Навчальна та методична діяльність кафедри

Навчальна діяльність кафедри

Кафедра забезпечує отримання освіти за трьома (перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий)) рівнями вищої освіти за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 126 «Інформаційні системи і технології»

Форма здобуття освіти (залежить від рівня освіти) – денна, вечірня та заочна. Термін навчання – залежить від рівня освіти та освітньої програми.

Викладачі кафедри викладають як обов’язкові так і вибіркові компоненти освітніх програм, які упроваджує як сама кафедра, так й інші кафедри університету.

Детальну інформацію щодо освітніх програм, які упроваджує кафедра можна знайти за наступними посиланнями:

 1. Освітньо-професійна програма «Управління проектами» спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти).
 2. Освітньо-професійна програма «Штучний інтелект» спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти).
 3. Освітньо-професійна програма «Управління проектами» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна та заочна форми здобуття освіти).
 4. Освітньо-професійна програма «Штучний інтелект. Когнітивні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття освіти).
 5. Освітньо-професійна програма «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна та заочна форми здобуття освіти).
 6. Освітньо-наукова програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії (денна та вечірня форми здобуття освіти).

Кафедра постійно здійснює оновлення освітніх програм за рахунок

 • підвищення кваліфікації викладачів; участі викладачів у впровадженні міжнародних проєктів, які націлені на розвиток та вдосконалення освітнього процесу;
 • участі викладачів у міжнародних конференціях із представленням результатів наукових досліджень;
 • публікації наукових статей у фахових та міжнародних журналах;
 • співпраці із роботодавцями, випускниками кафедри;
 • аналізу закордонного досвіду упровадження подібних освітніх програм;
 • активної співпраці із академічними колами як в Україні, так і за кордоном;
 • постійної кооперації із закордонними ЗВО;
 • проведення анкетування тощо.

Методична діяльність кафедри

С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв, В.Б. Бушуєва, А.В. Пузійчук, В.Б. Яковенко «Когнітивні механізми управління складними системами», монографія, К., 2023, 376 стр.

Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А. Матеріали для читання та самопідготовки для спеціальності: 126 «Інформаційні системи та технології. Управління проектами», першого бакалаврського рівня по дисципліні Моделювання нейронних мереж та глибинне навчання. КНУБА 2022. 86с.

Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А. Моделювання нейронних мереж та глибинне навчання. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності: 126 «Інформаційні системи татехнології. Управління проектами», першого бакалаврського рівня. КНУБА 2022.

Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А. Моделювання нейронних мереж та глибинне навчання. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього рівня першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології. Управління проектами», КНУБА 2022.

Єгорченкова Н.Ю. Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій / Н.Ю. Єгорченкова // Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 20

Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В. Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій / Н.Ю. Єгорченкова, О.В. Єгорченков // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 32

Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б. Спецкурс за науковою спеціальністю. Системи знань, стандарти та методології в менеджменті // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 82

Веренич О.В., Бойко Є.Г., Куценко М.М. Конвергенція та розвиток знань з управління проєктами / О.В. Веренич, Є.Г. Бойко, М.М. Куценко // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». – К.: КНУБА, 2020. – С. 32.

Веренич О.В. Інноваційні механізми управління проєктами, програмами та портфелями розвитку / О.В. Веренич // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020. – С. 16

Войтенко О.С. Креативні механізми управління проєктами, програмами та портфелями розвитку / О.С. Войтенко // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020. – С. 52

Керівництво IPMA ICB4 у світі Agile, 2019 р.

Методичні вказівки до підготовки та захисту атестаційної роботи магістра для спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 073 Менеджмент спеціалізації “Управління проектами” / Укл. С. Д. Бушуєв, О. С. Войтенко. – К.: КНУБА, 2018. – 44 с.

Войтенко О.С. Управління проєктами: навч. посіб. – Київ: КНУБА, 2020. – 276 с.

Бушуев С. Д., Бушуев Д. А. Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями (National Competence Baseline, NCB Version 4.0). Том 1. Управление проектами / Бушуев С. Д., Бушуев Д. А.; под редакцией Бушуева С. Д. — Киев: Саммит-Книга, 2017. —178 С., ил. ISBN 978-617-7434-87-9

Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями (National Competence Baseline, NCB Version 4.0). Том 2. Управление программами / Бушуев С. Д., Бушуев Д. А.; под редакцией Бушуева С. Д. — Киев: Саммит-Книга, 2017. —185 С., ил. ISBN 978-617-7434-87-9

Управління проектами розвитку територій. Конспект лекцій. /Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І , Оберемок Н.В. -К.: КНУБА, 2015.-68с.

Управління проектами девелопмента. Конспект лекцій / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І, Куценко М.М. К:КНУБА, 2015. – 84 с.

Управління програмами інноваційного розвитку на основі систем знань Р2М. Конспект лекцій. // Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. – К:КНУБА, 2013. – 92 с.: іл.

Семіотика і креатив. Монографія//Бушуєв С.Д., Яковенко В.Б. – К:Українська асоціація управління проектами, 2012 .-345с.

Управління проектами розвитку регіонів та міст. Навчальний посібник / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І., Тімінський О.Г – К.: КНУБА, 2012. – 251с.

Управління проектами та програмами організаційного розвитку. Навчальний посібник / Бушуєва Н.С., Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. – К:«Саммит-Книга», 2010. – 200 с. : іл.

Моделі «Рушійні сили – опори» в управлінні проектами та програмами. Монографія/ Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. – К:«Саммит-Книга», 2010. – 160 с. : іл.

Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. -К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.: ил.

Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. / Бушуева Н.С.– К. : Наук. світ, 2007. – 199 с. – Библ.: с. 186

Словник-довiдник з питань управлiння проектами / Бушуєв С.Д. Українськая асоціація з управління проєктами. – К.: Видавн. Дім “Дiлова Україна”, 2001. – 640 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram