Інші викладачі

Перегуда Євген Вікторович

Перегуда Євген Вікторович

завідувач кафедри політичних наук і права
доктор політичних наук (2013)
професор (2014)
Заслужений працівник освіти України (2020)

Нагороджений:
Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018)
медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020)
Подякою Київського міського голови (2009)
Лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004)

Центральний корпус КНУБА, каб. 425

📞 (044)241-55-73; (097)396-92-60
📧 pereguda.iev@knuba.edu.ua
📬 yevgennn@ukr.net

ORCID: 0000-0001-7561-7193
Researcher ID: O-8559-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xHB_jqQAAAAJ
Scopus реєстраційний №: 56156421900.

 • Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. 172 s.
 • Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.
 • Перегуда Є.В. Політичні ідеї представників неоінституціоналізму. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 c. (особисто – 28 стор.)
 • Перегуда Є.В. Політична думка України на зламі ХІХ-ХХ століть. Історія політичної думки України : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2017. – С. 216-239.
 • Перегуда Є.В. Політична думка України на зламі ХІХ-ХХ століть. Історія політичної думки України : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2017. – С. 216-239
 • Перегуда Є.В. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник розвитку громадянського суспільства. Електронний науково-практичний журнал S.P.A.C.E. 2017. Вип. 4. С. 33-37 Фахова. Наукометрична
 • Перегуда Є. В. Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності : політичні аспекти. Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. 2017. Вип. 1 (52) / [редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) та ін.]. К. : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. С. 75–84. Фахова
 • Перегуда Є. В. Шляхи консолідації українського суспільства : теоретичні та практичні проблеми. Українознавчий альманах. Випуск 21. К.: «Міленіум+», 2017. C. 82-88. Фахова
 • Перегуда Є. В., Малкевич А. Символічна роль мовної політики в контексті суспільно-політичної кризи в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. 2017. Т. 22, № 22(29). С. 146-152. Фахова. Наукометрична
 • Перегуда Є.В. Розвиток правових засад політики енергоефективності та енергозбереження в житловому секторі після Революції Гідності // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 77 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ:  Вид-во «Юридична думка», 2017. С. 29-43. Фахова. Наукометрична

 • Перегуда Є. В., Малкевич А. Про мовну модель українського суспільства в контексті подій навколо Закону України «Про освіту» // Politicus. 2017. Вип. 5. С. 80-85. Фахова. Наукометрична

 • Перегуда Є. В., Івашко Ю. В. Символічна політика та її роль у підготовці архітектора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 47. – С. 174 – 185. Фахова

 • Перегуда Є. В., Мамонтов І. О. До питання про правові проблеми використання прибережних захисних смуг // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 46. – С. 133 – 137. Фахова

 • Перегуда Є. В. Політика енергоефективності та енергозбереження : необхідність нових підходів // Політикус. 2017. № 4. С. 74-78. Фахова.Наукометрична

 • Перегуда Є.В., Гребенєва І.В. Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. Збірник. К. : КНУБА, 2017. Вип. 49. С. 482-493. Фахова

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Шляхетна людина, талановитий вчений, видатний організатор // Кресіна Ірина Олексіївна : до 65-річчя від дня народження / Упорядники : В. А. Явір, О. М. Стойко. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. С. 77-79.

 • Перегуда Є. В. Енергоефективність як інноваційна політична технологія // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008 – Вип. 4 : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Українське суспільство : контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2017. – С. 49–51.

 • Перегуда Є. В. Політика енергоефективності як чинник консолідації суспільства // Цілі сталого розвитку : глобальні та національні виміри : Матеріали наук.-практ. конф. (5–6 квітня 2017 р.) [заг. ред. Семигіної Т. В.]. К. : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. С. 53–56.

 • Перегуда Є. В. Політика енергоефективності : структурні чинники гальмування. Pereguda Ye. Energy efficiency policy : the structural factors of limitation // Робоча програма та тези доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві : Енергоінтеграція-2017». [МОН України, КНУБА, Польська академія наук (Представництво в Києві)] К., 26-28 квітня 2017 р. К. : КНУБА, 2017. С. 67–68.

 • Перегуда Є. В. До питання про зміст політологічної складової освіти у технічному ВНЗ // VІІ Національний конвент: матеріали VІІ Національного конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.) / за загальною редакцією Телешуна Я.С., Яковлева Д.В. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 14–16.

 • Перегуда Є.В., Мамонтов І.О. Підготовка юристів у сфері будівельної діяльності: сучасні реалії та перспективи // Традиції та інновації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 48 – 50.

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. «Стежка залежності» сучасного українського консерватизму в контексті ідей В’ячеслава Липинського // Збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 135-й річниці від дня народження В. Липинського / за ред. В. І. Бортнікова, В. В. Бусленка, А. Г. Шваба. Луцьк : ВежаДрук, 2017. С. 134–143.

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Символічний потенціал політики енергоефективності щодо розбудови громадянського суспільства // Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній Європі (1917–2017) : чинники, досягнення, проблеми : програма та тези Міжнародної наукової конференції 28-29 червня 2017 року / відповідальний редактор О. І. Брусиловська. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 74.

 • Перегуда Є. В., Малкевич А. Символічна роль мовної політики в контексті суспільно-політичної кризи в Україні // Соціальні та політичні трансформації у Центральній та Східній Європі (1917–2017) : чинники, досягнення, проблеми : програма та тези Міжнародної наукової конференції 28-29 червня 2017 року / відповідальний редактор О. І. Брусиловська. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 81.

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Міст як політичний символ в умовах постмодернізаційної політики (на прикладі Ересуннського мосту) // Політичні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст. : збірник наукових праць до ювілею доктора політичних наук, професора В. П. Горбатенка / ред.-упор. С. Рудницький. – Житомир : ФОП Євенок О. О., 2017. – С. 172-179.

 • Перегуда Є. В., Гербут Н. А. Про формування та трансформацію культурних кодів об’єктів архітектури // Історико-культурна спадщина : збереження, доступ, використання : збірник наукових праць / відп. ред. Тюрменко І. Тернопіль : «Бескиди», 2017. 235 с. С. 166-169.

 • Перегуда Є. В., Гребенєва І. В. Механізми взаємодії технічних рішень та соціальних відносин (на прикладі Ересуннського мості) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання». КНУБА. К. : КНУБА, 2017. 148 с. С. 94-95.

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Земельна складова децентралізації як чинник ландшафтного планування // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. – Київ–Тернопіль : – 2015. – Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. «Бескиди» – 2017. – В 3-х ч. – Ч. 2. – С. 176-183.

 • Перегуда Є. В. Розвиток прибудинкових територій в контексті самодіяльності мешканців українських міст // Сталий розвиток міст (містобудівний аспект) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, листопад 2017 р. / [редкол. : В. Т. Семенов (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 194-196.

 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Правове регулювання сфери енергоефективності та енергозбереження як чинник інвестиційної активності в будівництві // Будівельне право : проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Київ-Тернопіль : 2017. Матеріали Першої наук.-практ. конф., (Київ, 3 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. «Бескиди», 2017. С. 117-126.

 • Kim A., Pereguda Ye. Logistic systems as a factor of social mobility // «Build-Master-Class-2017» : international scientific-practical conference of young students. 28.11-01.12.2017 In Kyiv National University of Construction and Architecture. Working program and proceedings. P. 428-429.

 • Hrebenieva I., Pereguda Ye. Øresund bridge as the symbol of Europe // «Build-Master-Class-2017» : international scientific-practical conference of young students. 28.11-01.12.2017 In Kyiv National University of Construction and Architecture. Working program and proceedings. P. 427-428.

 • Перегуда Є. В., Малкевич А. Вибір моделі мовної політики: останні законодавчі ініціативи // «UChoice : 4P» Ukrainian Choice : Public Policy, Politics, Psychology : матеріали Третьої міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Одеса, 6 жовтня 2017 р.). Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 39-43.

 • Перегуда Є. В. Спогади про В.П. Горбатенка // Горбатенко Володимир Павлович : до 60-річчя від дня народження і 30-ліття науково-педагогічної діяльності / упорядник О. В. Кукуруз ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : ВЦ «Академія», 2017. – С. 91–93.

   

 •  Перегуда Є. Діалектика соціального та національного визволення у поглядах українських революціонерів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історична стежка залежності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. № 5-6 (91-92). С. 56-67. Фахова.
 • Згурська В.Л., Перегуда Є.В. Самоорганізаційні процеси в міському розвитку // Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. Вип. 82. Режим доступу : http://old.knuba.edu.ua/?page_id=46179. Фахова. Наукометрична
 • Семко В. Л., Перегуда Є. В. Зарубіжний досвід довгострокового планування комплексних програм енергоефективності на прикладі «Стратегії 2050» уряду ФРН // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К. : «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 139. Режим доступу : http://old.knuba.edu.ua/?page_id=46177. Фахова. Наукометрична
 • Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Щодо необхідності удосконалення організаційно-правових засад управління та реформування житлово-комунального господарства // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.] Матеріали Другої наук.-практ. конф., (Київ, 6 грудня 2018 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2018. С. 80-85.
 • Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Зламний момент у регіональній політиці  (неоінституціоналістська версія) // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура,  урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. ІV. Матеріали Міжнар. наук.-практ.  Р 31  конф., (Київ, 23 листопада 2018 р.). Мін-во освіти і науки України,  Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Київ. нац. ун-т будівн.  і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. С. 55-60.
 • Перегуда Є. В., Семенцова І. О. Соціальні технології як інструмент підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження // Ефективні технології в будівництві : ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція (28-29 березня 2018 р., м. Київ). К. : Видавництво Ліра-К, 2018. 208 с. С. 51-52.
 • Перегуда Є. В., Єгоров В. В. Про академічну доброчесність та шляхи подолання академічної недоброчесності // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – Вип. 6 : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі», 29 березня 2018 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. 2017. – 158 с. С. 24-26.
 • Перегуда Є. В. Політичні чинники впливу реформи децентралізації на ландшафтне планування // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-техн. конф., Харків, листопад 2017 р. / [ред. кол. : Г. О. Осиченко (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 262-263.
 • Перегуда Є. В. Деякі аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища (на прикладі юридичної освіти) // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матеріалів всеукраїнського круглого столу (Київ, 17 квітня 2018 р.). – К. : КНУБА, 2018. – С. 9-13.
 • Перегуда Є. В. Про консолідацію суспільства крізь призму рефлексії Голодомору у суспільній свідомості // Голодомор 1932-1933 років в Україні : геноцид, етноцид, селяноцид. Тези доповідей LXXIV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету / Відп. ред. Волошенко В.О. – К. : НТУ, 2018. – С. 19–21.
 • Перегуда Є.В., Семко В.Л. Концепт мережевого суспільства як інструмент консолідації в процесі реалізації політики енергоефективності // Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль профспілок: Збірник матеріалів круглого столу (м. Київ, 22 березня 2018 р.) [Редкол.: Т. Семигіна, О. Корчинська, В. Співак]. Київ: АПСВТ, 2018. С. 44-45.
 • Перегуда Є. В. Формування громадянського суспільства на постреволюційному етапі та його ефективність / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи.  Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 230-233.
 • Перегуда Є.В. Соціальні та гуманітарні науки за умов роботизації та становлення систем штучного інтелекту/ Є.В. Перегуда // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми: Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Київ, 29 травня 2018 р.: Тези доповідей. — К.: НУХТ, 2018. — С. 203-206.
 • Перегуда Є.В. Соціальна та гуманітарна складова вищої освіти та корпоративні інтереси // Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 17-18 травня 2018 року. – Київ : Вид-во НМУ імені О.О. Богомольця, 2018. – С. 27-28.
 • Перегуда Є. В. Про вдосконалення архітектурної освіти в контексті ролі архітектури як чинника соціальних відносин / Є. В. Перегуда, Н. А. Гербут // Сучасна архітектурна освіта : Еволюція архітектури як інформаційна трансформація : Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції 23 листопада 2017 р. – Київ : КНУБА, 2018. – С. 51–53.
 • Політична символізація в архітектурі: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Ахітектура та містобудування» / Уклад. Є. В. Перегуда, Н. А. Гербут. – К. : КНУБА, 2018. – 28 с.
 • Географія світового господарства: конспект лекцій / А.В. Тороп; за ред. проф. Є.В. Перегуди. – Київ: КНУБА, 2018. – 60 с.
 • Перегуда Є.В. Соціологія туризму : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. К. : КНУБА, 2018.
 • Соціологія: тестові контрольні завдання. Уклад.: Є. В. Перегуда та ін. К. : КНУБА, 2018. 52 с.
 • Соціологія: методичні рекомендації. Уклад.: Є. В. Перегуда та ін. К. : КНУБА, 2018. 60 с.
 • Andrzej Malkiewicz, Jewhen Perehuda. Polska I Ukraina w czasach komunizmu – porownanie. Od “Zapisu” do zapisu historii. Kultura poza cenzura w Europie Srodkowej i Wshodniej w latach 1977-1991. Wojnowice-Wroclaw: KEW; Uniwersytet Wroclawski, 2018. S. 185-197. Фахова закордонна
 • Перегуда Є. В., Гербут Н. А. Візуалізація політичних відносин засобами архітектури. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2019. № 2 (41). С. 20-37.DOI 10.21564/2075-7190.41.168203 Фахова. Наукометрична
 • Перегуда Є.В., Мамедов А.М., Місержи С.Д. Інституійні обмежувачі сталого розвитку малих міст України. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 246-252. Google Scholar
 • Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Новації щодо нормування в будівництві: позитивні та неоднозначні аспекти. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Економічна думка», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. Google Scholar
 • Гербут Н., Перегуда Є. Архітектура як засіб візуалізації іміджу політичних акторів. В кн.: Імідж і репутація: теорія і практика: Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С. 69-75.
 • Перегуда Є. Про вплив суспільних тенденцій на розвиток та перспективи української націонал-демократії. В кн.: Чорноволівські читання : Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019). Упоряд. В.Ф. Деревінський. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. С. 112-116.
 • Перегуда Є.В. Політика енергоефективності та енергозбереження як технологія (зовнішньополітичний аспект) // Ефективні технології в будівництві: IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 54.
 • Перегуда Є.В. Соціально-політичні аспекти безпекової політики (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження) // Сучасні політичні процеси:  глобальний та національний виміри: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Одесса, 2018. С.85-90.
 • Стойко О.М., Перегуда Є.В. Енергоефективні громади: європейський досвід // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 121-122.
 • Місержи С.Д., Перегуда Є.В. До питання гібридизації людини і техніки в контексті біомедичної етики // Релігія та медицина: зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті свт. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького). М. Київ, 11-12 червня 2019. К. : Видавництво НМУ імені О.О. Богомольця, 2019. С. 214-217.
 • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Про взаємодію центру та регіонів із забезпечення регіонального розвитку. // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : матеріали Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12 квітня 2019 року. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2019. С. 43-46.
 • Перегуда Є.В. Вища освіта України в очах міжнародної та української громадськості // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю (Київ, 29 жовтня 2019 р.). – К.: КНУБА, 2019. –  С. 15-20.
 • Місержи С., Перегуда Є. Технізація медицини в контексті біомедичної етики. Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали 2-ої всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2019 року). Відп. за випуск І.В. Чорноморденко. К.: КНУБА, 2019. С. 135-138.
 • Перегуда Є.В., Панібудьласка А.В. Місце історико-правових дисциплін в структурі юридичної освіти. Інновації в освіті: сутність, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 21-22 жовтня 2019 р.) С. 129-130.
 • Рецензент: Режим Путіна: перезавантаження-2018 / М. М. Розумний (заг. ред.), Я. В. Бережний, І. В. Валюшко, Р. В. Вла сенко, Д. М. Горєлов, В. С. Караваєв, А. В. Лепіхов, І. А. Павленко, В. О. Семененко, О. В. Снігир. – Київ : НІСД, 2018. – 480 с.
 • Рецензія на рукопис монографії В.О. Смірнової «Політична воля як чинник державотворчої діяльності: об’єктивні та суб’єктивні детермінанти» (Київ: Вид-во «Логос», 2019)
 • Andrzej Małkiewicz (Wrocław), Jewhen Perehuda (Kijów), Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po I wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Historický časopis. 2019. Nr.4(23). S. 115-131. Фахова закордонна

Andrzej Małkiewicz (Wrocław), Jewhen Perehuda (Kijów), Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po I wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina. Historia            Slavorum        Occidentis. Czasopismo         historyczne. Historický časopis. 2019. Nr.4(23). S. 115-131. Фахова. Закордонна

Перегуда Є.В. Науковий прорив на міждисциплнарному перетині права і політології. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 27: збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. С. 89-90.

Перегуда Є.В. Міжнародне співробітництво України в контексті політики енергоефективності та енергозбереження. Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф. К.: Вид-во Європейського університету, 2018. С. 215-218.

Історія держави і права України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Право» та «Політологія». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 68 с.

Історія політичної думки України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Політологія». Уклад.: Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Київ-Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 64 с.

Нормативна база України: методичні вказівки. Уклад.: Перегуда Є.В., Халабуденко О.А. Київ-Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 52 с.

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с.

Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути: Робоча програма навчальної дисципліни. К.: КНУБА, 2020.

Історія політичної думки України:  Робоча програма навчальної дисципліни. К.: КНУБА, 2020.

Nataliya Davydova, Iuliia Baieva, Svitlana Miserzhy, Yevgen Pereguda, and Valentina Zgurska. Current Problems of Information Law: Analysis of Current Trends in Cybersecurity. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 3  pp. 769-775http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/202203101.pdf. DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.101 Web of Science

Pereguda Ye., Baieva Iu., Daniuk L., Miserzhy S., Svitlak I. Legal policy in the economic sphere: current challenges and future trends. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice. 2022. №1. Р. 446-453. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3675 https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675 https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675/3497 Web of Science

Корнієвський О., Перегуда Є., Гаврилюк Д. Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні. Політичні дослідження. 2022. № 1 (3). С. 99–120. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/2786-4774-2022-1-5.pdf. Фахова

Nataliya Davydova, Iuliia Baieva, Svitlana Miserzhy, Yevgen Pereguda, and Valentina Zgurska. Current Problems of Information Law: Analysis of Current Trends in Cybersecurity. International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 22  No. 3  pp. 769-775. http://paper.ijcsns.org/07_book/202203/202203101.pdf. DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.3.101. Web of Science

Pereguda Ye., Baieva Iu., Daniuk L., Miserzhy S., Svitlak I. Legal policy in the economic sphere: current challenges and future trends. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice. 2022. №1. Р. 446-453. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3675 https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675 https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3675/3497 Web of Science 

Корнієвський О., Перегуда Є., Гаврилюк Д. Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні. Політичні дослідження. 2022. № 1 (3). С. 99–120. https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/2786-4774-2022-1-5.pdf. Фахова 

Madryha, T., Kornievskyy, O., Pereguda, Y., Bodrova, I., & Svorak, S. (2022). Transformation of civil society in the context of political radicalism in eastern Europe: Transformación de la sociedad civil en el contexto del radicalismo político en Europa del Este. Cuestiones Políticas, Vol. 40, №. 74, P. 268-292. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.14    https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38901 Web of Science 

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Вид. 2-е, доп. Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 36 с.

Перегуда Є.В. Актуальні питання консолідації української нації. Науковий полілог “Україна: держава і нація” до 31-річниці відновлення української державності. Збірник наукових праць / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Фонд інституційного розвитку української науки. Київ: “Видавництво Людмила”, 2022. С. 40-41.

Перегуда Є.В., Місержи С.Д., Баєва Ю.Є., Марченко М.В. Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути: Методиччні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 052 «Політологія». Київ-Тернопііль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020. 

 • Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації : проблеми формування та реалізації : Монографія. КиївТернопіль : «Бескиди», 2018. 203 с.
  • Ksenicz A., Perehuda J., Sawojska S., Semko W., Małkiewicz A. Język a polityka. Przypadek Ukrainy. Zielona Góra: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. 172 s.
  • Перегуда Є., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна політика в Україні : між символічним насиллям та вільним мовним вибором : монографія. К. : «Бескиди», 2017. 207 с.
  • Перегуда Є.В. Виконавча влада України: політико-правові аспекти модернізації. К.: Логос, 2013. 408 с.
  • Перегуда Є.В. Політичні ідеї представників неоінституціоналізму. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 c. (особисто – 28 стор.)
 • Перегуда Є.В. Політична думка України на зламі ХІХ-ХХ століть. Історія політичної думки України : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 632 с. (особисто – 23 стор.)
  • Перегуда Є.В. та ін. Історія української культури: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2015. 200 с.
  • Перегуда Є.В. та ін. Cоціологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2013. 148 с. Рекомендовано МОН України.
  • Перегуда Є.В. та ін. Політологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2012. 236 с. Рекомендовано МОН України.
  • Pereguda Y., Khmelko І. An anatomy of mass protests: The Orange revolution and Euromaydan compared. In: Communist and Post-Communist Studies. 2014. Vol. 47, No 2. P. 227–236.
  • Perehuda J., Małkiewicz А. Polityka językowa Ukrainy. Chorzowskie Studia Polityczne. 2015. Nr 10. S. 223-240.
  • Перегуда Є. В., Гербут Н. А. Візуалізація політичних відносин засобами архітектури. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. Харків : Право, 2019. № 2 (41). С. 20-37.DOI 10.21564/2075-7190.41.168203
  • Перегуда Є.В. Про інституційні рамки біополітики в Україні. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 87 / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. С. 184-192. DOI: 10.33663/1563-3349-2020-87-184
  • Перегуда Є.В., Яхно О.О., Аксельрод Р.Б. Особливості функціонування громадської думки в умовах пандемії. Politicus. 2020. Випуск 4. С. 67-74. https://doi.org/10.24195/2414-9616.2020-4.11
  • Перегуда Є.В. Глобалізація чи «націоналізація: про вплив пандемії на розвиток міжнародних відносин (на основі аналізу точок зору експертів). Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 88/ Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020.
 • Перегуда Є.В., Ткаченко І.В. Взаємодія громадянського суспільства, судів, місцевого самоврядування та міжнародних організацій в механізмі захисту права на місто. Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації» (Київ, 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ–Тернопіль : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди», 2021. С. 85-89.
 • Перегуда Є.В. Питання ідентифікації та нормативного закріплення права на місто. Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правотворення: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 червня 2021 р.). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К. : ФОП Кішка І. В. 2021. С. 383-387.
  • Перегуда Є.В. Право на місто: проблеми та шляхи реалізації. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. С. 65-74.
  • Andrzej Malkiewicz, Jewhen Perehuda. Polska I Ukraina w czasach komunizmu – porownanie. Od “Zapisu” do zapisu historii. Kultura pozacenzura w Europie Srodkowej i Wshodniej w latach 1977-1991. Wojnowice-Wroclaw: KEW; Uniwersytet Wroclawski, 2018. S. 185-197.
  • Перегуда Є. В. Постреволюційна консолідація українського суспільства у зовнішньополітичній сфері засобами політики енергоефективності та енергозбереження. Держава і право. Серія Політичні науки. 2018. №82. С. 17-29.
  • Перегуда Є.В. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник розвитку громадянського суспільства. Електронний науково-практичний журнал S.P.A.C.E. 2017. Вип. 4. С. 33-37.
  • Перегуда Є. В. Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності : політичні аспекти. Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. 2017. Вип. 1 (52) / [редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) та ін.]. К. : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. С. 75–84.
  • Перегуда Є. В. Шляхи консолідації українського суспільства : теоретичні та практичні проблеми. Українознавчий альманах. Випуск 21. К.: «Міленіум+», 2017. C. 82-88.
  • Перегуда Є. В., Малкевич А. Символічна роль мовної політики в контексті суспільно-політичної кризи в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія: Соціологія і політичні науки. 2017. Т. 22, № 22(29). С. 146-152.
  • Перегуда Є.В., Гребенєва І.В. Взаємодія технічних рішень та політичних чинників в процесі спорудження та функціонування Ересуннського мосту. Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-техн. Збірник. К. : КНУБА, 2017. Вип. 49. С. 482-493.
  • Перегуда Є.В. Консолідаційний потенціал інституційних реформ : стратегія, принципи, напрями. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. 2016. Вип. 5–6 (85–86). С. 50–64.
  • Перегуда Є.В. Модель мовної політики у поліетнічному суспільстві : кейс України. S.P.A.C.E./ Society, Politics, Administration in Central Europe. 2016. № 1. С. 92–96.
  • Перегуда Є. В., Місержи С. Д. Регіональне управління та місцеве самоврядування в США : «стежка залежності» та сучасні тенденції. Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 74 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 154–164.
  • Andrzej Małkiewicz (Wrocław), Jewhen Perehuda (Kijów), Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po I wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Historický časopis. 2019. Nr.4(23). S. 115-131.
  • Перегуда Є.В. Деякі аспекти реалізації принципів республіканізму в українських реформах. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи республіканізму в Україні та політико-правові трансформації». 23 липня 2021 року
Освіта:
У 1991 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Загальна інформація:
Доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «Політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений Подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020). У 2020 р., згідно з Указом Президента України, отримав звання “Заслужений працівник освіти України”. Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (секція 20 «Соціально-історичні науки»). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редакційних колегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».
Тема докторської дисертації: «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).
 
Перелік навчальних дисциплін:
 
 • Історія політичної думки України
 • Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути
 • Регіональна політика та місцеве самоврядування
 • Політична символізація в архітектурі
 • Нормативна база в будівництві України
 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія туризму
 
Наукова робота:
Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 13 монографій, 8 підручників та навчальних посібників.
 
Основні напрями наукової діяльності:
Регіональна політика та місцеве самоврядування, політика енергоефективності та енергозбереження, механізми взаємодії в системі виконавчої влади, політична символізація архітектури та ін.
 Мамедов Алірза Махмуд огли

Мамедов Алірза Махмуд огли

декан ФУПП
кандидат технічних наук, доцент

📞 (044)248-30-32
📧 a.mamedov@knuba.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4703-2694
Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221439088
https://publons.com/researcher/3168004
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=5yiSPdMAAAAJ

Мамедов А.М., Мітягін А. Спрощена просторова модель економіко-транспортних взаємозв’язків між найбільшими європейськими столицями. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник / Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2017. – Вип. 64– С.216-223. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201764.pdf

Мамедов А.М., Вайзе Т. Орієнтири та ієрархічне планування в Німеччині. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)». ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків, 23-24 листопада 2017 року, С. 181-183.

 • Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на заміну ДБН 360-92** /друга редакція / У складі авторського колективу.   Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 23.04.2018 №100 Опубліковано в інформаційному бюлетені 5’2018 та набрав чинності 1 вересня 2018р.  Довідкове фахове видання.  
 • Alirza Mamedov, Justyna Kobylarczyk. Energy-Saving Architecture – Tradition and Modernity. Defining the Architectural Space. Tradition and Modernity in Architecture, Vol 2 (2019), pp.59-66. ISBN 978-83-7977-451-7
 • Мамедов А.М., Перегуда Є.В., Місержи С.Д. Інституційні обмежувачі сталого розвитку малих міст України. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 246-252.
 • Державні будівельні норми  «Планування та забудова територій» ДБН Б.2.2-12:2019, чинний від 2019-10-01 (на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»). / У складі авторського колективу.     Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 року №104.  Набрав чинності 2019-10-01.  Довідкове фахове видання

Alirza Mamedov, Justyna Kobylarczyk. Spatial Conditions and the Climatic Comfort of the Micro-Interior – Selected Issues.  Journal of Environmental Science and Engineering Technology, Volume 8, 2020, pp. 101-106. http://savvysciencepublisher.com/?did=99629&vp_edd_act=show_download

Alirza Mamedov, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa. Knowledge and truth in architecture. Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. 2020. Vol. 2, pp.41-47. https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBPP&rId=92160

Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow, Łukasz Bednarz, Jerzy Jasieńko, Alirza Mamedov, Liubov Apostolova-Sossa, Nataliia Denysenko, Aliaksei Zhurauliou. Deflections of vaults as a long-term cause of changing roof structure, as illustrated by the example of Lutheran Border Church in Leśna, Poland. Journal of Heritage Conservation. 2020, nr 64, s. 106-116. ISSN: 0860-2395; 2544-8870. http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk64.pdf

 • Alirza Mamedov, Krupa, M., Lisińska-Kuśnierz, M., Bednarz, Ł. Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in a historic cultural landscape on the example of german cities. Wiadomosci Konserwatorskie
  2021(66), с. 172-181. http://www.skz.pl/skz_files/WK/WK/Wiadomosci_Konserwatorskie_nr_64.pdf
 • Alirza Mamedov, Liubov Apostolova-Sossa. A Beautiful City: Myth or Truth? Defining the architectural space – the truth and lie of architecture. 2021. Vol. 2, pp.117-124/ DOI: 10.23817/2021.defarch.2-10. https://dpa.arch.pk.edu.pl/wp-content/uploads/A-Beautiful-City.-Myth-or-Truth.pdf
 • Сучасні інформаційні технології: Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт та практичних занять для студентів, якінавчаються за освітньою програмою «Будівельне та містобудівне право» Уклад. А.М. Мамедов. Київ: КНУБА, 2021. 34 -1 33 с.
 • Place of Cultural Heritage in the Contemporary Image of Jarosław // Wiadomosci Konserwatorskie 2022, 2022(70), pp. 64–70.

 • Czarny Dunajec: Selected Issues of Cultural Heritage Conservation // Wiadomosci Konserwatorskie, 2022, 2022(69), pp. 57–63.

 • Experiment in Experiencing the City // //  Defining the architectural space, 2022, Vol.1 pp.65-73.

   

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, спеціальність “Міське будівництво та господарство”, кваліфікація інженер-будівельник. 

Трудову діяльність розпочав асистентом кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Містобудування та територіальне планування”, кандидат технічних наук, доцент. Брав участь у розробці містобудівної документації, в т.ч. розробці генеральних планів.

Учасник багатьох наукових конференцій і семінарів, в тому числі міжнародних, пройшов фахове навчання в організаціях за кордоном. Має досвід роботи в міжнародних організаціях, керівництва значними будівельними проектами.

З 1995 р. проводить викладацьку діяльність у Київському національному університеті будівництва і архітектури та інших ВНЗ, завідувач кафедри міського господарства з 2016 року. Викладає дисципліни «Управління розвитком міста», «Комп’ютерні технології в містобудуванні», «Моделювання містобудівних систем».

Є заступником відповідального редактора наукового збірника «Містобудування та територіальне планування». Веде дослідження в напрямках комп’ютерного моделювання містобудівних систем, використання BigData в управлінні розвитком міста, моделювання просторової підсистеми містобудівної системи. Автор більше 60 наукових публікацій.

Дьомін Микола Мефодійович

Дьомін Микола Мефодійович

член-кореспондент АН України
лауреат Державної премії України в галузі архітектури
лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР
дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури
дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення)
іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук
професор міжнародної академії архітектури (Софія)
доктор архітектури
професор
📧 domin.mm@knuba.edu.ua

За звітний період – 40 наукових публікацій, в т.ч.:

 • Татарченко Г.О., Дьомін М.М., Чередніченко П.П. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах» Містобудування та територіальне планування, № 67, 2018. С. 18-27
 • Дьомін М.М., Габрель М.М. Урбаністично-комунікаційні взаємозв’язки у вирішенні транспортних проблем великих міст// Містобудування та територіальне планування, № 69, 2019.С.103-123
 • Nikolay Dyomin, Yulia Ivashko, Li Shuan. The influence of natural landscape and Chinese traditions to transformation of art-nouveau and national romanticism architecture in China//4thscientific conference dedicated to sustainability in architecture and planning “Ecological Architecture 2017”, Kaunas, Lithuania
 • Water Areas of Kiev: Losses, Gains and Ways of Revival       друк.              Urban and Regional Planning, 2020; 5(4). P. 109-113
 • RATIONAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF FORM-MAKING IN TRADITIONAL CHINESE ARCHITECTURE AS THE BASIS OF RESTORATION ACTIVITIES.        друк.    INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE Volume 11, Issue 2, April-June 2020: 499-512.

Також у звітному періоді  наявні:

 • патент на корисну модель «Пристрій для мокрої очистки забрудненого повітря урбанізованих територій» №148723 від 08-09-2021 р. у Державному реєстрі корисних моделей, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» ;
 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір :   Сингаївська О.І., Дьомін М.М., Давиденко І.В.,  Рудник Д.В.  Класифікація, структурологічнгі та інфологічні моделі взаємодії первинних елементів предметної області інженерної підготовки територій для інформаційного забезпечення містобудівної діяльності, створення містобудівних інформаційних систем та містобудівного кадастру.  Авторське. Державна служба інтелектуальної власності України; – Свідоцтво №65870. – К.: 2016. Заява №66225 від 01.04.2016. Дата реєстрації 02.06.2016 – 260 с.

У звітному періоді  наявні два ДБН:

 • Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» на заміну ДБН 360-92** /друга редакція / У складі авторського колективу.   Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 23.04.2018 №100 Опубліковано в інформаційному бюлетені 5’2018 та набрав чинності 1 вересня 2018р.  Довідкове фахове видання ;
 • Державні будівельні норми  «Планування та забудова територій» ДБН Б.2.2-12:2019, чинний від 2019-10-01 (на заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»). / У складі авторського колективу.     Замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім, Ю.М, Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіону від 26 квітня 2019 року №104.  Набрав чинності 2019-10-01.  Довідкове фахове видання.
Тугай Олексій Анатолійович

Тугай Олексій Анатолійович

доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри організації та управління будівництвом

📞 (067)405-75-74
📧 tugai.oa@knuba.edu.ua

Приймаченко Олексій Віталійович

Приймаченко Олексій Віталійович

завідувач кафедри міського будівництва
кандидат технічних наук
доцент

📧 pryimachenko.ov@knuba.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5125-8472
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fJ1QrEIAAAAJ

Безклубий Ігор Анатолійович

Безклубий Ігор Анатолійович

доктор юридичних наук, професор
професор кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

Здійснює адвокатську діяльність та діяльність арбітражного керуючого.

📞(067)355-11-01
📧 bezklubyi.ia@knuba.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=r5BAZ6gAAAAJ

Методологія в праві : монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія «Про українське право»).

Безклубий І.А. Інтуїтивна проекція в теорії пізнання інтелектуальних прав – с. 45-46 / Матеріали круглого столу «Методологія в праві». Київ, 19 травня 2017 року. – К., 2017. – 67 с.

Безклубий І.А. Робоча навчальна програма дисципліни «Римське право». – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с.

Безклубий І.А. Робоча навчальна програма дисципліни «Застосування юридичних норм і юридичної відповідальності» для студентів спеціальності 081 «Право» – Видавничий центр юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2017. – 13 с.

Безклубий І.А. Робоча навчальна програма дисципліни «Римське право» для студентів спеціальності 081 «Право» – Видавничий центр юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2017. – 22 с.

Безклубий І.А. Робоча навчальна програма дисципліни «Методологія та організація цивілістичного дослідження» для студентів спеціальності 081 «Право» – Видавничий центр юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2017. – 13 с.

Безклубий І.А. Робоча навчальна програма дисципліни «Банківські правочини» для студентів спеціальності 081 «Право» – Видавничий центр юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2017. – 13 с.

Безклубий І.А. Кодифікація цивільного законодавства Португалії – с.105-108 / В кн. Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – 108с.;

Безклубий І. А. Правові засоби містобудівної сфери у метафізичному вимірі / Будівельне право: проблеми теорії і практики / Збірник наукових праць Другої міжнародної науково-практичної конференції (6 грудня 2018 р.) – К., 2018. – с. 7-11;

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 6-те вид. перероб. і допов. / За заг. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2019. – Т. І. – 752 с. – І.А. Безклубий – автор коментаря до глави 37 (ст.ст. 449-456,); глави 38 (ст. 457, 458 у співавторстві з Е.М. Багачем);

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 6-те вид. перероб. і допов. / За заг. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2019. – Т. ІІ. – 1048 с. –І.А. Безклубий – автор коментаря до глави 71 параграфа 2 (ст. 1054-1057); глави 71 параграфа 3 (ст. 1058-1065); глави 72 (ст. 1066-1076) (у співавторстві з М.М. Хоменкоом); глави 75 (ст.1107-1114);

Безклубий І.А. Цивільне право. Практикум: навчальний посібник. / за ред. Р.А. Майданика (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, Рябоконя Є.О. К: Алерта, 2019. 622 с. (тема 52) с.507-521.

Безклубий І.А. До питання методології цивілістичного дослідження. – с.311-332 / В кн. Реформування юридичної освіти: виклики часу. Збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової /Відп. ред. О.В. Кохановська, О.О. Кот. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2019. –-528 С.

Безклубий І.А. Право на комерційну таємницю: реформа законодавства Королівства Іспанія / Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС. Матеріали IХ Міжнародного цивілістичного форуму, Харків, 11-12 квітня 2019 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2019;

Безклубий І.А. Цивілістична природа платіжного зобов’язання / Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. , присвяч. 98-річниціз дня народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків 28 лютого 2020 р.) – Харків : Право, 2020 –  с.290-293.

Безклубий І.А. Відправні ідеї у правовому регулюванні містопланування / Будівельне право: проблеми теорії і практики містопланування та містобудівництва / Збірник наукових праць Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2020 р.) – К., 2020. – с. 6-11.

Безклубий І.А. Основи римського права. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 72 с.

Безклубий І.А. Римське приватне право.  Практикум: навчальний посібник. / за ред. Р.А. Майданика та Рябоконя Є.О. К: Алерта, 2021. 220 с. (тема 1) с. 9-22.

Безклубий І.А. Деякі методологічні аспекти викладання дисципліни «Право інтелектуальної власності» у ЗВО будівництва та архітектури. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 103-108.

Безклубий І.А. Методологічні нотатки на шляху модернізації цивільного законодавства / Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації”. (Київ 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди»,  2021. – с. 216-220.

 • Безклубий І. Еволюція цивілістики: догма та метафізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. № 1(120), Київ, 2022. – с. 9-15.

 • Нормопроєктувальна техніка: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. А.М. Бабюк, І.А. Безклубий. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2022. 27 с.

 • Право інтелектуальної власності: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. І.юА. Безклубий. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022.

Освіта:

У 1988 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юриста

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Теоретичні проблеми банківських правочинів». Диплом ДД 005120.

У 2007 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теорії та історії держави і права. Атестат 12ПР 005008.

Під науковим керівництвом Безклубого І.А. захистили кандидатські дисертації Кучмієнко О.В. («Зловживання правом у корпоративних правовідносинах»; 2016), Горда Ю.І. («Механізм застосування застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві»; 2019), Валігура К.Ю. («Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання»; 2021).

Основні напрями наукової діяльності:

 • теорія держави і права;
 • римське приватне право;
 • право інтелектуальної власності

Дисципліни, які викладає:

 • Основи римського права
 • Право інтелектуальної власності
Бурда Інна Олександрівна

Бурда Інна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права

📞 (097)512-44-12
📧 burda.io@knuba.edu.ua
📬 inna.burdaa@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9807-9333X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-uxQpeYAAAAJ

Психічне здоров’я в Україні: проблеми та перспективи регіонального розвитку // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.] – Київ-Тернопіль.: – 2015. – Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 листопада, 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри, ін. «Бескиди». – 2017. – В. 3-х ч. – Ч.3. – С. 12-15. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2017-%D0%A7.3.-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C.pdf. Google Scholar.

Організація психологічної допомоги в регіонах в умовах медичної реформи // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. ІV. Матеріали Міжнар. наук.-практ. Р 31 конф., (Київ, 23 листопада 2018 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. C. 198-201. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2018-%D0%A7.-1.-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf. Google Scholar.

Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2018.

Організація психологічної допомоги в регіонах в умовах медичної реформи // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. ІV. Матеріали Міжнар. наук.-практ. Р 31 конф., (Київ, 23 листопада 2018 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во регіон. розв., буд-ва та ЖКГ України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. C. 198-201. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2018-%D0%A7.-1.-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf. Google Scholar.

Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2018.

Проблеми «великого міста»: вплив на природу людини // Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. Частина 1. С.217-220. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2020-%D0%A7.1.pdf. Google Scholar.

Діагностика страху // Київський Центр КПТ, ел. видання, 2020. URL: https://uccbt.com.ua/ua/?utm_source=ads_poisk&utm_campaign.

Життя у мегаполісі: міфи великого міста та складнощі «виживання» // Київський Центр КПТ, ел. видання, 2020. URL: https://uccbt.com.ua/ua/?utm_source=ads_poisk&utm_campaign.

Страх спілкування з незнайомцями // Київський Центр КПТ, ел. видання, 2020. URL: https://uccbt.com.ua/ua/?utm_source=ads_poisk&utm_campaign.

Політична географія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 052 «Політологія». К.: КНУБА, 2020.

Фомічова І.Г., Бурда І.О. Історія становлення містобудівної діяльності в Україні. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 137-142.

Тіткова Т.С., Бурда І.О. Укpaїнськa apxітeктуpa крізь пpизму peтpoспeктив і перспектив. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 267-271.

У 1998 р. закінчила Переяславський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди за спеціальністю «історія».
Також закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія.
Тема дисертації: «Національне питання в Росії 1905-1907 рр. (на матеріалах Державної Думи 1-го та 2-го скликань» (07.00.02 – всесвітня історія).
 
Перелік навчальних дисциплін:
 • Історія української державності та культури
 • Психологія
 • Історія вишивки та костюму
 • Країнознавство
 • Рекреаційні комплекси та рекреалогія
 • Історія світової культури
 
Наукова робота:
Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках, навчального посібника «Історія світової культури». Має понад 15 навчально-методичних праць.
 
Напрями наукової діяльності:
 • історія світової та української культури
 • психологія
Деревінський Василь Федорович

Деревінський Василь Федорович

доктор історичних наук, професор
професор кафедри політичних наук і права

📞 (096)440-50-44
📧 derevinskyi.vf@knuba.edu.ua
📬 vasyldr@ukr.net

ORCID: 0000-009-5967-2328
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vLZ7etIAAAAJ

 1. В’ячеслав Чорновіл. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 256 с.
 2. Соціальні аспекти політики енергозбереження // Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення: матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА (Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017) / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С. 113–120.
 3. Значення постанов Третього надзвичайного великого збору ОУН для визвольної боротьби 1940-1950-х рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Бишки столиця воюючої України 1943–1945» (с. Бишки Козівський р-н Тернопільської обл, 6 жовтня 2017 р.). –
 4. «Український вісник» як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Спеціальний випуск ІІ. – С. 278–283.
 5. Правове забезпечення державної політики енергозбереження в будівництві // Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб.наук. пр.]. – Київ; Тернопіль : – 2017. – Матеріали Першої наук.-практ. конф., (Київ, 3 листопада 2017 р.). – «Економічна думка» – 2017. – С. 133–136.
 6. Деревінський В.Ф., Лахно В.Т. Стратегія реалізації державної політики в галузі енергозбереження // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. – Київ–Тернопіль: – 2015. – Вип ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) . – 2017. – в. 3-х ч. – Ч. 2. – С. 97–102.
 7. Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій // Гілея. – 2017. – Вип. 126. – С. 456–
 8. Кримська проблема і особливості її вирішення у 1989–1999 рр. // Гілея. – 2017. – Вип. 127. – С. 378–382.
 1. Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій // Гілея. – 2018. – Вип. 128. – С. 311–
 2. Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2017. – Випуск ІІ. – С. 228–234.
 3. В. Чорновіл і кримський сепаратизм (1989–1991 рр.) // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. – Київ; Тернопіль: – 2015. – Вип ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) . – 2017. – в. 3-х ч. – Ч. 2. – С. 225–229.
 4. Висвітлення боротьби ОУН та УПА у відкритому листі В’ячеслава Чорновола до генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2017. – Випуск 53. –  С. 446-454.
 5. В’ячеслав Чорновіл та кримське питання // Чорноволівські читання. Візія майбутнього УкраїниМатеріали ІІІ і ІV наукових конференцій, присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола (Київ, 24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ; Тернопіль: «Бескиди», 2018. – С. 47-55.
 6. Голодомори 1920-1940-х рр. через призму особистості В’ячеслава Чорновола // Соціопросторова і символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій. Мат. міжн.наук. конф., (Київ, 10-11 травня 2018 р.) . – Київ-Тернопіль: Бескиди, 2018. – С. 16-20.
 7. Моделі національної консолідації українського суспільства // Гілея. – 2018. – № 136. – С. 290-292.
 8. Енергонезаленість держави в контексті консолідації суспільства // Гілея. – 2018. – № 137. – С. 321-323.
 9. Енергонезалежність як чинник правосуб’єктності Української держави на міжнародній арені // Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів: Зб. мат. П’ятих Бндерівськихх читань (Київ, 9 лютого 2018 р.) / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. – Київ; Львів: Недержавний аналітичний центр «УССД» — Видавництво «Астрлябія», 2018. – С. 343–348.
 10. Енергетична складова економічної програми ОУН(б) // Економічний націоналізм: Матеріали VIII всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Івано-Францівськ, 12–13 жовтня 2018 р.) / Наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018 – С. 94–99.
 11. Децентралізація як ознака сучасного етапу вітчизняної історії в аспекті регіональної політики просторового розвитку // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. [зб.наук.пр.] .Вип. IV. Мат. Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2018 р.). – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. – С. 153–156.
 12. Становлення українського національного руху в Гадичині у першій поовині ХІХ ст. // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. [зб.наук.пр.] .Вип. IV. Мат. Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2018 р.). – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 2. – С. 206–208.
 13. Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України // Гілея. – 2018. – № 139(Ч.3). – С. 89–92.
 14. Остап Луцький у визвольній війні за незалежність (1918-1921) // Краєзнавство. –– № 4. – С. 118-128.
 15. Державотворча діяльність Вячеслава Чорновола // Україна ХХ століття: культура, ідеологія. Політика. 2018. Вип. 23. С. 399–406.
 16. Історія української державності і культури: Модуль 1. Етносоціальні та державотворчі процеси в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»/ уклад. В.Ф. Деревінський; Н.А. Гербут. – К.: КНУБА, 2018.– 68 с.
 1. Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 156 с.
 2. Питання національної безпеки України в поглядах Вячеслава Чорновола // Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С. 31-34.
 3. Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації: проблеми формування та реалізації: Монографія. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 203 с.
 4. Фінансове забезпечення Народного Руху України у 1992–1999 рр. // Інтелігенція і влада: серія Історія. – 2019. – № 40. – С. 30–39.
 5. Модернізація організаційної структури НРУ в 1992–1999 рр. // Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю Незалежності України (Одеса, 9-10 вересня 2019). – Одеса: Астропринт, 2019. – С. 34-40.
 6. Польсько-українські взаємини під час виборчих кампаній в Галичині на початку ХХ ст. // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 84—87.
 7. Історія української державності і культури: Модуль 1. Етносоціальні та державотворчі процеси в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / уклад.: В.Ф. Деревінський. – К.: КНУБА, 2019.– 102 с.
 1. Деревінський В., Капінос А. Культурно-просвітницька діяльність «Союзу українок в 1920-1930-ті рр. (за матеріалами часопису «Жіноча доля») // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки, 2020. Т. 30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. С. 143 –156.
 2. Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 14 березня 2020) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ: «Бескиди», 2020. – 150 с.
 3. Інформаційна війна Росії проти України в 1990-х рр. // Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 14 березня 2020) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ: «Бескиди», 2020. – С. 28-31.
 4. Методологічні основи історико-біографічних досліджень // Інтелігенція і влада: серія Історія. – 2019. – № 41. – С. 64–75.
 5. Релігія в системі координат суспільства // Націоналізм vs глобалізм: нові виклики. Збірник матеріалів Сьомих Бандерівських читань. Київ, 8 лютого 2020 р. / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. Київ: Недержавний аналітичний центр «УССД» – ТОВ «Основа», 2020. С. 213-225.
 6. Тернопіль в депутатській діяльності Вячеслава Чорновола у 1994 –1998 рр. // Четверті Ґеретівські читання: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29 квітня 2020 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної. Тернопіль: ТОКІППО, 2020. С. 62-67.
 7. Чорновіл В. Україна починається з тебе [вибр. ст. та матеріали; упоряд. та авт. передм. В. Деревінський] / В’ячеслав Чорновіл. Брустурів: Дискурсус, 2020. 304 с.
 1. Суспільні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні // Український націоналізм в сучасному ідеологічному протистоянні. Збірник матеріалів Восьмих Бандерівських читань / упоряд. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. Олійник. Київ: Недержавний аналітичний центр «УССД» – ТОВ «Основа-Принт Плюс», 2021. С. 288-300.
 2. Чорноволівські читання. Матеріали VII Всеукраїнського наукового форуму (Київ, 27 березня 2021) / упоряд. В. Ф. Деревінський. Київ: «Бескиди», 2021. 141 с.
 3. Вячеслав Чорновіл: п’ятиріччя Незалежності та неукраїнська Україна // Матеріали VII Всеукраїнського наукового форуму (Київ, 27 березня 2021) / упоряд. В. Ф. Деревінський. Київ: «Бескиди», 2021. С. 17-23.
 4. Ідея соборності в політичних планах Вячеслава Чорновола на парламентських виборах 1998 р. // Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Мат. IX всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2021 р. / Наук. ред. О.М.Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. С. 56-59.
 5. Українські церковні цінності і ПЦУ: пошук ідентичності. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань (9 лютого 2018 р., м. Київ) / упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. Київ–Львів: Недержавний аналітичний центр «УССД» – Видавництво «Астролябія», 2022. С. 138-159.
 6. Татаркіна С. Д., Деревінський В. Ф. Гендерна нерівність у контексті планування міста. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 155-160.
 7. Воробканич І. С., Деревінський В. Ф. Вплив історичних процесів на архітектурний простір Закарпаття. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 262-267.
Освіта:
У 1998 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка за спеціальністю «історія».Загальна інформація:
Доктор історичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права.
Тема дисертації: «В’ячеслав Чорновіл у суспільно-політичних процесах України (друга половина ХХ ст.)» (07.00.01– історія України).
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. Лауреат Канадського інституту українських студій Університету Альберти.
 
Перелік навчальних дисциплін:
 • Історія української державності та культури
 • Історія української культури
 • Історія світової культуриНаукова робота:

Понад 80 статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках.


Основні праці:
• Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації: проблеми формування та реалізації: Монографія. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 203 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 256 с.
• Деревінський В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою. Харків. : Віват, 2016. 496 с.
• Муза і чин Остапа Луцького / Упорядники: Василь Деревінський, Данило Ільницький, Петро Ляшкевич, Надія Мориквас. Київ: Смолоскип, 2016. 936 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл: журналіст, борець, державотворець: монографія. Тернопіль: Астон, 2013. 387 с.
• Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл. Напис портрета політика. Тернопіль.: Джура, 2011. 224 с.
• Деревінський В.Ф. На гребені боротьби. Діяльність В.Чорновола в другій половині 1980-х рр. Київ: УВСім Ю.Липи, 2010. 220с.
• Панібудьласка В.Ф., Деревінський В.Ф. та ін.. Історія України: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. К.:КНУБА, 2010. 132с. Рекомендовано МОН України.
• Перегуда Є.В., Деревінський В.Ф. та ін. Історія української культури: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2015. 200 с.
• Деревінський В.Ф. Остап Луцький у визвольній війні за незалежність (1918-1921) // Краєзнавство. 2018. № 5. С. 118-128.
• Деревінський В.Ф. Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України // Гілея. 2018. № 139(Ч.3). С. 89–92.
• Деревінський В. Ф. Моделі національної консолідації українського суспільства // Гілея. 2018. № 136. С. 290-292.
• Деревінський В. Ф. Енергонезалежність держави в контексті консолідації суспільства // Гілея. 2018. № 137. С. 321-323.
• Деревінський В.Ф. Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій // Гілея. 2018. Вип. 128. С. 311-315.
• Деревінський В.Ф. Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. // Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Випуск ІІ. С. 228–234.
• Деревінський В.Ф. Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій // Гілея. 2017. Вип. 126. С. 456–458.

 
Напрями наукової діяльності:
 • Державотворення України
 • політична діяльність В. Чорновола
 • політика енергоефективності.
Шамич Олександр Миколайович

Шамич Олександр Миколайович

доктор психологічних наук, професор
професор кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

📞 (073)047-65-19
📧 shamych.om@knuba.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=9wi5sGwAAAAJ

Сердюк Л.З., Шамич О.М.  Самодетермінація особистості як психологічна основа її самореалізації. Актуальні проблеми психології. 2017. Т.13. №6. С. 164-173.

Шамич О.М. Загальні психологічні особливості паралімпійців. Український психологічний журнал. 2017. №4. С. 139-150. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9wi5sGwAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=9wi5sGwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

Порівняльний аналіз рівня розвитку актуальних особистісних якостей у паралімпійців та студентів. Technologies of intellect development. 2018.,Vol. 2, No 8(19) URL: http://psytir.org.ua/index.php/ technology_intellect_develop/article/view/331 (Google Scholar)

Shamych О. Comparative analysis of development of topical personal qualities at paralympic athletes and students. Technologies of intellect development. 2018. Vol 2, No 8(19). DOI: https://doi.org/10.31108/3.2019.2.8.7.

Shamych О. Рsychological conditions of selfrealization in sports of paralimpic athletsУкраїнський психологічний журнал. 2018.  № 2(8). С. 138-146. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9wi5sGwAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=9wi5sGwAAAAJ:KlAtU1dfN6UC.

Шамич О.М. Особистісні чинники мотивації самореалізації паралімпійців. Український психологічний журнал. 2018. № 3(9). С.155-167. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9wi5sGwAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=9wi5sGwAAAAJ:kNdYIx-mwKoC.

Kokun О., I Baranauskienė І., Shamych  О. Methods of the research: The Ryff Scales of Psychological Well-Being and S. Maddi’s Personal Hardiness test. For statistical analysis, we used SPSS 22 programming package. The data obtained in our research correspond to the normal distribution of studied data. We used: descriptive statistics (mean, and std. deviation), independent-samples t-test, t-test for single means. SOCIAL WELFARE, 2018.

Шамич О.М. Суб’єктивна значущість зовнішніх та внутрішніх стимулів занять спортом паралімпійцями. Проблеми сучасної психології. 2018. Том. 39. С. 355-367. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9wi5sGwAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=9wi5sGwAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

Психологічні основи самореалізації паралімпійців: Монографія, К.: Талком, 2019. – 309 с.

Шамич. О.М. Психологічні фактори суб’єктивного благополуччя паралімпійців. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. Випуск 15. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 376-384. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i15/app_v6_i15.pdf#page=376.

Fundamental assumptions as predictors of psychological hardines of students wits disabilities. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2020. Vol 1. No 10. Р. 96-105. DOI: 10.21277/sw.v1i8.359.

The influence of sports on paralympic athletes’ personal development. / Kokun О., Baranauskienė І., Shamych О. // Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 8(1), 124-131. DOI: 10.21277/sw.v1i8.359. (база Web of Science Core Collection, Emerging Sources Citation Index)

Gender peculiarities of Paralympic athletes’ self-realization. Insight: the psychological dimensions of society, 2020, 4, Vol 19, Art 327, 2019 online, рр. 145-158. (Scopus) DOI: 10.32999/2663-970X/2020-4-9 ISSN 2663-970Х

Шамич О.М. Вікові психологічні особливості самореалізації паралімпійців. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2020. №3(53). Том. 3. С. 61-76. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4136/1/3%2853%29_2020_%D0%A23.pdf#page=61.

Personal characteristics supporting Paralympic athletes’ self-realization in sports. Journal of Human Sport and Exercise. 2021, 16(2), in press.   https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.17

Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної медичної групи / О.М. Шамич, О.А. Озерова/ Навчальний посібник  – К. : КНУБА, 2021. – 118 с.

Вступ до спеціальності (освітнього рівня бакалавр, галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спеціальності 017 фізична культура і спорт). Мет. рекомендації. Навчально-методичне видання – К. : КНУБА, 2021. – 24 с.

Шамич О.М. Особливості самореалізації паралімпійців за рівнем спортивних досягнень. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2021. №1(54). с. 116-129. URL: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4131/1/1%2854%29_2021-DOI.pdf#page=116.

В 1995 р.  закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”(факультет інформатики та обчислювальної техніки) — інженер-системотехнік, у 1999 р. Національний університет фізичного виховання і спорту України (олімпійський та професійний спорт) — тренер-викладач з футболу, в 2013 з відзнакою, магістратуру Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (правознавство) — юрист.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – Теорія і методика виховання. У 2014 р. отримав вчене звання доцента. У 2020 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01. – Загальна психологія, історія психології. Тема дисертації: “Психологія самореалізації особистості в параолімпійському спорті”. У 2021 р. отримав вчене звання професора. Член експертної комісії з психології та педагогіки Міністерства освіти і науки України.

Нагороджений відзнаками: Київського міського голови — Нагрудним знаком «Знак пошани», Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури і спорту» та «За активну громадську діяльність», Української православної церкви Київського патріархату орденом Святого Миколая Чудотворця, подякою Служби безпеки України, почесними грамотами Міністерства внутрішніх справ УкраїниКиївської міської державної адміністраціїФедерації футболу України, Федерації футболу м. Києва.

Співавтор книги «Київський футбол на межах часів. Люди, події, факти. Суддівство матчів (1913—2013 р.р.)». Автор понад 70 навчально-методичних та наукових робіт в галузі педагогіки, психології, а також фізичної культури і спорту. 

Навчальні дисципліни:

 • Психологія
Кулеба Олена Михайлівна

Кулеба Олена Михайлівна

кандидат юридичних наук
доцентка кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)
начальник Юридичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

📞 (067)405-83-10
📧 kuleba.om@knuba.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wetqJzyyk5MC

Адміністративне право: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С.Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 72 с.

Донченко К.А., Кулеба О.М. Практики вимірювання публічності місцевого самоврядування у зарубіжних країнах. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 182-186.

Кулеба О.М. Практикоорієнтований підхід до підготовки юристів у сфері будівництва. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 109-111.

Застосування права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, О.М. Кулеба. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 30 с.

Адміністративний процес: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. О.М.Кулеба, І.С.Похиленко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 88 с.

 • Атестаційний екзамен: методичні рекомендації щодо підготовки та складаннядля студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, І.О. Мамонтов, О.А. Халабуденко, І.В. Шаповалова, А.М. Бабюк, О.М. Кулеба, Г.І. Вангородська. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 28 с.

Освіта:

У 2002 р. закінчила Національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Правознавство», набула кваліфікацію «юрист».

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на кафедрі адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації: «Адміністративно-правовий статус Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

З лютого 2013 р. й понині працює на посаді начальника Юридичного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дисципліни, які викладає:

 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Фінансове право
Машков Костянтин Євгенович

Машков Костянтин Євгенович

кандидат юридичних наук
доцент кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ставки)
керівник юридичної служби групи компаній з 2008 року до цього часу (начальник юридичного відділу ТОВ «Грімальді», ТОВ «Інноваційні технологічні продукти», тощо).
адвокат

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

📞 (098)508-30-21
📧 mashkov.ky@knuba.edu.ua
📬 black0202@gmail.com

Контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків за проектом трудового кодексу // Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності» (м. Київ. 26 травня 2017 р.), С.97-99)

 • Трудове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, К.Є.Машков. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 112 с.
 • Машков К.Є., Кравчук Н.Б. Захист авторського права на комп’ютерні програми як
  об’єкти інтелектуальної власності в США // Матеріали міжнародної науково-
  практичної конференції Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи
  розвитку. – м.Київ, 2020р. – С. 109-112
 • Комова О.С., Машков К.Є. Характеристика основних складових соціального захисту населення міста Києва. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 146-150.
 • Мамонтов І.О., Машков К.Є. Особливості кодифікації будівельного законодавства Канади. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 96-98.
 • Андреєв С.О., Машков К.Є. Правове регулювання публічного управління: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В. Б., 2021. 31 с.
 • Машков К.Є., Горностай О.Б., Товт Т.О. Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану: нормативно-правове регулювання // Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». – Випуск 1. – 2022 рік. – С. 125-132
 • Законодавче забезпечення нагляду і контролю у сфері будівництва: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.О. Мамонтов, К.Є. Машков. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2022. 24 с.

Освіта:

У 2003 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію магістра права.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення. Тема дисертації: «Правове регулювання заохочень за трудові досягнення». Диплом ДК № 000881.

Член Національної асоціації адвокатів України.

Навчальні дисципліни:

 • Трудове право
 • Цивільний процес
 • Судові та правоохоронні органи
Козакова Ірина Віталіївна

Козакова Ірина Віталіївна

кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

Головний корпус КНУБА, кім. 431

📞 (066)175-32-13
📧 shapovalovoi.iv@knuba.edu.ua
📬 irakozakova@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cBOzhj8AAAAJ

orchid https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-9145-8994

Wеb of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEO-7385-2022

Козакова І.В. Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення. Держава і право. Серія: Юридичні науки. 2017. Випуск № 76. С. 168–180. Фахова

Козакова І.В. Правові наслідки застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання засуджених до позбавлення волі за законодавством України та Держави Ізраїль. Судова апеляція. 2017. № 2 (47). С. 135–144. Фахова

Козакова І.В. Релігійний вплив на формування матеріальних підстав для застосування умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання.Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: тези доповіді ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Словаччина – Австрія –Угорщина, 3–8 квітня 2017 р.). Чернігів: CNUT, 2017. С. 15–19.

Сизоненко Ю.В., Мозуляка О.О., Загорулько А.П., Козакова І.В. та ін. Методичні рекомендації з організації взаємодії територіальних органів Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади. ДНДІ МВС України. К.:2018. 93 с.

Козакова І.В. Інститут умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за законодавством України та Держави Ізраїль: актуальні питання правових наслідків застосування.

Свірін М.О., Козакова І.В. Покарання за вчинений злочин та запобігання злочинності (теоретично-правові аспекти). Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 01 листопада 2018 р.). Академія державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. С. 378-380.

Глушков В.О., Козакова І.В. Суспільні відносини у космічні сфері, як об’єкт кримінального права. Актуальні питання протидії злочинності та шляхи їх вирішення: матеріали семінару XV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека» (Київ, 9 жовтня 2018 року). Державний науково-дослідний інститут МВС України. Київ, 2018. С. 25-39

Козакова І.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за законодавством України та Держави Ізраїль. монографія / за наук. ред. д.ю.н., проф. В.О. Глушкова. К., 2019. 180 с.

 • Козакова І.В. Короткий аналіз практики застосування покарання у виборчій сфері. Правові новели. 2020. № 11. С. 112-116. Фахова
 • Глушков В.О., Козакова І.В. Гуманістичні тенденції розвитку інституту умовно-дострокового звільнення. Інноваційні підходи правового регулювання суспільних відносин: науково-практичний дискурс: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 09 квітня 2020 р.). Київ: ІБтаП, 2020. С. 124–131
 • Шаповалова І.В. Евтаназія або право на смерть: деякі проблеми правового регулювання. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020.С. 55-65.
 • Кримінальне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Шаповалова. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 82 с.
 • Кримінальний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Шаповалова. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 96 с.

Zaharov V., Shapovalova I. Sociological and legal aspects of euthanasia. Scientific journal «Philosophy, Economics and Law Review». Volume 1 (1), Dnipro, 2021. P. 194-202

Kulish Anatolii, Us Olha, Yaromii Ivan, Shapovalova Iryna SMUGGLING AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY OF THE STATE. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Том: 8 Випуск: 3 Стр.: 384-399 DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(25). MAR 2021. WOS:000620140400024 ISSN: 2345-0282

Кримінологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад.: Шаповалова І.В. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 30 c.

 • Шаповалова І.В., Захаров В.П. Право на смерть: деякі правові аспекти регулювання. Бюлетень з обміну досвіду роботи МВС України. Фаховий науково-практичний журнал. 2022. № 1. С. 42-51 Фахова 
 • Козакова І.В., Рядінська В.О., Токарєва К.О. Антикорупційна заборона щодо використання службових повноважень, свого становища та пов’язаних з цим можливостей: прогалини законодавства. 2022. Фахова. Підготовлена до друку.
 • Козакова И.В., Захаров В.П. Институт условно-досрочного освобождения в системе мер уголовно-правового характера: проблемы теории и практики в контексте положительного опыта Государства Израиль. Республика Молдова. Материалы международной конференции. 2022. Підготовлена до друку.

Навчальні дисципліни:

 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
Чернега Віталій Миколайович

Чернега Віталій Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

📞 (067)909-87-90
📧 chernega.vm@knuba.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ciT97ggAAAAJ

Pylypenko S., Udovenko Yu., Cherneha V. Legal description of the factoring contract in Romania. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No5. P. 251-255.

Чернега В. М. Договір комерційної концесії за цивільним та господарським законодавством України (порівняльно-правове дослідження). Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 84-88.

Чернега В. М. Українські наукові розвідки з корпоративного права у третьому тисячолітті. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 152-155.

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Недоговірні зобов’язання суб’єктів підприємництва» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»/ С. І. Шимон, І.  А. Галіахметов, В. О. Морозова, В. М. Чернега. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 31 с.

Навчально-методичні матеріали з організації, технології проведення комплексного тренінгу та його оцінювання для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / А. Л. Дядюк, В. М. Чернега, Ю. О. Удовенко, Л. М. Шаталова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 29 с.

Методичні вказівки до навчальної дисципліни «Корпоративні договори» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» / В. М. Чернега, Н. Я. Борсук, А. Л. Дядюк, І. С. Зубачова, О. К. Намясенко. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П.  Драгоманова, 2018. 27 с.

Чернега В. М. Система недоговірних зобов’язань суб’єктів підприємництва у приватному праві України. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми України в період євроінтеграції: зб. тез VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 30 листопада 2018 р.).  Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2018.  С. 85-88.

Чернега В. М. Концепт добросовісності у цивільному праві. Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18 травня 2019 р.). Дніпро: ЛІРА ЛТД, 2019. С. 202-203.

Чернега В. М. Право сторін на альтернативні способи врегулювання цивільних і господарських спорів на початку III тисячоліття. Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 31 травня – 01 червня 2019 р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2019. С. 295-297.

Чернега В. М. Застосування норм цивільного права до регулювання сімейних відносин. Право і суспільство. 2020. № 2-1. С. 244-249.

Чернега В. М. Сімейно-правові проблеми та потенціал застосування аналогії права. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70). № 6. С. 42-49.

Чернега В. М. Підготовка фахівців у сфері будівельного та містобудівного права в Україні: досягнення, проблеми та перспективи. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (м. Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 100-102.

Чернега В.М. Класифікація заборонних норм сімейного права. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 1 (35). фахова

Чернега В.М. Сутність і систематика сімейно-правових договорів і домовленостей. Юридичний науковий електронний журнал.  2021. №1. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2021/24.pdf. фахова

Чернега В.М. Спеціалізовані норми сімейного права. Підприємництво, господарство і право. 2021. №1. фахова

Чернега В. М. «To be, or not to be» Сімейному кодексу України в світлі  рекодифікації Цивільного кодексу України? Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: зб. тез ІХ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. (м. Кропивницький, 05-06 лютого 2021 р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2021. С. 28-31.

Чернега В.М. Українські приватноправові та публічно-правові комплексні дослідження у будівельній сфері на початку ІІІ тисячоліття. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С.13-18.

Чернега В. М. «Tobe, ornottobe» Сімейному кодексу України в світлі  рекодифікації Цивільного кодексу України? Зб. тез ІХ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. (м. Кропивницький, 05-06 лютого 2021 р.). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2021.

Міжнародне приватне право: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. В. М. Чернега. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 24 с.

У 2011 році закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою).

У 2015 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України, Генеральної прокуратури України та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право». Тема дисертації: «Морально-правові принципи в сімейному праві України».

У 2019 році рішенням Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємницького та корпоративного права.

Підвищення кваліфікації за кордоном:

У період з 27 листопада до 01 грудня 2017 року в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) пройшов науково-педагогічне стажування за темою: «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень».

Громадська діяльність:

член громадської організації «Ліга професорів права, докторів юридичних наук та докторів філософії в сфері права».

Перелік навчальних дисциплін:

 • цивільне право;
 • цивільний процес.

Наукова робота:

автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, серед них:

 • монографії «Scientific achievements of countries of Europe in the field of legal science» (2018 р.);
 • навчального посібника «Сімейне право України (історія, традиції, сучасність)» (2013 р.);
 • підручника «Правове регулювання господарської діяльності» (2019 р.);
 • науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України (2020 р.).

Напрями наукової діяльності:

 • корпоративне право;
 • цивільне і cімейне право;
 • цивільне процесуальне право;
 • освітнє право та освітній процес.
Суходольска Анастасія Андріївна

Суходольска Анастасія Андріївна

Кандидат юридичних наук
Доцентка кафедри політичних наук і права КНУБА (працює як фахівець-практик за сумісництвом на 0,25 ст.)

📞 (063)106-85-81
📧 sukhodolska.aa@knuba.edu.ua

Ярощук Інна Володимирівна

Ярощук Інна Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права

📞 (097)098-58-26
📧 yaroshchuk.iv@knuba.edu.ua
📬 yaroshchuk.inna@ukr.net

ORCID: 0000-0002-5604-549X
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LqwJYZAAAAAJ

Ярощук І.В. Зміни в просторовому плануванні як наслідок політики тоталітаризму// Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. –– Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. «Бескиди» – 2017. – В 3-х ч. – Ч. 2.

Ярощук І.В., Ганжа М.С. Умови ліцензування в будівельній галузі на прикладі України та КНР // Будівельне право:Проблеми теорії і практики. Перша науково-практична конференція (Київ, 3 листопада 2017 р.). Збірник наукових праць. – Київ; Тернопіль: «Бескиди» , 2017.

Ярощук І.В., Покрова Л.А. Оцінювання діяльності персоналу будівельних підприємств: український та іноземний досвід // Будівельне право:Проблеми теорії і практики. Перша науково-практична конференція (Київ, 3 листопада 2017 р.). Збірник наукових праць. – Київ; Тернопіль: «Бескиди» , 2017.

Ярощук І.В. Антисемітизм як складова державної та регіональної політики на українських землях XVII – на початку XX ст. // Регіональна політика: історія, політико – правові засади, архітектура, урбаністика (Київ, 22-23 листопада 2017 р.). Збірник наукових праць. – Київ; Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка» , 2017. – Вип.III. – Ч.1.

Ярощук І.В. Організація роботи закладів освіти професійного спрямування на теренах райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.) / І.В. Ярощук // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми: Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Київ, 29 травня 2018 р.: Тези доповідей. — К.: НУХТ, 2018. — С. 106-109.

Ярощук І.В., Демешко Х. Урбаністичні концепції соціалістичного розселення: «соцміста» та радгоспні селища як типові зразки радянської архітектури // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій [зб. наук. пр.]. Матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 10–11 травня 2018 р.). Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. С. 98-100.

Ярощук І.В., Ткаченко О. Зміни в просторовому плануванні як наслідок політики тоталітаризму // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій [зб. наук. пр.]. Матеріали Міжнар. наук. конф., (Київ, 10–11 травня 2018 р.). Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. С. 100-103.

Соціальна відповідальність: методичні вказівки  до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Економіка» / укладач І.В. Ярощук – К. : КНУБА, 2018. – 44с.

Ярощук І.В. Юридична складова у ліцензуванні будівельної діяльності. Держава і право. Збірник наукових праць. 2019. № 83. С.219-231.

Ярощук І.В. Особливості правового регулювання підрядних відносин (вітчизняний та світовий досвід). Держава і право. Збірник наукових праць. 2019. № 85. С.119-132.

Ярощук І.В. Правове регулювання державного кредитування молодіжного будівництва в Україні. Держава і право. Збірник наукових праць. 2019. № 84. С.86-97.

Ярощук І.В. Інтелектуальна власність в будівництві. Будівельне право: проблеми теорії і практики [зб. наук. пр.]. Вип. ІІІ. Матеріали Третьої наук.-практ. конф., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 133-139.

Ярощук І.В. Проблема гарантій забезпечення інтересів громад, що увійшли до об’єднаних територіальних громад. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 153-158.

Сімейне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Ярощук, Б.І. Мотузенко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2019. 48 с.

Сімейне право: Робоча програма навчальної дисципліни. К. : КНУБА, 2019.

Ярощук І.В. Досвід запровадження ефективного механізму реноваціїзастарілого житла в Україні та світі. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні тасоціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. Частина 2.

Ярощук І.В. Саморегульовані будівельні організації, як механізм публічного управління у сфері містобудівної діяльності. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. Частина 1. С. 212-217.

Ярощук І.В. Проблеми сучасного житлового фонду в Україні: правове регулювання. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 54-58.

Ярощук І.В. Вирішення проблеми переробки та утилізації сміття в місті Києві. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади [зб. наук. пр.]. Вип. І. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-20 листопада 2020 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ – Тернопіль «Бескиди», 2020. С.72-77.

Ярощук І. Конституційне право на охорону здоров’я та медичну допомогу: реалії сьогодення. Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації» (Київ, 26 лютого 2021 року). Зб. наук. пр. Київ-Тернопіль: КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», «Бескиди». 2021. С. 127-132.

У 1993 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «вчитель історії та методист виховної роботи».
Тема дисертації: «Професійна освіта на теренах рейхскомісаріату „Україна” (1941-1944)» (07.00.01– історія України).
Виконала вимоги МОН України щодо стажування з публікацією статей у фахових виданнях та отримала право викладати дисципліни правознавчого напряму.
 
Перелік навчальних дисциплін:
 • Історія української державності та культури
 • Соціальна відповідальність
 • Сімейне право
Наукова робота:
Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 монографії (у співавторстві), 3 навчальні посібники.
 
Напрями наукової діяльності:
 • сімейне право
 • впровадження у навчальний процес особистісно-орієнтованих технологій навчання.
Лакуша Наталія Михайлівна

Лакуша Наталія Михайлівна

кандидат філософських наук, доцент
доцент кафедри філософії, вчений секретар

📧 lakusha.nm@knuba.edu.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8816-3178
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=wDAbBtIAAAAJ

 • Ідея сталого розвитку та почуття екзистенціальної відповідальності. Totallygy. XXI. Постнекласичні дослідження. № 34. Київ: ЦГО НАН України, 2017.
 • Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів заочної форми навчання. К.: КНУБА, 2017.
 • Філософія науки, техніки та архітектури в гуманістичному вимірі. Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2018.
 • Людина. Суспільство. Природа. Філософський дискурс. Посібник для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. К.: КНУБА, 2019.
 • Філософія. Тестові завдання для іноземних студентів усіх спеціальностей. К.: КНУБА, 2019.
 • Sustainable development and the role of instrumentalism concepts for social institutions and educational system. – E3S Web of Conferences. Volume 277 (2021), 06004 (2021) ICEES 2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127706004.  Scopus.
 • Philosophical understanding of the idea of sustainable development in the context of social responsibility. Teaching modern philosophy: methodology, theory and practice. National Academy of Sciences of Azerbaijan Institute of Philosophy and Sociology Department: Modern Problems of Philosophy. Сollective monography. BAKU, ed. «Optimist» MMC Press Center-2021. P. 721-736.
 • Формування національної культури в контексті геокультурного підходу. Філософія, науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі: колективна монографія. К.: 7БЦ, 2021. С. 182-190.
 • Психологія в архітектурі. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». К.: КНУБА, 2021.
 • Informational Technologies as an Integrative Component of the SustainableDevelopment Goals and Global Cooperation Strategy in Research Activities ofEducation Systems. – AIP Conference Proceedingsthis link is disabled, 2022, 2656, 020027.https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57884110700;
 • Education in the interests of sustainable development and social responsibility of the University / Освіта в інтересах сталого розвитку та соціальнавідповідальність університету. // Science and education for sustainable development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. –  1005 P. – Р 682-688. ISBN 978 – 83 – 963977 – 2 – 0 DOI:10.54264/M005.
Вангородська Ганна Ігорівна

Вангородська Ганна Ігорівна

асистентка кафедри політичних наук і права (за сумісництвом; 0,25 ст.)

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365).

📧 vangorodska.ai@knuba.edu.ua
📬 anna.vangorodskaja@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VDpqAdAAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F7jprH56ERQAk5DtWJbWfkrcJ_1Y5F4n-xlU3N1cFT3VyOfp2jTwV6DXlKuzOvqlQh__2qccui7BWAZEGUWkJp1IbHICWVLaRKRoHfJ2JGjtLcLiZR8jV809GgNaR5nQP4XLbNrD7vPcxclk-TrI1g0AcK7azdAgCWopE6CfGvTEyAiKgi6YKQ_9VQBUUCG918b-9VMZFL8qjXsHNkoGI3tMvOeDVhfOZppjJmUdKLTvsG_ZAE9CHAvoH1_Y-zcRhF06UQk

Вангородська Г.І. Новеллы законодательства об ООО и ОДО. Протокол. Юридичний інтернет-ресурс. 30.06.2018.  URL: https://protocol.ua/ru/novelli_zakonodatelstva_ob_ooo_i_odo/.

Вангородська Г.І. Как защитить права и регистрацию программного продукта. Протокол. Юридичний інтернет-ресурс. 09.07.2018. URL: https://protocol.ua/ru/kak_zashchitit_prava_i_registratsiyu_programmnogo_produkta/.

Вангородська Г.І. Что такое «коммерческая тайна» и как компании её защитить? Протокол. Юридичний інтернет-ресурс. 29.01.2019. URL: https://protocol.ua/ru/anna_vangorodskaya_chto_takoe_kommercheskaya_tayna_i_kak_kompanii_eyo_zashchitit/.

Сердюк Н. А., Вангородська Г.І. Науково-технологічні парки – якісна урбанізація території в Україні // Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Економічна думка», 2020. С. 40-45. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2020.pdf.

Вангородська Г.І. Право на життя – пріоритетне природне право людини. // Права людини в умовах розбудови соціальної правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2020. C. 50-54. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/Round_table_Human_rights_2020.pdf.

Вангородська Г.І. Что будет с налогами? — Рада приняла законопроект № 1210 об изменениях в НКУ. Gidmani. Финансовый портал Украины. 24.01.2020. URL: https://www.gidmani.com/chto-budet-s-nalogami-rada-prinyala-zakonoproekt-1210-ob-izmeneniyah-v-nku/.

Вангородська Г.І. Закон №1210 «Гордиев узел» не только для представителей бизнеса? Gidmani. Финансовый портал Украины. 30.01.2020.  URL: https://www.gidmani.com/zakon-1210-gordiev-uzel-ne-tolko-dlya-predstaviteley-biznesa/.

Вангородська Г.І. Закон №1210: какие изменения ждать ФОПам? Gidmani. Финансовый портал Украины. 03.02.2020.  URL: https://www.gidmani.com/zakon-1210-kakie-izmeneniya-zhdat-fopam/.

Вангородська Г.І. Хотите открыть свой бизнес самостоятельно? Не проблема, пошаговая инструкция от юристов! Gidmani. Финансовый портал Украины. 05.02.2020.  URL: https://www.gidmani.com/hotite-otkryt-svoy-biznes-samostoyatelnone-problema-poshagovaya-instrukciya-ot-yuristov/.

Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Г.І. Вангородська. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 64 с.

Судові та правоохоронні органи України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Г.І. Вангородська. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 40 с.

Фінансове право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Г.І. Вангородська. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 42 с.

Сердюк Н. А., Внгородська Г.І. Роль судді у становленні української правої системи. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. №3. С. 249-254.

Сердюк Н. А., Внгородська Г.І Формування транспортної політики та ефективного державного управління: економіко-правові аспекти. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка», 2021. С. 86-89.

Освіта:

У 2013 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кваліфікація: магістр права.

У 2015 р. закінчила Університет сучасних знань, кваліфікація: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Загальна інформація:

Адвокат, керівник ЮФ “BLF Group”. Член Київської міської громадської організації «Асоціація українських правників».

У 2017 р. – отримала Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Судові та правоохоронні органи
 • Фінансове право
 • Міжнародне приватне право
 • Цивільний процес

Наукова робота:

Автор наукових та практичних публікацій, серед яких:

 1. Вангородська Г.І. Проблеми забезпечення обвинуваченому права на захист при здійсненні правосуддя В Україні. Соціологія права. Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (16–17). С. 20-25
 2. Вангородська Г.І. Проблеми реалізації деяких конституційних принципів правосуддя в Україні Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). Науково-практичний журнал. 2016. № 1–2 (64–65). С. 35-41.
 3. Вангородська Г.І. Смертна кара в європейському праві Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Київ, 16-17 квітня 2009 р.). – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2009.
 4. Вангородська Г.І. Проблеми забезпечення принципу рівності усіх учасників судового процесу при здійсненні правосуддя в Україні // «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України)». Міжнародний круглий стіл. (17 червня 2016 р.) – К.: Університет економіки та права «КРОК» 2016.
 5. Вангородська Г.І. Новеллы законодательства об ООО и ОДО. Протокол. Юридичний інтернет-ресурс. 06.2018. URL: https://protocol.ua/ru/novelli_zakonodatelstva_ob_ooo_i_odo/
 6. Вангородська Г.І. Как защитить права и регистрацию программного продукта. Протокол. Юридичний інтернет-ресурс.07.2018. URL: https://protocol.ua/ru/kak_zashchitit_prava_i_registratsiyu_programmnogo_produkta/
 7. Вангородська Г.І. Что такое «коммерческая тайна» и как компании её защитить? Протокол. Юридичний інтернет-ресурс.01.2019. URL: https://protocol.ua/ru/anna_vangorodskaya_chto_takoe_kommercheskaya_tayna_i_kak_kompanii_eyo_zashchitit/
 8. Вангородська Г.І. Что будет с налогами? — Рада приняла законопроект № 1210 об изменениях в НКУ. Финансовый портал Украины. 24.01.2020. URL: https://www.gidmani.com/chto-budet-s-nalogami-rada-prinyala-zakonoproekt-1210-ob-izmeneniyah-v-nku/
 9. Вангородська Г.І. Закон №1210 «Гордиев узел» не только для представителей бизнеса? Финансовый портал Украины. 30.01.2020. URL: https://www.gidmani.com/zakon-1210-gordiev-uzel-ne-tolko-dlya-predstaviteley-biznesa/
 10. Вангородська Г.І. Закон №1210: какие изменения ждать ФОПам? Финансовый портал Украины. 03.02.2020. URL: https://www.gidmani.com/zakon-1210-kakie-izmeneniya-zhdat-fopam/
 11. Вангородська Г.І. Хотите открыть свой бизнес самостоятельно? Не проблема, пошаговая инструкция от юристов! Финансовый портал Украины. 05.02.2020. URL: https://www.gidmani.com/hotite-otkryt-svoy-biznes-samostoyatelnone-problema-poshagovaya-instrukciya-ot-yuristov/

Основні напрями наукової діяльності:

 • господарське право
 • міжнародне право
 • господарські договори
 • цивільний процес
 • господарський процес
 • фінансове право
Єгоров Владислав Володимирович

Єгоров Владислав Володимирович

кандидат історичних наук, доцент
доцент кафедри політичних наук і права
диплом спеціаліста за спеціальністю “Правознавство”

📞 (066)360-67-42
📧 iegorov.vv@knuba.edu.ua
📬 egorov.1977@email.ua

ORCID: 0000-0002-1373-8173
Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=QMsJAGMAAAAJ

Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису «Вестник Европы» у 1860-х –  1890-х рр. .Гілея. Науковий вісник Історичні,Філософські, Політичні науки. –  2017. –Вип.119. – С.41-49;

Гулей Д.С., Єгоров В.В. Будівництво соціального житла для тимчасово переміщених осіб в Україні – як засіб вирішення житлових проблем регіонів// Будівельне право:Проблеми теорії і практики. Перша науково-практична конференція (Київ, 3 листопада  2017 р.). Збірник наукових праць.  – Київ; Тернопіль:  «Бескиди» , 2017.  – С.161-166 .

Перегуда Є.В., Єгоров В.В. Про академічну доброчесність та шляхи подолання академічної не доброчесності// Проблеми модернізації України. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі (Київ, МАУП, 29 березня 2018 р.). – Київ:ДП «Видавничий дім Персонал», 2018.  – С.24-26.;

Єгоров В.В. Голод 1932-1933 рр. як продовження радянської голодотворчої політики //Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій [зб. наук. пр.]. Матеріали Міжнар. наук.конф., (Київ, 10–11 травня 2018 р.). Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 0,3 д.а.

Єгоров В.В. Історія Києва та Київської землі у творчій спадщині

В.Б.Антоновича// Матеріали Четвертої Міжнародної науково-теоретичної

конференції, Регіональна полі політика: історія, політико-правові

засади,архітектура, урбаністика  23 листопада 2018 2018 року :

[матеріали доповідей та виступів] / . –Київ-Тернопіль : Вид-во

«Бескиди»,  2018.  – Ч.2. – С. 260 –266.

Єгоров В.В. Станове судочинство та злочини в українських землях в складі Речі Посполитоїх наприкінці XVI  –   на початку XVII ст..Будівельне право : теорія та практика містопланування та містобудування . Зб. наук. пр. За матеріалами Другої Міжнародної наук. практ.конф. «Будівельне право»., (Київ, 6 грудня 2018 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка», 2018. С. 207– 213.

Робоча програма навчальної дисципліни ” Історія української державності та культури ” спеціальність 183  Технології захисту навколишнього середовища Галузь знань 18  «Виробництво та технології»   2018 р.

Єгоров В.В Українська мова в народній освіті та проблема розвитку у публіцистичній боротьбі в українських землях 1860-1890 – х рр. // Гілея . Науковий вісник. – 2019. – Вип. 140.,ч.1. – Історичні науки. – С.26-29.

Єгоров В.В Українська мова, література та перспективи українського націєтворення в епістолярній спадщині П.О.Куліша «П’ята  Міжнародна науково-практична конференція. Регіональна політика: історія,  політико – правові засади, урбаністика, просторове планування»  (Київ, 22 листопада 2019р.);Збірник наукових праць.  – Київ -Тернопіль:  «Бескиди» , 2019. – Вип.V. – Ч.2. – С.67-72.

Єгоров В.В. Основні правові підстави запровадження та змісту підписки викладачів вищої школи про неналежність до таємних гуртків та товариств у період перебування українських земель у складі Російської імперії  в  другій половині XIX – початку XX ст. Будівельне право : теорія та практика містопланування та містобудування . Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Третьої Міжнародної наук. практ.конф. «Будівельне право»., (Київ, 4 грудня 2019 р.)/ Мін-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Економічна думка», 2019. Ч.2.С. 169– 173.

Робоча програма навчальної дисципліни “Історіографія та джерелознавство історії України” спеціальність 032  Історія та археологія     2019 р.

Робоча програма навчальної дисципліни “Юридична деонтологія” спеціальність 081 Право Спеціалізація Будівельне та містобудівне право  2019  р.

Єгоров В.В.,М.Ф. Владимирський – Буданов і початок урбаністичних студій в Україні. // Будівельне право:Проблеми теорії і практики. Четверта міжнародна науково-практична конференція (Київ, 21 листопада 2020 р.). Збірник наукових праць.  – Київ; Тернопіль:  «Економічна думка» , 2020.- Вип. 4 – С. 103 -111.

Єгоров В.В Український та російський народи в творчій спадщині П.О.Куліша  // Гілея . Науковий вісник. – 2020. – Вип. 157 (№6-9) .,ч.1. – Історичні науки. – С.27-33.

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Історіографія історії України”

спеціальність 032  Історія та археологія  2020 р.

Єгоров В.В. Проблеми запровадження дистанційної освіти в період карантину в першій половині 2020 р. // Всеукраїнська науково-методична конференція

«Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика та практика» 20 травня 2021 року. Тези доповідей. К.:НУХТ,2021. – С.33-40.

Єгоров В.В. Міста в науковій діяльності М.Ф.Владимирського-Буданова  // Гілея . Науковий вісник. – 2021. – Вип. 165 (№9-10) .,ч.1. – Історичні науки. – С. 22-28.

Єгоров В. В. Про історію державно-правових відносин князя та вічевих зборів в Давньоруській державі у період IX – початку XIII ст.// Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1.  –    С. 210 -219.

Міжнародний захист прав людини: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Уклад. Н.А. Сердюк, Є.В. Перегуда, А.М. Бабюк, І.О. Мамонтов, В.В. Єгоров. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2021. 54 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Історіографія та джерелознавство історії України” спеціальність 032  Історія та археологія     2021 р.

Робоча програма навчальної дисципліни ” Джерелознавство історії України”спеціальність 032  Історія та археологія  2021  р.

У 1999 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія».
У 2003 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство».Тема дисертації: «М.І.Костомаров у формуванні етнокультурних засад українського національного руху XIX ст.» (07.00.01 – історія України).
 
Перелік навчальних дисциплін:
Історія української державності та культури
Політологія
Юридична деонтологія
 
Наукова робота:
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.
 
 • Напрями наукової діяльності:
  українське національне питання в імперський період
 • діячі національно-визвольного руху.
Медведська Людмила Євгенівна

Медведська Людмила Євгенівна

кандидат історичних наук
доцент кафедри політичних наук і права (за суміщенням)

Головний корпус КНУБА (кім. 431)

📞 (096)430-21-21
📧 medvedska.la@knuba.edu.ua

ORCID: 0000-0003-4114-5081
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c5A_hF4AAAAJ&hl=uk&scioq=людмила+медведська

Особливості розвитку туризму у м. Львів: консюмерський аспект. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. 2017. Вип. III. Ч. 2. Google Scholar.

Вплив соціальних мереж на популяризацію аматорського гірськолижного туризму в Україні. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. 2018. Вип. IV., ч. 2. – с. 187-192. Google Scholar.

Риторика: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». К.: КНУБА, 2018.

Українська соціально-політична блогосфера: риторичний аспект. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура. Вип. V. Частина 2. 2019. С. 189-193. Google Scholar.

Роль соціальних мереж у популяризації інтелектуальних ігор в Україні (на прикладі Facebook). Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 25. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. С. 86-87.

Риторика: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». 2-е вид., перероб. К.: КНУБА, 2019.

Риторика: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 052 «Політологія». К.: КНУБА, 2019.

Популяризація та розвиток інтелектуальних ігор в умовах пандемії. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Вип. І. Частина 1. 2020. С.148-152. Google Scholar.

Від оратора до спікера: особливості трансформації та виклики. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 31. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С. 41-42.

Риторика: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей «Право» та «Політологія». Уклад. Л.Є. Медведська. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 36 с.

Особливості нових форм онлайн-аудіокомунікацій. Креативний простір: електрон. наук. журн. 2021. № 2. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 29-31.

Медведська Л.Є. Популяризація пам’яток культури в умовах пандемії: роль ігрових технологій. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 141-145.

У 2004 р. закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Історія”. Кваліфікація – “історик, викладач історії”.

У 2007-2011 роках навчалася в аспірантурі історичного факультету (без відриву від виробництва) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Феномен “жіночого століття” в російській історіографії” за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Риторика
 • Ораторське мистецтво

Наукова робота

Популяризація та розвиток інтелектуальних ігор в умовах пандемії // Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. Частина 1. – с. 148-152.

Від оратора до спікера: особливості трансформації та виклики /Медведська Л. Є./ – Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 31. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – с. 41-42.

Українська соціально-політична блогосфера: риторичний аспект /Медведська Л. Є./ – Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура. – Збірник наукових праць. – Випуск 5. Частина 2. – Київ, 2019. – с. 189-193.

Роль соціальних мереж у популяризації інтелектуальних ігор в Україні (на прикладі Facebook) /Медведська Л.Є./ – Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. – с. 86-87.

Вплив соціальних мереж на популяризацію аматорського гірськолижного туризму в Україні. /Медведська Л.Є./ Збірник наукових праць Четвертої міжнародної науково-практичної конференції “Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика”. – Київ, 2018. – Вип. IV., ч. 2. – с. 187-192.

Особливості розвитку туризму у м. Львів: консюмерський аспект)//Третя Міжнародна науково-теоретична конференція. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. (Київ, 22-23 листопада 2017 р.). Збірник наукових праць. – Київ; 2017. – Вип.II. – Ч.2. С.271-275.

Проблема гендерного дисонансу в західних регіонах України (на прикладі Львівської області)//Друга Міжнародна науково-теоретична конференція. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.). Збірник наукових праць. – Київ; Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Вип.II. – Ч.2. С.239-244.

Консюмеризм//Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 143.

Напрями наукової діяльності:

 • історія та соціологія туристської діяльності
 • гендерна політика
 • комунікаційний потенціал соціальних мереж
 • ораторське мистецтво
 • гейміфікація навчання
 • освітній потенціал інтелектуальних ігор
Яхно Олексій Олександрович

Яхно Олексій Олександрович

кандидат політичних наук
доцент кафедри політичних наук і права

📞 (097)412-24-16
📧 yakhno.oo@knuba.edu.ua
📬 oleksii.yakhno@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9907-4154
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Iercf1wAAAAJ

Питання мовної компетенції в дискурсі публічної політики //  Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 5. – 176 с., сс. 105-106.

Феномен регіоналізації в сучасних концепціях глобалізації // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.] .  Вип. V. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв.  громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і арх-ри та ін. Київ-Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. ч.1. 370 с. –  сс. 50-54.

Перегуда Є.В., Аксельрод Р..В., Яхно О.О. Особливості функціонування громадської думки в умовах пандемії. Науковий журнал Politicus. 2020. Випуск №4. С. 67-74.

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с.

Соціологія права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. О.О. Яхно, Б.І. Мотузенко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 32 с.

Яхно О.О. До проблем політологічної інтерпретації понять демократії та республіканізму. Збірник матеріалів тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи республіканізму в Україні та політико-правові трансформації» (Київ, 23 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», « Видавництво Людмила», 2021. С. 37-41. URL: http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/Республіканізм-збірка-тез-2021.pdf.

Перегуда Є., Баєва Ю., Яхно О. Місто як простір свободи та справедливості в контексті суспільних трансформацій. Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 12-13 листопада 2021 року). Частина ІІ. Відп. За випуск І.В. Чорноморденко. К.: КНУБА, 2021. С. 79-81.

Мотузенко Б.І., Яхно О.О. Соціологічно-правовий аспект поняття сервітут в соціальному просторі міста. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 124-129.

Мотузенко Б.І.,Яхно О.О. Соціальне осмислення проблеми співвідношення приватного і публічного простору в контексті правової ідентичності громади. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2021: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021.

Конфліктологія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Уклад. Є.В. Перегуда, Б.І. Мотузенко, О.О. Яхно, Н.О. Денисенко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В. Б., 2021. 32 с.

У 1996 р. закінчив Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю «політологія».Тема дисертації: «Сучасні концепції глобалізації: досвід політологічного аналізу».

Додаткова інформація:
У 2000-2017 рр. викладав у Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) (з жовтня 2014 р. – ДонНТУ в м. Покровськ). Працював експертом Фонду підтримки реформ. Досвід виконання міжнародних програм в Інституті вивчення наслідків війн (м. Грац, Австрія) та в організованих урядом Австрійської республіки проектах по особах, які були примусово вивезені з України під час Другої світової війни.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія міста
 • Соціологія права

Соціологія політики

Конфліктологія

Конфлікти в публічному управлінні

Наукова робота:
Опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

 • глобалізація
 • соціальні комунікації.
Марченко Світлана Іванівна

Марченко Світлана Іванівна

кандидат юридичних наук, доцент
доцентка кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ст.)

📞 (067)873-33-38
📧 marchenko.siv@knuba.edu.ua

Марченко С. І. Атестація в сільському господарстві України: публічно-правові засади. Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 192-195. ФаховаНаукометрична.

Правове регулювання збереження та використання природних і земельних ресурсів. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2017.

Марченко С.І. Правові засади рибальства як виду товарного сільськогосподарського виробництва в Україні. Збірник матеріалів Міжнародного конгресу «Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2-4 червня 2017 р. / відп. ред. : Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Т.Є. Харитонова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юридична література, 2017.  280 с. С. 182-185 с.

Marchenko S. The legal basis for control in the sphere of use and protection of the animal world in Ukraine. Przeglądu Prawa Administracyjnego. 2018. № 1. Р. 55-63.  Закордонне виданняНаукометрична.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Аграрне право» для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство». К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2018.

Марченко С.І. Правові аспекти інституційно-функціонального забезпечення аграрних відносин на сучасному етапі. Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах: матер. Наук.-практ. Конф. (Харків, 20 квітня 2018 р.) / за заг. ред. А.М. Статівки. Харків : Юрайт,2018. 414 с.  С. 218-223.

Марченко С.І. Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики. Матеріали Міжн. наук.–практ. конф. студ., асп. та молодих вчених «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики», м. Київ, 18 травня 2018 р. Київ. 2018. С. 127-130.

Марченко С.І. Тенденції уніфікації понятійного апарату в аграрному праві.  Розвиток аграрного, земельного та екологічного права на зламі тисячоліть: матеріали Міжн. наук.–практ. конф., присвяченої 120-річчю НУБіП Київ, 18–19 травня 2018 р. К., 2018. С. 172-174.

Марченко С.І. Проблемні питання реалізації принципу соціальної справедливості у земельних приватизаційних правовідносинах. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права: теорія та практика: зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Х.: ТОВ «Оберіг», 2018. 296 с. С. 144-146.

Марченко С.І., Гафурова О.В. Правове регулювання державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва за законодавством України та ЄС. «Право. Людина. Довкілля» 10(4) за 2019 р. С. 29-35.  Фахова. Наукометрична

Марченко С.І., Петрина Х. Порівняльний аналіз правового регулювання виноградарства та виноробства в Україні та Молдові. Часопис Київського університету права” 4-2019. С. 279-283. ФаховаНаукометрична.

Марченко С.І. Атестація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 33-37.

Марченко С.І. Ліквідація сільськогосподарського підприємства // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 341-342.

Марченко С.І. Реорганізація сільськогосподарського підприємства // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т. 16: Земельне та аграрне право / Харків: Право, 2019. 696 с. С. 545-548.

Марченко С.І. Інноваційні підходи до підготовки фахівців у галузі земельного та аграрного права: виклики сьогодення для України. Наукові підходи до підготовки фахівців-юристів: виклики та перспективи : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу / Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. 160 с. С. 138-140.

Марченко С.І. Право на достатнє харчування та право на свободу від голоду як базові цінності універсальних принципів права. Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; за заг. ред. Краснової М.В., Коваленко Т.О. Чернівці: Кондратьєв А.В., 2019. 392 с. С. 293-296.

Марченко С.І. Соціально-правові питання забезпечення продовольчої безпеки України. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 254 с. С. 230-231.

Навчально-методичний збірник з курсу «Державна реєстрація прав на землю» для слухачів за спеціальністю 7.060.101 «Правознавство». К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2019.

Kovalenko, T., Sarkisova, T., Kolomiitseva, D., Marchenko, S., & Siuiva, I. (2020) Legal Regulation of Agricultural Land Circulation in Ukraine: Problems and Prospects. Amazonia Investiga9(25), 302-309. Retrieved from https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1070 WEB of Science.

Vasіuk O., Gulac O., Shust V., Marchenko S., Halai A., Halai V. (2020) Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 3, pp. 503-512. URL: http://ojs.ecsdev.org/index.php/ejsd/article/view/1099/1079  Scopus.

Korolenko V., Kryvosheina Inha V., Levkivskyi Bogdan K., Marchenko Svitlana I., Otradnova Olesia O. Оral hearing of a civil case in the context of the right to a fair trial. Asia Life SciencesVolume Suppl 22, Issue 1, July 2020, Pages 95-112. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087652154&origin=AuthorNamesList&txGid=af43aaec88b54d47daff978c260b55aa  Scopus.

Марченко С.І., Гафурова О.В. Правові засади діяльності саморегулівних організацій в сфері агрострахування. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT».  Vol. 11, № 2, 2020. С. 32-38. ФаховаНаукометрична.

Гафурова О.В., Марченко С.І. Окремі аспекти реалізації прав селян на землю. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT».  Vol. 11, № 3, 2020. С. 50-57. Фахова. Наукометрична.

Марченко С.І., Новак Т.С. Еколого-правові проблеми розвитку сільських територій. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT». Vol. 11, № 4, 2020. С. 37-45.  Фахова. Наукометрична.

Марченко С.І. Правові проблеми державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва. Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення: монографія / [М.В. Шульга, Н.Р. Малишева, В.В. Носік та ін.]; за заг. ред. проф.. М.В. Шульги. – Харків: Юрайт; 2020. – 308 с. С. 123-132.

Реалізація принципу свободи договору в орендних земельних відносинах у сільському господарстві України. Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт; 2020. 352 с. С. 203-205.

Аграрне право. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут післядипломної освіти, 2020.

Аграрне право. Робоча навчальна програма. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/1VDtJ3CbfnLm9mUIVDxSnHcXb8fgLWpxY/edit

Марченко С.І., Носік В.В. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних правовідносин. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/1VxwtawQvlTZiVu-5lTLkVu5sMwpiPJ24/edit

Правове регулювання агробізнесу в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни. К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Інститут права. К., 2020. https://docs.google.com/document/d/11tEOxEQFK05bYIwMdQudtuVPlhg8NGlS/edit

Гафурова О.В., Марченко С.І. Правове регулювання фінансування деяких природоохоронних заходів. «Право. Людина. Довкілля». «LAW. HUMAN. ENVIRONMENT». Vol. 12, № 1, 2021. С.20-27.( O.V. Hafurova & S.I. Marchenko (2021). LEGAL FRAMEWORK FOR FUNDING OF SOME CONSERVATION MEASURES. Law. Human. Environment, 12(1): 20-27. hƩps://doi.org/10.31548/law2021.01.003.) ФаховаНаукометрична.

Марченко С.І., Палійчук В.Б. Автономне тлумачення поняття «майно» у практиці ЄСПЛ в контексті земельного та аграрного права України. Часопис Київського університету права. Том 1(2021). С. 253-257. Фахова. Наукометрична.

Марченко, С., & Черепаха, Є. (2021). Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо використання та розпорядження землями в межах об’єднаних територіальних громад. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 113-121. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.1.10  Фахова. Наукометрична

Гафурова О.В., Марченко С.І. Новели законодавства про сільськогосподарську кооперацію.  Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 12, № 2, 2021. С.28-35. Фахова. Наукометрична.

Гафурова О.В., Марченко С.І. Правові засади дерегуляції аграрного бізнесу в Україні. Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 13, № 3, 2021. фахова

Марченко С.І., Новак Т.С. Проблеми організаційно-правових форм господарювання в аграрній сфері. Право. Людина. Довкілля. (“Law. Human. Environment”). Vol. 14, № 4, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2021.04.006 фахова

Марченко С.І. Дерегуляція аграрного бізнесу в системі принципів правового регулювання аграрних відносин. Аграрне, земельне, екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ. конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред. проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник. Київ : Освіта України, 2021. 518 с. С. 77-79.

Марченко С.І. Організаційно-правові питання забезпечення продовольчої безпеки України. П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, природо ресурсного права та альтернативної енергетики : матер. Всеукр. наук. конф. ( м. Одеса, 10-13 червня 2021 року) / відп. ред. Т.Є Харитонова, Х.А. Григор’єва. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 322 с. С. 203-207.

Марченко С.І. Публічне адміністрування у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції за законодавством Україні. Органічне виробництво: право і бізнес: матеріали науково-практичної конференції ( м. Запоріжжя, 17 червня 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Бондаря та Д.В. Федчишина. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 150 с. С. 95-97.

Марченко С.І. Правові питання реалізації принципу інклюзивного розвитку сільських територій. Актуальні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права: збірник матеріалів науково-практичної конференції (10 грудня 2021 року) / за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2021.

 • Марченко С.І. Державна підтримка фермерських господарств. Фермерські господарства як учасникицивільних та земельних правовідносин: за матеріалами судової практики: монографія / за ред. І.І. СпасибоФатєєвої. Харків: Екус, 2022. 288 с. (С. 232-262).
 • Марченко С.І., Сюйва І.С. Правові аспекти використання лісових ресурсів у сільськогосподарськійдіяльності в Україні. Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А. П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т. В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. 576 с.
 • Marchenko S., Piddubnyi O., Radchenko О., Stepanko О., Poroka S. Essence and Content of State-Administrative Duality «Legitimacy» – «Legitimation» and its Place in the Information Security System of the Modern State:  Chapter 11. State’s National Security Drivers: Ukrainian Cases / Edited by O. Radchenko, V. Kovach, I. Semenets-Orlova, A. Zaporozhets. Springer International Publishing. 2023. pp. 143-158. Scopus.

Освіта:

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998 р. за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію спеціаліста права.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних  наук за спеціальністю 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Тема дисертації: «Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні». Диплом ДК № 050315.

В 2011 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі трудового, земельного і екологічного права, атестат 12ДУ № 028523.

Член спеціалізованої вченої ради К 26.004.16 із захисту кандидатських дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Виступила офіційним опонентом по захисту 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Марченко С.І. активно займається просвітницькою діяльністю, зокрема, була тренером під час навчання членів дільничних виборчих комісій на виборах народних депутатів в рамках проекту «Сприяння організаціївиборів в Україні – ІІ» відповідно до Плану співробітництва Агентства США з міжнародного розвитку та ЦВК за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні (2007 р.); лектором на курсах підвищеннякваліфікації держслужбовців та працівників органів місцевогосамоврядування з питань антикорупційного законодавства за дорученнямНаціонального агентства України з питань державної служби (2011 р.);

Брала участь у міжнародному проєкті «Правова обізнаність та захист прав власників і користувачів землею», який був реалізований у межах 5-річної Програми Світового банку за фінансової підтримки ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Тренер, 2018/2019 рр. Сертифікат від 29.08.2018 р.

Дисципліни:

 • Земельне право
 • Правознавство
Марченко Микола Валерійович

Марченко Микола Валерійович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичних наук і права

📞 (098)104-90-93
📧 marchenko.mv@knuba.edu.ua

Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2014 році. Отримав диплом магістра
правознавства (спеціалізація «конституційне право»).

У 2018 році в спеціалізованій вченій раді Д. 26.001.04. Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.02 конституційне право, муніципальне право на тему «Участь глави держави у законодавчому процесі».

З 2019 року здійснює представництво у справах за конституційними поданнями в Конституційному Суді України.

З 2014 по 2023 рік – помічник-консультант народного депутата України. Бере активну участь у законодавчому процесі. Є співавтором низки законопроєктів та прийнятих Верховною Радою України законів України:

 • Виборчого кодексу України,
 • законів «Про санкції»,
 • «Про національну безпеку,
 • законопроєкту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо захищених видатків державного бюджету» тощо.

У 2016 році успішно закінчив сертифіковану програму «Реформи у сфері верховенства права» Відкритого університету реформ, організованого Реанімаційним пакетом реформ. Один з організаторів та спікерів літньої школи з виборчого права, організованої Офісом Ради Європи в Україні спільно з Інститутом виборчого права.

З 2014 по 2023 року – провідний експерт з конституційного та виборчого права Асоціації українських правників та керівник молодіжного напрямку Асоціації.

З 2015 року – експерт Центру зовнішньополітичних досліджень OPAD .

З 2016 року – керівник проекту «Вільний вибір», спрямованого на адвокацію виборчої реформи та проведення освітніх тренінгів для молоді у сфері виборчого права та процесу (проект реалізовано за підтримки Ліги українців Канади).

У 2019 році – експерт з конституційного права та законодавчого процесу проекту «Однодумці» (проект реалізовано за підтримки Євросоюзу).

З 2018 року – науковий консультант Всеукраїнської профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій.

З 2022 року – виконавчий директор фонду Інституційного розвитку української науки.

У 2014-2023 роках був співорганізатором ряду міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, круглих столів,
експертних обговорень та наукових полілогів.

Здійснює наукове керівництво роботою студентів та сприяє їх участі в наукових конференціях.

Сфера наукових інтересів:

 • конституційне право, порівняльне 
 • конституційне право,
 • конституційно-процесуальне право,
 • теорія права,
 • філософія права,
 • соціологія права,
 • адміністративне право,
 • адміністративно-процесуальне право та фінансове право.

Викладає курси:

 • Конституційне право України;
 • Вступ до концепту прав людини: теоретичні та праксеологічні аспекти;
 • Вибрані проблеми теорії та філософії права;
 • Фінансове та податкове право;
 • Правові системи сучасності;
 • Захист основоположних прав людини в порядку інституту конституційної скарги;
 • Захист комерційного інтересу в конституційному судочинстві;
 • Дискреційні повноваження органів публічної влади та захист фундаментальних прав людини.
Мотузенко Богдан Ігорович

Мотузенко Богдан Ігорович

кандидат соціологічних наук
доцент кафедри політичних наук і права (сумісн., 0,25 ставки)

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

ФОП. КВЕД 73.20. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки

📞 (050)730-55-48
📧 motuzenko.bi@knuba.edu.ua

Мотузенко Б.І. Прочтение Булгакова в современной Украине: социологический аспект // Міхаїл Булґаков. Ідентифікація. Місце. Час / Збірник наукових матеріалів. К.: Видавництво «Варто», 2017. – 152 с. – С.57-63.

Мотузенко Б.І.  Специфіка експертних досліджень у вивченні толерантності //  Толерантність на кордонах Європи: вимір для України. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції ; [Упоряд.: І.Вегеш, М.Колодій] : Ужгород, ИЕРС, 2019. – 142 с. – С.69-72.

Сімейне право: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. І.В. Ярощук, Б.І. Мотузенко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2019. 48 с.

Соціологія права: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. О.О. Яхно, Б.І. Мотузенко. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 32 с.

Політологія: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Право». Уклад. Є.В. Перегуда, В.В. Карпунцов, В.Л. Згурська, Ю.Є. Баєва та ін. Київ–Тернопіль: КНУБА, «Бескиди», 2020. 36 с.

Lyudmyla Males,  Bogdan Motuzenko Historia XX˙w. w˙ukraińskim dyskursie medialnym // Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej. / red. Barbara Markowska – Warshawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR – 2021. – 318 s. (ss. 57-113)

Мотузенко Б.І., Яхно О.О. Соціологічно-правовий аспект поняття сервітут в соціальному просторі міста. Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. V. За матеріалами П’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право» (Київ, 10 грудня 2021 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. С. 124-129.

Мотузенко Б.І. Про право на меценатську діяльність у сфері архітектурної спадщини міста. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 127-135.

Мотузенко Б.І.,Яхно О.О. Соціальне осмислення проблеми співвідношення приватного і публічного простору в контексті правової ідентичності громади. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2021: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021.

Конфліктологія: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Уклад. Є.В. Перегуда, Б.І. Мотузенко, О.О. Яхно, Н.О. Денисенко. Київ-Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В. Б., 2021. 32 с.

Lyudmyla Males, Bogdan Motuzenko Historical references in Ukrainian media // The Politics of Memory in Poland and Ukraine: From Reconciliation to De-Conciliation / Edited By Tomasz Stryjek, Joanna Konieczna-Sałamatin – London: Routledge publishers – 2022 – 282 p. (pp. 188-218).

Мотузенко Б.І. закінчив в 1999 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальності “Соціологія”.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу».

Працював заступником директора Фонду Підтримки Прогресивних Реформ та директором Департаменту аналітичного забезпечення Консорціуму «Індустріальна Група». В останні роки – ФОП, основним видом діяльності якого є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Водночас є засновником та виконавчим директором Аналітичної та дослідницької групи Project Bureau, напрямами діяльності якої є розробка та проведення соціологічних та маркетингових, медійних досліджень, організація зовнішніх експертиз та соціального аудиту, звонішньополітична аналітика, консультування з проблематики формування іміджу та репутації, соціальних комунікацій, розробка проектів для некомерційного сектору, супровід діяльності громадських організацій, бізнес-консалтинг, розробка суспільно ефективних бізнес-проектів.

Навчальні дисципліни:

 • Соціологія права
 • Соціологія міста
 • Конфліктологія
 • Конфлікти в публічному управлінні
 • Соціологія міста
 • Соціологія політики

Наукові інтереси:

 • соціологія мас-медіа
 • соціологія міста
 • політика національної пам’яті
Михайлик Ольга Олександрівна

Михайлик Ольга Олександрівна

асистент кафедри міського будівництва
кандидат технічних наук

📧 mykhailyk.oo@knuba.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3648-9410
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iPJTwdAAAAAJ

Освіта

У 1990 році закінчила Київський ордена Трудового Червоного прапора інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво» та здобула кваліфікацію інженера- будівельника. У 2020 ріці захистила кандидатську дисертацію за темою «Методи та моделі містобудівного освоєння прибережних територій малих річок».

Рік початку роботи на кафедрі: 2021рік.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. «Планування та забудова міст» (081 «Право»; 192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. «Інженерне облаштування територій та транспорт». (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота: Опубліковано понад 26 наукових праць, співавтор навчальних посібників «Упорядкування водоохоронних зон міських водойм на основі екологічної оцінки якості вод», «Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів», методичних рекомендацій до виконання курсового проєкту з дисципліни «Планування та забудова міст» для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»(2022).


Напрями наукової діяльності:
Містобудівна організація прибережних територій.

Коротка Світлана Григорівна

Коротка Світлана Григорівна

філолог-перекладач англійської та німецької мов
кандидат філологічних наук –Германські мови
доцент каф. мовної підготовки і комунікації КНУБА

📧 korotka.sg@knuba.edu.ua

Kravchenko, Nataliia; Pasternak, Tetiana; Korotka, Svitlana. Deontic modality in epideictic discourse: speech acts facet (based on covid-associated texts). Cogito. Том 13, Изд. 2,  (Jun 2021): 167-184. https://www.proquest.com/docview/2580354797

Робоча програма навчальної дисципліни “Професійна іноземна мова” для магістратури спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”. К.: КНУБА, 2021.

Освіта:

Київський державний лінгвістичний університет (2001, філолог-перекладач англійської та німецької мов)

Кандидат філологічних наук Спеціальність 10.02.04. –Германські мови. Доцент каф. мовної підготовки і комунікації КНУБА. Тема: ”Комунікативно-рольова специфіка діалогу Англомовної психологічної прози.”

Дисципліни:

 • Фахова іноземна мова
 • Іноземна мова за проф.спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Наукова іноземна мова

Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях :

 • 21st Annual IATEFL Conference
 • Науково-практична конференція»Концепція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva Skills». (КНУ ім. Т.Шевченка)
 • Участь у методичному семінарі –тренінгу Студія освіти для викладачів СОВА
Дикарева Лариса Юріївна

Дикарева Лариса Юріївна

Професор кафедри мовної підготовки і комунікації
Кандидат філологічних наук, доцент

📞 (097)960-99-70
📧 dykareva.liu@knuba.edu.ua

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=PKilOUgAAAAJ

У 1997 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міфопоетика метаморфози і способи її об’єктивації в художньому мовленні: лінгвосеміотичний

аспект (на матеріалі прози М. В. Гоголя та М. О. Булгакова).

У 2020 та 2022 рр. була членом журі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Також брала участь у розробці завдань для конкурсів.

У 2020-2022 рр. здійснювала наукове консультування освітніх, виховних та наукових заходів Центральної районної бібліотеки Солом’янського району м. Києва у 2020-2023 рр. на підставі Договору про співробітництво та наукове консультування між КНУБА та бібліотекою.

Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Рідна школа» (Київська філія).

Наукові інтереси:

проблеми реконструкції архаїчних смислів міфопоетичної картини світу;

етнічна своєрідність мовної міфопоетичної картини світу українців;

стилістика;

культурологічний аспект лінгвокраїнознавства;

актуальні проблеми україністики.

Дисципліни, які викладає:

Академічна доброчесність та академічне письмо;

Основи академічного письма.

Рубцова Світлана В'ячеславівна

Рубцова Світлана В'ячеславівна

Доцент кафедри мовної підготовки і комунікації
📞 (050)569-07-90
📧 rubtsova.sv@knuba.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4114-5874
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=an2yllgAAAAJ.
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Rubtsova.

У 2002 р. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет.
Спеціальність: переклад англійська мова.

Кваліфікація: філолог, перекладач.

У 2020 р. закінчила аспірантуру. Наразі завершує текст кандидатської дисертації.

Керує студентським науковим гуртком при кафедрі мовної підготовки і комунікації.

Членкиня ВГО «Рідна школа» (Київська філія), Академії будівництва України.

Викладає дисципліни:
– Ділова іноземна мова (англійська)
– Фахова іноземна мова (англійська)
– Наукова іноземна мова

Сметанська Марія Іванівна

Сметанська Марія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри мовної підготовки і комунікації

📞 (098)597-56-65
📧 smetanska.mi@knuba.edu.ua

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського у 1973 p., отримала кваліфікацію: учи­тель українсь­кої мови і літератури.

Кандидат філоло­гічних наук. Спеціальність: Література народів СРСР (українська). Тема дисертації: «Проблема соціаль­ної емансипації жінки в українській прозі XIX- початку XX ст.»

Дисципліни, які викладає: “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Основи академічного письма”.

Консультує бібліотеку Солом’янського р-ну Києва з питань проведення щомісячних культурно-мистецьких заходів, номінантів молодіжної літературної премії ім. Олеся Гончара, Національний музей літератури при підготовці творчих зустрічей. Член Всеукраїнського товариства «Просвіта», організатор щорічних заходів, присвячених Дню української мови та писемності та з нагоди дня народження Т.Шевченка. Членкиня Громадської організації «Материнська любов» при КМДА, розробниця програм для роботи ГО у 2017-2022 р.р. Організація екскурсій до музеїв Києва та інших міст, відвідування зі студентами художніх виставок, фестивалів та фольклорних свят протягом 25 років.

Негрій Тетяна Олександрівна

Негрій Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці
Кандидат технічних наук, доцент

📞 (095)429-18-95
📧 nehrii.to@knuba.edu.ua

 • Підвищення кваліфікації з курсу «Web – програмування. Розробка навчального курсу за допомогою Інтернет – технологій»» (180 годин/6 кредитів ECTS), Навчально – науковий інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Донецький національний технічний університет”, період 19.02.20 р.-19.06.20 р. — (Свідоцтво ПК 02070826/000077 – 20 від 19.06.20 р.)
 • Підвищення кваліфікації з курсу «Метрологія і безпека життєдіяльності» включаючи «Основи педагогіки та методи викладання» (180 годин/6 кредитів ECTS), КПК ЦОП Харківського національного автомобільно- дорожнього університету, період 02.12.21 р.-02.03.22 р. — (Свідоцтво ПК №825 від 02.03.22 р.)
Озерова Ольга Анатоліївна

Озерова Ольга Анатоліївна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
заступник завідувача кафедри фізичного виховання і спорту з наукової роботи
Майстер спорту з плавання
проводить заняття у циклі “Спеціальна медична група”

Каб. № 8, Освіти 3

📞 (+38044) 248-30-25
📧 ozerova.oa@knuba.edu.ua

Наукові статті:

 1. Озерова О.А. Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи // Науковий вісник Ужгородського університету: «Педагогіка. Соціальна робота». Вип. 1 (42), Ч. 1-2. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2018. – С. 355-359. ISBN 2524-0609.

http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16854.pdf

 1. Озерова О.А. Застосування функціональних проб на заняттях зі студентами спеціально-медичної групи // Матер. III Міжнар. НПК: «Взаємодія духовного та фізичного виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості» – К.: Міленіум, 2018. – С. 96-99.

Навчальний посібник:

Човнюк Ю.В., Озерова О.А., Россипчук І.О. Дисципліна «Плавання» у навчально-виховному процесі студентів ВНЗ технічного профілю. Книга 1. Медико-біологічні основи циклічних видів спорту та їх роль у фізичній активності та самовдосконаленні студентів ВНЗ технічного профілю. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2018. – 705 с.

Звіт про науково-дослідну роботу:

Озерова О.А. Удосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів з різним рівнем фізичної підготовленості у технічному ВНЗ (заключний), держ.реєстр. №0115U005240, (2015-2017 рр.). – 76 с.

 • Озерова О.А., Киселевська С.М. Вплив процесу фізичного виховання на стан здоров’я студентів спеціальної медичної групи // Матеріали ХХ МНПК «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики. 18-19.11.2020. Ч. 2. – К: Університет “Україна”, 2020.  С. 168-170.
 • Озерова О.А., Киселевська С.М., Головко А.М., Кучик Н.Т. Фізичне виховання для студентів спеціальної медичної групи. – К.: КНУБА, 2021. – 172 с.
 • Киселевська С. М., Озерова О. А. Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»., Ч.І., Дніпро: СПД «Охотнік», 2021. –  С. 230-232.

https://www.twirpx.com/file/3420127/

Навчальні посібники:

 1. Шамич О.М., Озерова О.А. Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної медичної групи. – К.: КНУБА, 2021. – 120 с.
 2. Озерова О.А., Киселевська С.М., Головко А.М., Кучик Н.Т. Фізичне виховання для студентів спеціальної медичної групи. – К.: КНУБА, 2021. – 172 с.

Методичні вказівки:

Озерова О.А. Гігієна фізичного виховання і спорту / методичні вказівки для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт К.: КНУБА, 2021

Підготовлені до друку:

Наукові статті:

 1. Oleksandr M. Shamych, Olga A. Ozerova, Taras A. Klimenko, Svitlana M. Kyselevska, Evgen O. N Advantages of flanking in the physical education program among the students of a special medical group.
 2. Озерова О.А., Клименко Т.А. Застосування козацької фланкіровки в програмі фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи технічного ВНЗ.
 3. Ozerova O. ADVANTAGES OF COSSACK FLANKING IN THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AMONG THE STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP / International scientific journal "Internauka". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8471 Співавтори: Shamych O., Klimenko T., Kyselevska S., Naumets Ye.

Методичні вказівки:

Озерова О.А. Оздоровче та спортивне харчування для студентів 1 та 2 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Спортивне та оздоровче харчування: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Уклад.: О.А. Озерова. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022. 31 с.

Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр. Вид. 2-е, доп. і перероб. Уклад.: О.А. Озерова. Київ-Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2022. 33 с.

Навчальні дисципліни:

 • Фізичне виховання.
 • Гігієна фізичного виховання і спорту.
 • Оздоровче та спортивне харчування.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram