ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Перегуда Євген Вікторович

завідувач кафедри політичних наук і права, доктор політичних наук (2013), професор (2014), Заслужений працівник освіти України (2020), Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020), Подякою Київського міського голови (2009). Лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004).

ORCID

 

 

 

Scopus: Реєстраційний №: 56156421900

Researcher: ID O-8559-2018

pereguda.iev@knuba.edu.ua;

yevgennn@ukr.net

Тел. (044)241-55-73; (097)396-92-60

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації від 25.02.2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації “Нові ДБН та зміни в законодавстві стосовно будівництва в 2019 р.”

Сертифікат про підвищення кваліфікації. Участь у конференції “Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі. Методологія. Методика. Практика”

Освіта:
Доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «Політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений Подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020). У 2020 р., згідно з Указом Президента України, отримав звання “Заслужений працівник освіти України”. Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (секція 20 «Соціально-історичні науки»). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редакційних колегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».

У 1991 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:

– Історія політичної думки України

– Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути у сфері державної влади

– Регіональна політика та місцеве самоврядування

– Політична символізація в архітектурі

– Нормативна база в будівництві України

– Політологія

– Соціологія

– Соціологія туризму

Наукова робота:

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 13 монографій, 8 підручників та навчальних посібників.

Основні напрями наукової діяльності:

Регіональна політика та місцеве самоврядування, політика енергоефективності та енергозбереження, механізми взаємодії в системі виконавчої влади, політична символізація архітектури та ін.

Наукові праці Перегуди Є. В.

Семко Вадим Леонідович

доцент кафедри політичних наук і права кандидат політичних наук, доцент

semko.vl@knuba.edu.ua 

vls14@ukr.net

Тел.: (097)167-42-47

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації від 22.02.2020 р

У 2000 р. закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманов за спеціальністю «Політологія».

Тема кандидатської дисертації: «Українсько-російські етнополітичні відносини у пострадянську добу» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія в архітектурі
 • Етнополітика
 • Політична антропологія
 • Етнополітологія та етнодержавознавство

Наукова робота:

Автор понад 50 науково-методичних праць, в т.ч. монографій з питань розвитку політики енергоефективності, з питань мовної політики, навчальних посібників «Політологія» та «Соціологія».

Напрями наукової діяльності:

 • Міжетнічні відносини, національна політика, міжнародні відносини, гібридна війна, політика енергоефективності та енергозбереження

Наукові праці Семко В. Л.

Згурська Валентина Леонідівна

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

zgurska.vl@knuba.edu.ua;

valentinazgurskaya@gmail.com

Тел.: (067)830-77-68

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1991 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Тема кандидатської дисертації: «Концепція держави і нації В.Старосольского» (23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство).

Перелік навчальних дисциплін:

–Політологія

–Політичні системи та режими сучасності

–Педагогіка вищої школи

–Основи наукових досліджень

–Сучасна зарубіжна політологія

Наукова робота:

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника «Політологія».

Напрями наукової діяльності:

Громадянське суспільство, розвиток територіальних громад, процеси децентралізації.

Наукові праці Згурської В. Л.

У 2010 р. закінчила Інститут політичних наук за спеціальністю «політологія» та за спеціальністю «державне управління».Тема дисертації: «Гендерне представництво в парламентах: українські реалії та зарубіжний досвід» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:
–Політологія
–Вступ до спеціальності «Політологія»

–Сучасний парламентаризм

–Вибори та виборчі системи

–Політична символізація в архітектурі

Наукова робота:

Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках. Має 5 навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Гендерна політика, регіональна політика, політична символізація в архітектурі.

Наукові праці Гербут Н. А.

Освіта: 2001 р. – закінчив юридичний факультет Східноукраїнського національного університету (спеціальність “Правознавство”).

2006 р. – закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (спеціальність “Державне управлінняˮ).

2006 – 2010 рр. – заочна підготовка в аспірантурі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра політології та філософії). У квітні 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-правовий механізм державного управління цивільним захистом на регіональному рівні”, отримавши науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

2013–2016 рр. – підготовка у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України (кафедра національної безпеки). У червні 2017 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Інституціональні засади розвитку державних систем цивільного захисту”, здобувши науковий ступінь доктора наук з державного управління за вказаною вище спеціальністю.

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі публічного управління та адміністрування Державного університету телекомунікацій.

Перелік навчальних дисциплін: теорія державного управління, державне та муніципальне управління, експертно-аналітична діяльність в публічному управлінні, правове регулювання публічного управління, сучасні інструменти та технології модернізації публічного управління, стратегічне управління державою та суспільством в умовах глобалізації.

Головні напрями наукової діяльності:  державне управління, національна безпека, цивільний захист, професійна підготовка управлінських кадрів.

Наукова робота: є автором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 26 статей опубліковано у виданнях, віднесених до категорії фахових у галузі науки “Державне управління”.

Відомості про практичний досвід роботи за спеціальністю: стаж роботи в органах державної влади складає близько 10 років (2001–2010 рр.).

Інша діяльність: член редакційної колегії журналу “Науковий вісник: державне управління”, всеукраїнських громадських організацій: “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”, “Еліта держави”, громадської організації “Академія національної безпеки”.

Наукові праці Андреєва С. О.

Кострубіцька Аліна Володимирівна

кандидат наук з державного управління, доцентка кафедри політичних наук і права

kostrubytska.av@knuba.edu.ua

 

 

Тел.: (095)509-07-35

 

 

Підвищення кваліфікації:

Отримання диплома кандидата наук з державного управління 2017 р. 

Підвищення кваліфікації версень-жовтень 2021 р. 

Наказ ректора КНУБА від 28.06.2022 р. № 178 про зарахування підвищення кваліфікації 

Освіта:

2013 р. – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр політології, кваліфікація – політолог, експерт із суспільно-політичних питань.

2015 р. – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

2017 р. –  у Національній академії державного управління при Президентові України захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у Європейському Союзі» (спеціальність – механізми державного управління) та здобувала науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Має практичний досвід роботи в органах виконавчої влади та на телебаченні, а також викладацький досвід у вищих навчальних закладах.

Перелік навчальних дисциплін: політологія.

Напрями наукової діяльності: політичні комунікації, комунікації в органах державної влади, взаємодія органів державної влади та ЗМІ, медіаправо.

Наукова робота: автор 22 одноосібних наукових праць у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях.

Наукові праці Кострубіцької А. В.

Корнієвський Олександр Анатолійович

доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України професор кафедри політичних наук і права (за сумісництвом)

ORCID

korniievskyi.oa@knuba.edu.ua;

alankorn271230@ukr.net

Тел.: (050)441-50-77

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 21.06.2022 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.07.2019 р.

У 1980 році закінчив з відзнакою Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка (сучасна назва – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) за спеціальністю «історія».

Доктор політичних наук (2011), професор зі спеціальності 21.01.01 – основи національної безпеки держави (2016), Заслужений діяч науки і техніки України (2013). За здобутки у дослідженні та науковому обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку держави, особистий внесок у зміцнення творчої співпраці з науковими колективами Національної академії наук України та високопрофесійну роботу нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України (2012).

Входить до складу спеціалізованої вченої ради у Національному інституті стратегічних досліджень із захисту кандидатських і докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня зі спеціальності 21.01.01 — основи національної безпеки держави (політичні науки).

Член редколегії щоквартального науково-практичного журналу НІСД «Стратегічна панорама».

Підвищення кваліфікації у 2019 р. за кордоном. Сертифікат

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

-Політологія;

-Загальна теорія політики;

-Громадянське суспільство.

Науково-дослідна діяльність:

У 1993 р. захистив у Київському університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему: «Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х – початок 90-х років)». У 2011 р., в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистив докторську дисертацію на тему: «Громадські об’єднання у системі національної безпеки України» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Має понад 180 наукових публікацій. Входив до складу редакційної колегії науково-популярних енциклопедичних видань: «Україна – Європа: хронологія розвитку» (2008–2011), «Україна і Світ» (2009–2011).

Основні напрями наукової діяльності:

Світові практики самоорганізації громадськості та інституалізації громадської активності, становлення і розвиток державності та громадянського суспільства в Україні, суб’єктно-об’єктні аспекти місця та ролі громадського /третього/ сектору в системі національної безпеки держави.

Наукові праці Корнієвського О. А.

Освіта: Мотузенко Б.І. закінчив в 1999 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка зі спеціальності “Соціологія”.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу».

Працював заступником директора Фонду Підтримки Прогресивних Реформ та директором Департаменту аналітичного забезпечення Консорціуму «Індустріальна Група». В останні роки – ФОП, основним видом діяльності якого є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Водночас є засновником та виконавчим директором Аналітичної та дослідницької групи Project Bureau, напрямами діяльності якої є розробка та проведення соціологічних та маркетингових, медійних досліджень, організація зовнішніх експертиз та соціального аудиту, звонішньополітична аналітика, консультування з проблематики формування іміджу та репутації, соціальних комунікацій, розробка проектів для некомерційного сектору, супровід діяльності громадських організацій, бізнес-консалтинг, розробка суспільно ефективних бізнес-проектів.

Навчальні дисципліни: соціологія права, Соціологія міста, Конфліктологія, Конфлікти в публічному управлінні, Соціологія міста, Соціологія політики.

Наукові інтереси: соціологія мас-медіа, соціологія міста, політика національної пам’яті.

Працює як фахівець-практик на умовах сумісництва на 0,25 ставки згідно з частиною третьою п. 38 Ліцензійних умов (в редакції, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365). Відповідність освітньому компоненту підтверджується спеціальністю, за якою захищено кандидатську дисертацію.

Наукові праці Мотузенко Б. І.

Освіта

У 2004 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

У січні 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Генезис праворозуміння Ганса Кельзена” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2004-2013 рр. працювала в системі митних органів України, де займалася правовою роботою. В т.ч. 2008-2011 рр. – заступник начальника відділу нормативно-правового забезпечення Юридичного департаменту Державної митної служби України; 2011-13 рр. – начальник відділу організації правової роботи Управління правового забезпечення Державної митної служби України. З 2013 р. працювала в Департаменті правової роботи Міністерства доходів і зборів України. За час роботи в системі митних органів України нагороджена Почесною грамотою Київської регіональної митниці Державної митної служби України (2005), Грамотою Державної митної служби України (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 2-го ступеня» (2007), Відзнакою нагрудний знак «Відмінний митник 1-го ступеня» (2009).

Здійснювала керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Проблемні питання нормопроектувальної техніки і судочинства» кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни:

-Митне право

-Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:

-Автор 26 наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові праці Бабюк А. М.

Баєва Юлія Євгенівна

кандидат політичних наук, доцентка кафедри політичних наук і права

ORCID baieva.iuie@knuba.edu.ua

 

Тел.: (096)334-40-00

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, грудень 2020 р.

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 2009 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Політологія”. Отримала кваліфікацію “Політолог, викладач соціально-політичних дисциплін та філософії”.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Тема дисертації – “Проблема національної згоди в Україні в контексті історико-політичного аналізу”

Наукові праці Баєвої Ю. Є.

Бурда Інна Олександрівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

burda.io@knuba.edu.ua;

inna.burdaa@gmail.com

Кабінет в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-uxQpeYAAAAJ

Тел.: (097)512-44-12

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1998 р. закінчила Переяславський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди за спеціальністю «історія».
Також закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «психологія.
Тема дисертації: «Національне питання в Росії 1905-1907 рр. (на матеріалах Державної Думи 1-го та 2-го скликань» (07.00.02 – всесвітня історія).
Перелік навчальних дисциплін:
-Історія української державності та культури
-Психологія
-Історія вишивки та костюму
-Країнознавство
-Рекреаційні комплекси та рекреалогія
-Історія світової культури
Наукова робота:
Авторка понад 30 наукових статей у фахових виданнях з переліку МОН України та інших наукових збірниках, навчального посібника «Історія світової культури». Має понад 15 навчально-методичних праць.
Напрями наукової діяльності:
-Історія світової та української культури, психологія.

Наукові праці Бурди І. О.

Панібудьласка Андрій Володимирович

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

panibydlaska.av@knuba.edu.ua;

panandrii@ukr.net

Тел.: (095)443-08-61

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1983 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «історія». Тема дисертації: «Партійне керівництво науково-технічним спторопівробітництвом союзних республік у 1980-ті роки (на матеріалах міжреспубліканських зв’язків Української РСР)» (07.00.01 – історія КПРС).

Перелік навчальних дисциплін:
-Історія української державності та культури
-Політологія
-Історія держави і права України
-Історія держави і права зарубіжних країн

Наукова робота:
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:
Політична та військова історія

Наукові праці Панібудьласка А. В.

Стеценко Світлана Власівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

stecenko.sv@knuba.edu.ua;

oversblacky@gmail.com

Тел.: (050)413-86-67

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування Стеценко С.В. у 2021 р. 180 год.

У 1975 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Історик, викладач історії та суспільствознавства”.
В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію з політичної історії 60-80-х рр. ХХ ст. компартії СРСР (07.00.01 – Історія КПРС).
Перелік навчальних дисциплін:
Політологія
Історія зарубіжних політичних вчень
Туристична політика зарубіжних країн
Наукова робота:
Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій.
Напрями наукової діяльності:
Українська національна ідея

Наукові праці Стеценко С. В.

Хлапонін Дмитро Юрійович

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політичних наук і права

khlaponin_dy@knuba.edu.ua 

 

Тел.: (050)334-68-10

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Отримання диплома кандидата наук 2019

Сертифікат Кембриджського освітнього центру B2

Підвищення кваліфікації вересень-жовтень 2021

Закордонне наукове стажування в країні ЄС (Польща) грудень 2021

Наказ ректора КНУБА від 23.12.2021 р. №1241/1 про зарахування підвищення кваліфікації

Освіта:

У 2008 році закінчив юридичний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, спеціальність “Правознавсто”, спеціалізація “Міжнародне економічне право”.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми державного управління створенням та функціонуванням кіберфізичних систем» (25.00.02 – механізми державного управління).

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Управління персоналом в органах публічної влади
 2. Основи антикорупційного законодавства
 3. Політологія та політичні технології
 4. Соціологія

Наукова робота: автор 33 наукових праць, в т.ч. 15 статей та 18 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Наукові праці Хлапоніна Д. Ю.

Халабуденко Олег Анатолійович

кандидат юридичних наук (PhD in Law), доцент (Assoc. Professor), доцент кафедри політичних наук і права

khalabudenko.oa@knuba.edu.ua

 

 

Тел.: (050)986-13-69

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації у 2020 р. Наказ ректора КНУБА про зарахування

Освіта:

Закінчив юридичний факультет Міжнародного незалежного університету Молдови (диплом ліценціата права з відзнакою) та факультет історії та етнографії Кишинівського державного педагогічного університету (диплом викладача історії з відзнакою).

Проходив також підвищення кваліфікації в закладах: The University of London online short course offering of: “English Common; Law: Structure and Principles “, 2014; The Higher School of Economics’s online course «Історія економічної думки» (History of Economic Thought), 2014; The Wesleyan University’s online offering of Property and Liability: “An Introduction to Law and Economics”, 2013; The University of Edinburgh’s online offering of Introduction to Philosophy 2013.Додаткова інформація. Член Української асоціації порівняльного правознавства. Учасник підгрупи по реновації цивільного законодавства України (речові права). Запрошений професор Варшавського державного університету (2017 г.). Нагороджений почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову співпрацю і за заслуги перед університетом (2009).
Член редакційних колегій: Науково-практичного журналу «Часопис цівілістики» (Національний університет «Одеська юридична академія»); Folia Iuridica Wratislaviensis (м. Вроцлав, Польща); Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego (Польща); Вісника Російського університету дружби народів, серія «Юридичні науки » (м. Москва, Росія).Тема дисертації: «Правовое регулирование лизинга в Республике Молдова и других государствах Содружества Независимых Государств»

Перелік навчальних дисциплін: цивільне право, теорія держави і права, римське право, філософія права, юридична деонтологія, порівняльне правознавство, правове регулювання будівельної діяльності, актуальні питання будівельного права, інституційно-правові засади державного управління у сфері містобудівноої діяльності.

Напрями наукової діяльності: філософія, теорія і методологія приватного права; порівняльне правознавство.

Наукові праці Халабуденко О. А.

Деревінський Василь Федорович

доктор історичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права.

ORCID

derevinskyi.vf@knuba.edu.ua;

vasyldr@ukr.net

Тел. (096)440-50-44

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1998 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка зі спеціальності «Історія», кваліфікація – вчитель історії.

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01– Історія України. Тема дисертації: «В’ячеслав Чорновіл у суспільно-політичних процесах України (друга половина  ХХ ст.)». Диплом: ДД№003322.

У 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри політичних наук. Атестат: 12ПР №010985.

Лауреат Премії імені Івана Огієнка. Рішення Комітету у справах Премії ім. Івана Огієнка від 23 березня 2018 р.

Лауреат Премії імені Панаса Мирного Полтавської обласної ради. Рішення від 24 квітня 2018 р.

Науковий керівник Сергія Волянюка, який захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Наукові праці Деревінського В. Ф.

Коваленко Людмила Євгенівна 

доцентка кафедри політичних наук і права (за внутрішнім суміщенням), кандидат історичних наук

ORCID

medvedska.la@knuba.edu.ua

 

Тел.: (096)430-21-21

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації від 20.12.2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації від 20.10.2021 р.

У 2004 р. закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю “Історія”. Кваліфікація – “історик, викладач історії”.

У 2007-2011 роках навчалася в аспірантурі історичного факультету (без відриву від виробництва) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Феномен “жіночого століття” в російській історіографії” за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Перелік навчальних дисциплін:

-Історія української державності та культури

-Риторика

-Ораторське мистецтво

Наукова робота

Напрями наукової діяльності

Історія та соціологія туристської діяльності, гендерна політика, комунікаційний потенціал соціальних мереж, ораторське мистецтво, гейміфікація навчання, освітній потенціал інтелектуальних ігор

Наукові праці Коваленко Л. Є.

Яхно Олексій Олександрович 

доцент кафедри політичних наук і права, кандидат політичних наук

ORCID

yakhno.oo@knuba.edu.ua;

oleksii.yakhno@gmail.com

Тел.: (097)412-24-16

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації

У 1996 р. закінчив Санкт-Петербурзький державний університет за спеціальністю «політологія».Тема дисертації: «Сучасні концепції глобалізації: досвід політологічного аналізу».

У 2000-2017 рр. викладав у Донецькому національному технічному університеті (ДонНТУ) (з жовтня 2014 р. – ДонНТУ в м. Покровськ). Працював експертом Фонду підтримки реформ. Досвід виконання міжнародних програм в Інституті вивчення наслідків війн (м. Грац, Австрія) та в організованих урядом Австрійської республіки проектах по особах, які були примусово вивезені з України під час Другої світової війни.

Перелік навчальних дисциплін:

-Політологія

-Соціологія
-Соціологія міста

-Соціологія права

-Соціологія політики

Наукова робота:

Опубліковано понад 20 наукових та навчально-методичних праць.

Напрями наукової діяльності:

Глобалізація, соціальні комунікації.

Наукові праці Яхна О. О.

Стойко Олена Михайлівна

доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук і права (сум., 0,25 ст.)

stoiko.om@knuba.edu.ua

 

Тел.: (050)195-70-66

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора про зарахування підвищення кваліфікації

У 2003 р. закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Політологія». Кваліфікація: магістр політології. Диплом з відзнакою КВ 23393477.

За основним місцем роботи працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Дисертація «Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах». Диплом доктора наук ДД № 006678, виданий 26.06.2017

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01  по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Член  редколегії журналу «Держава і право»

Навчальні дисципліни:

– Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Наукові праці Стойко О. М.

Єгоров Владислав Володимирович 

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права.

ORCID

iegorov.vv@knuba.edu.ua;

egorov.1977@email.ua

Тел.: (066)360-67-42

 

 

 

Підвищення кваліфікації:

У 1999 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія».
У 2003 р. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство».Тема дисертації: «М.І.Костомаров у формуванні етнокультурних засад українського національного руху XIX ст.» (07.00.01 – історія України).
Перелік навчальних дисциплін:
-Історія української державності та культури
-Політологія
-Юридична деонтологія
Наукова робота:
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.
Український та російський народи у творчій спадщині П. О. Куліша. Гілея: наковий вісник. 2020. Вип. 157 (№6-9). Ч. 1. Історичні науки. С. 27-33.
Напрями наукової діяльності:
Українське національне питання в імперський період, діячі національно-визвольного руху.

Наукові праці Єгорова В В.

Комова Олена Станіславівна

доцент кафедри політичних наук і права (сум., 0,25 ст.)

 

 

komova.os@knuba.edu.ua

 

Тел.: (050)357-77-9

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про зарахування підвищення кваліфікації 

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка; 1991 рік; спеціальність «Історія»; кваліфікація – історик, викладач історії та соціально-політичних дисциплін (диплом з відзнакою ПВ № 779896, виданий 25 червня 1991 р.)

Голова профкому Київського національного лінгвістичного університету.

Керівник Освітнього Центру «Донбас-Україна» / «Крим-Україна»  Київського національного лінгвістичного університету.

Дисципліни, які викладає в КНУБА:

– Соціальна політика

– Географія світового господарства

Напрями наукових інтересів:

Соціальна політика в Україні; розвиток туризму.

Наукові праці Комової О. С.

Красковська Маргарита Петрівна

кандидат філософських наук, доцент

Посада: доцент кафедри політичних наук і права

ORCID

kraskovska.mp@knuba.edu.ua

 

Тел.: (097)465-49-21

 

 

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації

У 1965 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка по спеціальності «Історія». Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства.

У 1978 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність 09.00.02 – науковий комунізм. Тема дисертації: Класова сутність і практика регулювання соціальних відносин в індустріально розвинутих капіталістичних країнах. Диплом кандидата наук ФС №002035 від 13.12.78р.

У 1984 р. отримала вчене звання доцента. Атестат ДЦ №002141 від 03.12.84 р.

Здійснює наукове консультування Соціологічного центру «Імідж-контроль».

Член Українського Товариства охорони природи, в рамках якого здійснює наукову еколого-просвітницьку діяльність.

Дисципліни, які викладає:

– Політологія.

Наукові праці Красковської М. П.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram