Наукова діяльність кафедри АПЦБіС

Гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» з 2022 року – професор кафедри теорії архітектури БРІДНЯ ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Тематика науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДР (ДКР)) кафедри Архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд

«Принципи формування сучасних типів цивільних будівель і споруд»

Державний реєстраційний номер наукової тематики: 0121U113086

Термін виконання роботи: січень 2021 – січень 2026

Викладачами кафедри постійно видаються методичні вказівки та рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів з курсу архітектурного проектування, а також  зі спецкурсів, які проводяться згідно навчального плану кафедри, готуються наукові статті та монографії. Всі навчальні дисципліни забезпечені методичними матеріалами та навчальними посібниками. Впродовж останніх 5 років років викладачами кафедри підготовлені такі наукові та навчально-методичні видання:  навчальні посібники з грифом МОНУ: «Синтез мистецтв»  – докт.арх.,проф.. Чернявський В.Г.,  -К., 2012 р. – 318 с.; «Архітектурне проектування закладів тимчасового проживання»  – канд..арх.,доц.. Ткаленко В.З., канд. арх.доц.. Брідня Л.Ю. –  КНУБА. – К., 2012 р.- 60 с.; “Нормативно – методичні основи архітектурного пректування громадських будівель і споруд” – док. арх., проф.Куцевич В.В., канд. арх., доц. Брідня Л.Ю. – К., 2016. – 112с., “Формування доступного житла на основі нових архітектурно – конструктивних систем”. – канд. арх., проф. Єжов С. В. – КНУБА. – К., 2017. –  140с., “Методичні рекомендації з проектування закладів загальної середньої освіти”. – док. арх., проф. Куцевич В.В. – ПАТ “КИЇВЗНДІЄП”. – К., 2017 . – 138 с., нормативні документи – Національний  стандарт ДСТУ-Н В.22-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» – док.арх.,проф.. Куцевич В.В., – -К.: Міжрегіонбуд України,  2012 р. – 24 с.,  видано 156 наукових статей ( з них 18 – у зарубіжних виданнях). Викладачі кафедри виступили з 57 доповідями на 70 науково-практичних конференціях та взяли участь  у 35 міжнародних архітектурних семінарах ( 5 з них проходили за межами України.

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram