальних та архітектурних композицій;
• Сучасні проблеми геометричного моделювання в архітектурі;
• Використання графічних технологій при комп’ютерному моделюванні;
• Геометризація плоских образів.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання», яка відбувається на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в м. Мелітополь.
З 12 – 15 листопада 2018 року викладачі кафедри (Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В., Лось С.О.) приймали участь у ІІ Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» м. Гельсінкі, Фінляндія. Отримали Сертифікати.
З 21 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року викладачі Ботвіновська С.І. та Золотова А.В. у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшли науково-педагогічне стажування на тему «Технічна освіта та складова системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Технічні науки» в обсязі 5 кредитів (180 годин).
Викладачі кафедри приймають участь у роботі науково-методичних комісій і Рад: експертних, фахових, спеціалізованих і вчених:
– проф. Ковальов С.М. є членом Вченої Ради КНУБА;
– проф. Ковальов С.М. є членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.06 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 05.01.01 – це прикладна геометрія, інженерна графіка, 05.01.03 – технічна естетика;
– доц. Ботвіновська С.І. є головою Київського осередку Української Асоціації з прикладної геометрії;
– зав. кафедри та викладачі кафедри є членами предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Графіка-креслення» для проведення вступних випробувань при вступі на архітектурний факультет КНУБА;
– зав. кафедри та проф. Ковальов С.М. є членами предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка;
– голова предметної комісії приймає участь у апеляційній комісії для розгляду апеляцій вступників при проведенні вступних випробувань з дисципліни «Графіка-креслення»;

ПРО КАФЕДРУ

ВИКЛАДАЧІ

НАВЧАННЯ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОВИНИ

АБІТУРІЄНТАМ

АСПІРАНТУРА

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram