Історична довідка, завідувачі кафедри

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції (ТГПіВ) є однією з провідних та найстаріших в університеті, знаною далеко за межами України. Вона була заснована у 1949 р. видатним вченим у галузі опалення та вентиляції д.т.н., професором Б. М. Лобаєвим (1900-1976 р.р.), який її очолював до 1976 р. Ним сформовані основні напрямки підготовки фахівців з „Теплогазопостачання і вентиляції”, які й наразі залишаються актуальними. Сучасна концепція полягає в кардинальному реформуванні процесів теоретичної та практичної підготовки, методичній перебудові навчальних планів  та програм вивчення окремих дисциплін, механізмів взаємодії університету із замовниками фахівців на основі розробки і ефективної реалізації організаційно-технічних та економічних засобів їхнього супроводу. Б.М. Лобаєв заснував і став першим керівником наукової школи: підготував 30 кандидатів наук. Автор понад 100 наукових праць, серед яких 5 монографій. Його учні – професори В.П. Корбут і О.М. Скляренко –   працюють на кафедрі й дотепер.

Значний внесок у подальший розвиток кафедри належить відомому науковцю й організатору вищої школи професору А. Я. Ткачуку (1928-2002 р.р.), який очолював кафедру протягом 1976-2000 років. Напрямок наукової діяльності – аеродинаміка вентиляції, пилогазоочистка шкідливих вентиляційних викидів в атмосферне повітря, захист довкілля тощо. Автор понад 140 наукових і методичних праць. Ним підготовлено 29 кандидатів наук, частина яких продовжує працювати на кафедрі.

З 2000 до 2014 р. кафедру очолював професор Ю.К. Росковшенко (1944-2017 р.р.). Напрямок наукової діяльності – енергозбереження в системах ТГПіВ, удосконалення існуючих й розробка нових систем мікроклімату в сільськогосподарських будівлях. Автор майже 100 наукових і науково-методичних праць. Підготував 4 кандидатів технічних наук. Він був експертом Міністерства освіти і науки України з акредитації та ліцензування, членом секції будівництва та будівельних матеріалів Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Ю.К. Росковшенко створив на кафедрі “Лабораторію дистанційного навчання”, яка надавала дистанційні консультації та доступ до електронної бібліотеки, що нараховувала понад 5000 найменувань, а сьогодні – продовжує поповнюватись новими працями, у т.ч. кафедральних вчених, законодавчими актами, нормативно-технічними документами тощо.

З 2014 до 2020 р. посаду завідувача кафедри обіймав д.т.н., професор В. Б. Довгалюк (1955-2020 р.р.). Він продовжив славетні традиції попередніх керівників, започаткував розробку сучасних концепцій вдосконалення підготовки та перепідготовки фахівців для будівельного комплексу України у відповідності з планами та комплексними цільовими програмами розвитку держави. Напрямок наукової діяльності – аеродинаміка вентиляції, дослідження теплових і повітряних режимів приміщень теплових і атомних електростанцій, створення мікроклімату в музейних і культових спорудах. Автор понад 150 наукових і методичних праць. Він підготував 3 кандидатів технічних наук. При ньому розпочато оновлення існуючих лабораторій кафедри у відповідності з вимогами міжнародних стандартів, світового рівня розвитку опалювально-вентиляційної техніки.

Наприкінці 2020 р. кафедру очолив д.е.н., професор К.М. Предун. Напрям наукової діяльності – облік та ефективне використання природного газу, інших енергоносіїв; підвищення енергоефективності інженерних систем будівель і споруд різного призначення в контексті біосферосумісності; еколого-економічні аспекти реновації житлово-комунального господарства України. Автор понад 110 наукових і методичних праць, у т.ч. 6 монографій і навчальних посібників. При ньому на кафедрі започатковано новий напрямок наукової діяльності – “Еколого-економічна модернізація існуючих інженерних систем будівель і споруд та еколого-економічна оптимізація систем енергопостачання й енергоспоживання населених пунктів України”.

Історична довідка. Завідувачі кафедри

Перший випуск
1978 рік

22 вересня 2023 року кафедрі Водопостачання та водовідведення КНУБА виповнилось 75 років

Історія кафедри

До 1948 року в Києві підготовку спеціалістів з водопостачання та водовідведення здійснювали одночасно 2 вищі навчальні заклади – Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ) та Київський інститут цивільних інженерів КІЦІ). Від вересня 1948 року у КІБІ було засновано санітарно-технічний факультет (СТФ) і на спеціальність ВК (повна назва «Гідравліка, водопостачання, каналізація, раціональне використання і охорона водних ресурсів») було вперше прийнято 25 студентів. Саме тоді із кафедри санітарної техніки КІБІ було виділено кафедру водопостачання і каналізації, яку очолив відомий вчений і організатор науки, спеціаліст з питань гідравліки каналізаційних мереж к.т.н., доцент С. К. Колобанов (тодішній декан СТФ).

        У подальшому кафедру, яка неодноразово на протязі свого більш ніж 70-ти річного існування змінювала свою назву, очолювали: 1959 р. – академік АН України, всесвітньо відомий вчений, один із засновників нового напрямку науки про воду «Хімія і технологія води» д.т.н., професор Л. А. Кульський; 1960 – к.т.н., доцент М. Д. Даніленко; 1961 – видатний вчений-гідротехнік д.т.н., професор В. В. Аристовський.

кафедра гідравліки і водовідведення 1978

У 1971 році кафедру водопостачання і каналізації було перейменовано на кафедру «Гідравліки, водопостачання і каналізації» (від 1981 року – кафедра «Гідравліки, водопостачання і каналізації» ГВіК), яку очолив к.т.н., професор Ю. М. Константінов, відомий вчений-гідравлік, видатний організатор вищої школи. 

кафедра гідравліки та водовідведення 1985

У 1989 році у зв’язку із розширенням і оновленням виконуваних завдань і суттєвим збільшенням учбових навантажень кафедра ГВіК була розділена на дві окремі кафедри – «Водопостачання», яку очолив Анатолій Михайлович Тугай д.т.н, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник народної освіти УРСР, віце-президент Академії будівництва України, ректор КНУБА; і «Гідравліки і водовідведення» (ГіВ) на чолі з Ю. М. Константіновим. 

кафедра гідравліки і водовідведення 1991 рік

У 1998 році кафедру гідравліки і водовідведення очолив член-кореспондент НАН України, відомий вчений-гідромеханік д.т.н., професор О. Я. Олійник, який керував нею до 2012 року

У 2012 році кафедри «Водопостачання» та «Гідравлики і водовідведення» об’єднали у спільну кафедру «Водопостачання і водовідведення», яку тоді ж очолив д.т.н., професор А. М. Кравчук.

Від початку 2020 року кафедрою керує д.т.н., професор В. П. Хоружий.

Кафедра водопостачання та водовідведення 2020 рік.

Крім вже названих Л. А. Кульського, В. В. Аристовського, О. Я. Олійника, А. М. Тугая (вип. СТФ 1964 р.), Ю. М. Константінова, А. М. Кравчука (вип. СТФ 1976 р.) варто згадати інших видатних вчених в галузі гідравліки, водопостачання, водовідведення, очистки природних і стічних вод: Віктора Вікторовича Смислова, доктора технічних наук, професора кафедри від 1963 р. (гідравліка відкритих русел); Віталія Омеляновича Терновцева (вип. СТФ 1959 р.), доктора технічних наук, професора кафедри від 1993 р. (розробка та впровадження споруд для очищення води і захисту від забруднення природних водних джерел); Івана Тимофійовича Прокопчука (вип. СТФ 1975 р.), доктора технічних наук, професора, декана СТФ 2002-2006 р.р. (ефективні методи експлуатації артезіанських свердловин); д.т.н., професора Іусуфа Мухамедовича Таварткіладзе, який пройшов шлях від асистента до професора кафедри за період з 1967 до 2019 р. (технологія та споруди для біологічного очищення стічних вод); професора Олексія Анатолійовича Василенка, який на протязі багатьох років працював заступником декана санітарно-технічного факультету.

Серед викладачів і випускників кафедри є багато широко відомих вчених, інженерів, організаторів науки і виробництва.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram