Зміст освітньої програми

Навчальний план бакалаври 2022-2026 н.р.

Освітньо-професійна програма “Менеджмент організації і адміністрування” 2022 р. 

Проєкт освітньо-професійної програми “Менеджмент організації і адміністрування” на 2023

Офіційна інформація та офіційні документи КНУБА

2.2. Перелік компонент ОПП 073 «Менеджмент» та логічна схема їх вивчення

Шифр

Назва компоненти ОПП

(Силабус навчальної дисципліни)

Кількість годин

Кількість  кредитів ECTS

Форма контролю

1

2

3

4

5

1. ОБОВЯЗКОВІ компоненти спеціальності

ОК 1

Історія української державності та культури

90

3,0

залік

ОК 2

Основи академічного письма

90

3,0

залік

ОК 3

Ділова іноземна мова

180

6,0

іспит, залік

ОК 4

Правознавство

105

3,5

залік

ОК 5

Історія філософії та філософської думки

90

3,0

іспит

ОК 6

Фізичне виховання

180

6,0

залік

ОК 7

Політологія

90

3,0

іспит

ОК 8

Вища математика

270

9,0

іспит

ОК 9

Статистика

120

4,0

іспит

ОК 10

Інформаційні технології

90

3,0

залік

ОК 11

Екологія та безпека життєдіяльності

90

3,0

залік

ОК 12

Основи економічної теорії

180

6,0

іспит

ОК 13

Міжнародна економіка  

120

4,0

іспит

ОК 14

Теорія економічного аналзу

90

3,0

залік

ОК 15

Мікроекономіка

Макроекономіка

195

6,5

іспит, залік

ОК 16

Теорія ймовірності і математична статистика

120

4,0

іспит

ОК 17

Інженерна графіка

90

3,0

залік

ОК 18

Архітектурні та будівельні конструкції

90

3,0

залік

ОК 19

Теоря організації

120

4,0

іспит

ОК 20

Державне та регіональне управління

105

3,5

іспит

ОК 21

Менеджмент

330

11,0

іспит, іспит

ОК 22Інноваційний менеджмент

120

4,0

іспит

ОК 23

Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами

120

4,0

іспит

ОК 24

Операційний менеджмент

150

5,0

іспит

ОК 25

Адміністративний менеджмент

105

3,5

іспит

ОК 26

Самоменеджмент

90

3,0

іспит

ОК 27

Технологія будівельного виробництва та будівельна техніка

90

3,0

іспит

ОК 28

Фінанси, гроші та кредит (Гроші і кредит)

270

9,0

залік, іспит

ОК 29

Економіка підприємства

90

3,0

залік

ОК 30

Облік і аудит

120

4,0

залік

ОК 31

Маркетинг

90

3,0

залік

ОК 32

Стратегічне управління

90

3,0

залік

ОК 33

Управління персоналом

120

4,0

залік

ОК 34

Логістика

120

4,0

залік

ОК 35

Фахова іноземна мова

90

3,0

залік

ОК 36

Кошторисна справа в будівництві

90

3,0

іспит

ОК 37

Організація і управління будівництвом

90

3,0

залік

ОК 38

Спецкурс випускової кафедри

120

4,0

іспит

ОК 39

Вступ до фаху

105

3,5

залік

ОК 40

Навчальний практикум

90

3,0

залік

ОК 41

Виробнича практика

180

6,0

залік

ОК 42

Атестаційна випускна робота

225

7,5

 

Разом обов’язкові компоненти спеціальності

 

180,0

 

2. ВИБІРКОВІ дисципліни

 

Вибіркові компоненти (20 дисциплін)

1800

60,0

 

Разом вибіркові компоненти спеціальності

1800

60,0

 

Загальний обсяг освітньої програми

7200

240,0

 

         Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки дозволяє здобувачеві сформувати індивідуальну освітню траєкторію

           В блоці вибіркових дисциплін студентам пропонується самостійно обирати дисципліни професійного спрямування в обсязі  60  кредити з метою забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії.

          Процедура вибору регламентується Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського національного університету будівництва і архітектури   вибір здійснюється з Каталогу вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022/2023 н.р. Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін.

Випусковою кафедрою рекомендуюється для вибору наступні дисципліни: Каталог вибіркових освітніх компонент рекомендованих кафедрою МБ

         Освітньою програмою та навчальним планом передбачено проходження виробничої практики  на підприємствах, які дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Проходження практик відбувається на підприємствах та в державних установах м. Києва, зокрема ТОВ “Партнер Констракшен”, ТОВ “Експертиза-С”, ТОВ “Партнер-центер”, ТОВ “Інвестиційно-інженірингова компанія”, ГО “Інститут місцевого розвитку”, ТОВ “Київздравреконструкція”, ТОВ “Марстон-Груп”, ПП “Спецбудпроект”. 

В результаті такої співпраці між майбутніми роботодавцями  та здобувачами освіти відбувається збір пропозицій щодо коригування та редагування навчальних планів і освітніх програм, а також обговорення зауважень з гарантом освітньої програми.

Під час дистанційного навчання використовується платформа TEAMS та освітня платформа МООDLE https://org2.knuba.edu.ua/  для онлайн навчання та підготовки студентів денної і заочної форми навчання для  скорочення часу самостійної підготовки  студентів до курсів навчальних дисциплін.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram