Навчальна та методична діяльність кафедри

На кафедрі здобувають освіту рівня магістр з Управління проєктами. Форма навчання – денна (термін навчання 1 рік та 4 місяці) та заочна (термін 1 рік 9 місяців) за спеціальностями: 073 «Менеджмент» та 122 «Комп’ютерні науки» та спеціалізацією за кожною спеціальністю «Управління проєктами».

Освітньо – професійна програма «Управління проєктами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (ОПП-073-2021-2022).

Навчальний план за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (073-навч_план_денна) та (073-навч_план_заочна).

Перелік вибіркових компонентів освітньої-професійної програми за спеціальністю 073 «Менеджмент. Управління проєктами»

Освітньо – професійна програма «Управління проєктами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (ОПП-122-2021-2022).

Навчальний план за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (122-навч-план-денна) та (122-навч-план-заочна).

Перелік вибіркових компонентів освітньої-професійної програми за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки. Управління проєктами»

Перелік вибіркових компонентів освітньої-професійної програми за спеціальністю126 – “Штучний інтелект. Когнітивні технології” (Вибіркові_компоненти_126_з_2021-Cognitive)

Навчальні дисципліни, що викладаються:

Обов’язкові дисципліни для спеціальностей 073 “Менеджмент” та 122 “Комп’ютерні науки”:

 1. Основи управління проєктами
 2. Економіко-математичні моделі та методи в управлінні проєктами  (РП_073РП_122)
 3. Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій (РП_073, РП_122)
 4. Управління програмами та портфелями проєктів та офіс управління проєктами (РП_073РП_122)
 5. Управління якістю в проєктах, стандарт з управління проєктами (РП_073, РП_122)
 6. Управління ризиками та можливостями проєкту (РП_073РП_122)
 7. Психологія, комунікації та лідерство в управлінні проєктами (РП_073, РП_122)
 8. Наукова іноземна мова (РП_073РП_122)
 9. Стратегічний менеджмент, теорія систем і прийняття рішень в організації (РП_073РП_122)
 10. Креативні технології управління проєктами (РП_073РП_122)
 11. Бази даних та бази знань в управлінні проєктами (РП_073РП_122)
 12. Закупівлі, контракти та правові аспекти (РП_073РП_122)
 13. Теорія і практика бізнес-планування, експертиза і аудит проєктів (РП_073РП_122)
 14. Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції (РП_073РП_122)
 15. Інтелектуальна власність (РП_073,  РП_122)
 16. Адміністративне і трудове право (РП_073РП_122)

Дисципліни цільової підготовки для спеціальності 122 “Комп’ютерні науки. Управління проєктами”:

 1. Застосування методологій управління ІТ проєктами
 2. Життєвий цикл створення інтегрованих інформаційних технологій. Міжнародні стандарти та краща практика
 3. Креативні технології в розробці та впровадженні інформаційних технологій
 4. Start-Up розробки та впровадження інформаційних технологій
 5. Управління проєктами Start-Up в розвитку бізнесу
 6. Креативні технології проєктів Start-Up
 7. Технології розумного будинку/міста та хмарні, туманні та граничні обчислення (Cloud, Frog and Edge Computing)
 8. Розподілена команда
 9. Інформаційні технології обробки інформації та обробки даних

Дисципліни цільової підготовки для спеціальності 073 “Менеджмент. Управління проєктами”:

 1. Управління проєктами розробки та впровадження інформаційних технологій
 2. Управління проєктами розвитку міст та регіонів
 3. Управління проєктами розвитку організацій
 4. Управління проєктами розвитку територій
 5. Управління проєктами девелопменту
 6. Інжиніринг в проєктах девелопменту
 7. Цифрове підприємництво – Digital entrepreneurs
 8. Цифрова Бізнес-Екосистема – Digital Business Ecosystem
 9. Управління сталим розвитком

Методична діяльність


 
Антикризисное управление финансами в условиях неопределенности: Монография. /Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Богдан Т.П;– К.: 2012. 168с.: іл.
  Інноваційні механізми управління програмами розвитку
  Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. -К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.: ил.
  Руководство IPMA ICB4 в мире Agile
  Бушуев С. Д., Бушуев Д. А. Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями (National Competence Baseline, NCB Version 4.0). Том 1. Управление проектами / Бушуев С. Д., Бушуев Д. А.; под редакцией Бушуева С. Д. — Киев : Саммит-Книга, 2017. —178 С., ил. ISBN 978-617-7434-87-9
  Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями (National Competence Baseline, NCB Version 4.0). Том 2. Управление программами
  Основы индивидуальных компетенций для Управления Проектами, Программами и Портфелями (National Competence Baseline, NCB Version 4.0). Том 2. Управление портфелями
  Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: Монография. / Бушуева Н.С.– К. : Наук. світ, 2007. – 199 с. – Библ.: с. 186
  Словник-довiдник з питань управлiння проектами / Бушуев С.Д. Украинская ассоциация управления проектами. – К.: Издат.дом “Дiлова Україна”, 2001. – 640с.
  Семіотика і креатив.Монографія, .//Бушуєв С.Д.,Яковенко В.Б. -К:Українська асоціація управління проектами, 2012 .-345с.
  Управління проектами розвитку регіонів та міст. Навчальний посібник./Бушуєв С.Д.,Бушуєва Н.С., Оберемок І.І.,Тімінський О.Г -К.:КНУБА,2012.-251с.
  Управління проектами розвитку територій. Конспект лекцій. /Бушуєв С.Д.,Бушуєва Н.С.,Оберемок І.І , Оберемок Н.В. -К.: КНУБА,2015.-68с.
  Управління програмами інноваційного розвитку на основі систем знань Р2М. Конспект лекцій. // Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С.- К:КНУБА,2013.-92 с.: іл.
  Управління проектами девелопмента. Конспект лекцій./ Бушуєв С.Д.,Бушуєва Н.С.,Оберемок І.І, Куценко М.М. К:КНУБА,2015.-84 с.
   Формування,управління та розвиток команди проекту. Навчальний посібник./Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І.- К: «Таксон»,2009.-464 с.
  Методичні вказівки до підготовки та захисту атестаційної роботи магістра для спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 073 Менеджмент спеціалізації “Управління проектами” / Укл. С. Д. Бушуєв, О. С. Войтенко. – К.: КНУБА, 2018. – 44 с.
   Войтенко О.С. Креативні механізми управління проєктами, програмами та портфелями розвитку / О.С. Войтенко // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020. – С. 52
  Веренич О.В. Інноваційні механізми управління проєктами, програмами та портфелями розвитку / О.В. Веренич // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2020. – С. 16
  Управління проектами та програмами організаційного розвитку. Навчальний посібник./ Бушуєва Н.С., Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф.-К:«Саммит-Книга»,2010.- 200 с. : іл.
  Моделі «Рушійні сили – опори» в управлінні проектами та програмами. Монографія./ Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф.-К:«Саммит-Книга»,2010.- 160 с. : іл.
Веренич О.В., Бойко Є.Г., Куценко М.М. Конвергенція та розвиток знань з управління проєктами / О.В. Веренич, Є.Г. Бойко, М.М. Куценко // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». – К.: КНУБА, 2020. – С. 32Розглянуті фундаментальні ідеї розвитку знань у сфері управління проєктами та приклади конвергенції знань різних предметних областей зі сферою управління проєктами. Практичні заняття містять тему, мету, перелік джерел для підготовки, наукове підгрунття, подано опис щодо підготовки до заняття (для певних занять надаються посилання та QR-коди на відповідну літературу), план заняття із питаннями для обговорення, а також до кожного заняття подано аналітичні підсумкові питання для усвідомлення та вироблення думки щодо теми заняття.
Єгорченкова Н.Ю. Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій / Н.Ю. Єгорченкова // Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 20Містять зміст, порядок організації, вимоги до оформлення та тематики до написання курсової роботи.
Єгорченкова Н.Ю., Єгорченков О.В. Планування і контроль проєкту з використанням інформаційних технологій / Н.Ю. Єгорченкова, О.В. Єгорченков // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 32Містять зміст, тематику, мету занять, план занять та завдання для підготовки наступного лабораторного заняття.
  Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Бушуєва В.Б. Спецкурс за науковою спеціальністю. Системи знань, стандарти та методології в менеджменті // Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». – К.: КНУБА, 2021. – С. 82

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram