Науково- методичне забезпечення дисциплін

Методичне забезпечення

 1. Василенко Л.О. Система екологічного менеджменту Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища

Рекомендована література

 1. Басманов, Є.І. Екологічна безпека та природоохоронне інспектування. Природоохоронне інспектування: навч. посіб. / Є.І. Басманов, В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько. – К.: НАУ, 2007. – 384 с.
 2. Солодкий, В.Д. Природоохоронне інспектування: навч. посіб. / В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 396 с.
 3. Нехорошков, В.П. Природоохоронне iнспектування: навч. посiб. / В.П. Нехорошков. – Одеса: Одеська держ. акад. холоду, 2011 – 156 с.
 4. Сівак, В.К. Природоохоронне інспектування: навч. посіб. / В.К. Сівак, О.М. Данілова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 168 с.
 5. Свояк, Н.І. Природоохоронне інспектування: практикум. / Н.І. Свояк. – Черкаси: ТОВ «Маклаут», 2009. – 262 с.
 6. Указ Президента України Про Положення про Державну екологічну інспекцію України ДСТУ ISO 14001 – 97. Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настави щодо їх застосування
 7. ДСТУ ISO 14004 – 97. Система управління навколишнім середовищем. Загальні настави щодо принципів управління систем та засобів забезпечення.
 8. ДСТУ ISO 140010 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.
 9. ДСТУ ISO 140011 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем
 10. ДСТУ ISO 140012 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Класифікація вимоги до аудиторів з екології.

Методична література

 1. Удод В.М., Трофімович В.В., Василенко Л.О. Методичні вказівки до виконання проекту з екологічної експертизи для спеціальностей Екологія
 2. Василенко Л.О. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів спеціальності 7.070801. Екологія та охорона навколишнього середовища (спеціалізації – 7.070801.10 Екологія будівництва). Система екологічного аудиту

Рекомендована література

 1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля (ВВР, 2017, № 29, ст.315)
 1. Екологічний аудит.  В.Я. Шевчук та інш. – К.: Символ, 1997, 221.
 2. ДСТУ ISO 14001 – 97. Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настави щодо їх застосування.
 3. ДСТУ ISO 14004 – 97. Система управління навколишнім середовищем. Загальні настави щодо принципів управління систем та засобів забезпечення.
 4. ДСТУ ISO 140010 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.
 5. ДСТУ ISO 140011 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем.
 6. ДСТУ ISO 140012 – 97. Настави щодо здійснення екологічного аудиту. Класифікація вимоги до аудиторів з екології.
 7. . В.Б. Кораблева Введение в экологическую экспертизу.
 8. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи.
 9. ДБН.А.2.2 – 1 – 95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві.
 10. ДБН А. 2.2 – 3 – 97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.
 11. ДБН А. 3.1 – 5  – 96 Організація будівельного виробництва.
 12. Хорунжая Т.А. Методы оценки экологической опасности. 1998.
 13. Андрейцев В.А., Пустовойтов М.А. та інш. Екологічна експертиза: право та практика. К., Урожай, 1992 – 208с.
 14.  Андрейцев В.А Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. К.,  Будіельник. 1990 – 168с.

Екологічний атлас України В.А. Барановський Київ „Географіка”2000, 41 с.
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2000 році. – К. :”Видавництво Раєвського, 2001”, 184с.

Методична література

 1. Василенко Л.О., Волошкіна О.С. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»
 1. Волошкіна О.С, Трофімович В.В. Василенко Л.О.Прикладні екологічні задачі в будівництві по вивченню курсу для студентів спеціальності 101 Екологія.
 2. Удод В.М., Трофімович В.В., Васмленко Л.О. Екологія складових частин навколишнього середовища та будівельній галузі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 101 Екологія.

Рекомендована література

 1. Ситнік К.М. и др.. Словарь – справ очник по экологии. – К.: Наукова думка, 1994, 660 с.
 2. Стольберг Ф.В. Экология города – Либра, 2000, 463 с.
 3. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: ЮНИТИ,2000, 566с.
 4. Боков В.А., Лущук А.В. Основы экологической безопасности. – Симферополь: Сонат, 1998, 223 с.
 5. Норми радіаційної безпеки України. – Київ: Мін. Охорони здоров’я України, 1997, 121 с.
 6. Хорунжая Т.А. Методы оценки экологической опасности. – М.: Контур, 1998, 225 с.
 7. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1998, 360 с.
 8. Общая гигиена (под ред. Гончарука Е.И. и др.), 2000, 651 с.
 9. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – Київ: „Ніка-Центр”, 2001, 262 с.
 10. . НРБУ – 97. Основні регламентовані величини.
 11. НРБУ – 97. Радіаційно-гігієничні регламенти першої групи.
 12. НРБУ – 97. Радіаційно-гігієничні регламенти другої групи – медичне опромінення населення.
 13. НРБУ – 97. Радіаційно-гігієничні регламенти третьої групи – втручання в умовах радіаційної аварії.
 14. НРБУ – 97. Радіаційно-гігієничні регламенти четвертої групи.
 15. СанПіН 383-96.”Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”.
 16. Екологічний атлас України В.А. Барановський Київ „Географіка”2012, 41 с.
 17. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 2015 році. – К. :”Видавництво Раєвського, 2015”, 184с.

Методичне забезпечення

 1. Удод В.М, Волошкіна О.С., Василенко Л.А. Техноекологія: методичні рекомендації до практичних робіт. – К.: КНУБА, 2002.

Рекомендована література.

 1. Мазур И.И. и др. Инженерная зкология. – М.: Вьісшая школа, 1996 (в 2-хт.).
 2. ДБН А 3.1-5-96 Організація будівельного виробництва. – К.: Держкоммісто-будівництво, 1996.
 3. Стольберг Ф.В. Экология города. – К.: Либра, 2000
 4. Клименко Л.М. Техноекологія. – Сімферополь: Таврія, 2000
 5. Трофімович В.В., Волошкіна ОС, Трофимчук О.М. Техноекологія.-К.: КНУБА, 2004.
 6. ДБН А.2.2.-1-2003. Состав и содержание материалов ОВОС при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. – К.: ГКУкраины по строительству и архитектуре, 2004.

Методична література

 1. Інженерні методи захисту біосфери Модуль 2, 3. Інженерний захист атмосфери Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” В.В. Трофімович, Н.Є. Журавська

Рекомендована література.

 • В.В. Трофімович, І.В. Клімова,Н.Є. Журавська, Інженерні методи захисту атмосфери Конспект лекцій для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Київ 2012
 • В.М. Удод М.Ю. Яців Інженерні методи захисту гідросфери Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 2008
 • Мазур И.И. и др. Инженерная зкология. – М.: Вьісшая школа, 1996 (в 2-хт.).
 • ДБН А 3.1-5-96 Організація будівельного виробництва. – К.: Держкоммісто-будівництво, 1996.
 • Стольберг Ф.В. Экология города. – К.: Либра, 2000
 • Клименко Л.М. Техноекологія. – Сімферополь: Таврія, 2000
 • Трофімович В.В., Волошкіна ОС, Трофимчук О.М. Техноекологія.-К.: КНУБА, 2004.
 • ДБН А.2.2.-1-2003. Состав и содержание материалов ОВОС при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. – К.: ГКУкраины по строительству и архитектуре, 2004.

Методичне забезпечення

 1. . О.А. Котовенко, Л.І. Соболевська, О.Ю. Мірошниченко, О.В. Гапула Математичні методи в екології: Методичні вказівки до виконання практичних робіт. – К.: КНУБА, 2007. – 32 с.

 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

 Методичне забезпечення

 1. Котовенко О.А. Методологія та методи наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 2. Волошкіна О.С. Котовенко О.А., Трофімович В.В., Удод В.М. Методологія та методи наукових досліджень. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 44 с.
 3. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичне забезпечення
 4.  Я.М. Заграй, О.А. Котовенко Моделювання і прогнозування стану довкілля. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2008. – 97 с.
 5. .     Я.М. Заграй, О.А. Котовенко, В.О. Карасьова Статистичний аналіз в екології. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2001. – 132 с.
 6. Я.М. Заграй, О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. – К.: КНУБА, 2009. – 20 с.
 7. Я.М. Заграй, О.А. Котовенко Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи. – К.: КНУБА, 2003. – 32 с.
 8. Заграй Я.М., Котовенко  О.А., Сімонов І.М., Карасьова В.О., Основи статистичного обліку в екології.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт – К.: КНУБА, 2002 – 35 с.

Методичне забезпечення

 1. Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Інженерні методи захисту біосфери. Захист ґрунтів і літосфери . Конспект лекцій – К.: КНУБА, 2013. – 52 с.
 2. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю.  Інженерні методи захисту біосфери. Захист ґрунтів і літосфери. Методичні вказівки до виконання практичних робіт, К.: КНУБА, 2001. – 28 с.

Методичне забезпечення

 1. Заграй Я.М., Котовенко О.А., Сімонов І.М. Інженерні методи і технології в рішенні екологічних проблем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт., К.: КНУБА, 2001. – 28 с.
 1. .Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем. Ч1. Попередження екологічних катастроф., Конспект лекцій, Київ.: КНУБА, 2010. – 28 с.
 1. Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю.. Інженерні методи і технології в рішенні екологічних проблем. Ч.2 Інформаційні технології у вирішенні екологічних проблем, К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 2. О.С. Волошкіна, О.А. Котовенко, О.М. Мандрик, О.Ю.Мірошниченко Інженерні методи і технології в рішенні екологічних проблем: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2014.

Методичне забезпечення

 1. Я.М. Заграй, О.Ю. Мірошниченко, В.О. Карасьова Процеси і апарати: Конспект лекцій. – Київ: КНУБА, 2003. – 112 с.
 2. Я.М. Заграй, В.О.Карасьова, О.Ю. Мірошниченко Процеси і апарати: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Київ, КНУБА, 2006, – 32 с.
 3. Я.М. Заграй, О.А. Котовенко, О.В. Гапула, О.Ю. Мірошниченко Процеси і апарати: Методичні вказівки до виконання практичних робіт – Київ, КНУБА, 2006, – 32 с.
 1. Я.М. Заграй, Т.В. Бойко, О.Ю. Мірошниченко Хімія навколишнього середовища: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Київ, КНУБА, 2002, – 28 с……
 2.  Я.М. Заграй, Т.В. Бойко, О.Ю. Мірошниченко Хімія навколишнього середовища: Конспект лекцій – Київ, КНУБА, 2002, – 99 с.

Методичне забезпечення

 

 1. Я.М. Заграй, О.В. Гапула, В.М. Зайцева, О.Ю. Мірошниченко Фізико-хімічні методи аналізу забруднення біосфери : навч. посіб. К.: КНУБА, 2005. – 96 с.
 2. Моніторинг довкілля. Санітарно-хімічний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: О.А. Котовенко, О.В. Гапула, О.Ю. Мірошниченко – Київ, КНУБА, 2009, – 36 с.
 3. Розрахунок фонових концентрацій хімічних речовин в воді водотоку. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Санітарно-хімічний аналіз”/ Уклад.: Я.М. Заграй, О.Ю. Мірошниченко. – К.: КНУБА, 2007. – 28 с.
 4. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю., Гапула О.В. Моніторинг довкілля. Санітарно-хімічний аналіз: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 60 с.
 1. В.М. Удод, В.В. Трофімович. О.С.Волошкіна Основи екотоксикології: Конспект лекцій. – Київ: КНУБА, 2008. – 88 с.
 2. Трофимович В.В. Конспект лекций «Экология» предназначено для профессионально ориентированной подготовки бакалавров с русским языком преподавания в направлениях подготовки 6.060101 «Строительство», 6.060102 «Архитектура» / В.В.Трофимович, Н.Е.Журавская. – Київ: КНУБА, 2014. – 43с.
 3. Журавська Н.Є. Методичні вказівки «Журнал лабораторних робіт» з курсу екології / Н.Є.Журавська. – К.: КНУБА. – 2017. – 12с.
 4. Касьянов М.А. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів / Науковий посібник // М.А.Касьянов М.А., О.М.Гунченко, Н.Є.Журавська. – КНУБА. – Київ: 2017, – 124 с.
 5. Касьянов М.А. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт «Дослідження та оцінка виробничого освітлення» для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форми навчання / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська, О.Г. Вільсон. – К.: КНУБА, 2016.- 28 с.
 6. Касьянов М.А. Методичні вказівки для проведення практичної роботи «Дослідження норм законодавства, правових та організаційних основ охорони праці» для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форми навчання / М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, Н.Є.Журавська. – К.: КНУБА, 2016. – 26 с.
 7. Касьянов М.А. Методичні вказівки до виконання практичного заняття «Загальні ергономічні вимоги до робочих місць «сидячи» і «стоячи». Проектний розрахунок робочих місць оператора ПК» М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, Н.Є. Журавська, І.В. Клімова. – К.: КНУБА, 2016. – 26 с.

Методичне забезпечення

 1. Правознавство:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей /О.М.Щербакова; нац..ун-т буд-ва і архітектури. –Київ: (в.б.).2003. – 47с; – (каф.охорони праці і навк.середовища) Вид.№50/ІІІ-03 .
 2. Бартошко О.А. Трудове право: методичні рекомендації та завдання для студ. усіх спец. ден. та заочн. форм навч. – КНУБА, – Київ, 2009. – 16 с.

Рекомендована література
Базова

 1. Конституція України, Верховна Рада України; Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во , 2007. – 64 с.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток до № 50. — Ст. 1122.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35-37. — С. 446.
 4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. —1999. — № 20-21. — Ст. 190.
 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 254.
 6. Про державну службу: Закон України від 16.13.1993 // ВВР. —1993, — № 52 — ст.490.
 7. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001р. // ВВР. — 2001. — № 33. — Ст. 175.
 8. Про громадянство: Закон України в редакції від 18 січня 2001 р. // ВВР. — 2001. —№ 3. — Ст. 65.
 9. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 // ВВР. — 2012. — № 19-20. —ст.179.
 10. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // ВВР. — 2013. — №— Ст. 1.
 11. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // ВВР. —№ 23. — Ст. 118.
 12. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. //ВВР. — 2001. — № 48. — Ст. 254.
 13. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту :Закон України від 08.07.2011 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012. —№ 16.— ст.146
 14. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 р. // ВВР. — 2015, № 2-3, ст.12.
 15. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 // ВВР.— 2010.№ 41-42, № 43, № 44-45.— ст.529
 16. Кодекс законів про працю України (з наступними змінами і доповненнями). К , 1971 р.
 17. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49.
 18. Закон України «Про оплату праці» від 25 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 11 .
 19. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України  1997. № 11   .

  

Допоміжна

 1.Біленчук, П.Д. Місцеве самоврядування в Українї. Муніципальне право:Навч. посібник для вузів. – Київ : Атіка, 2000. – 304с.

 

Колодій, А.М.   Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник / Мін-во освіти і науки України. – К. : Всеукр. асоціац. видавців “Правова єдність”, 2008. – 350с. – Бібліогр.: с.342-347.

Корнієнко, П.С. Правознавство: навч. посібник / П.С.Корнієнко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 557, [1] с. – Бібліогр.: с.380-381. –
Логвінова, М.В. Основи правознавства: Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України: За заг. ред. В.П.Нагребельного. – Київ : Центр навч. літ-ри, 2005. – 567с. : іл. – Бібліогр.: с.549-558.
Черноног, Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посібник. – Київ : Знання, 2008. – 458с. – Бібліогр.: с.374-407.
Шпиталенко, Г.А. Основи правознавства: Навч. посібник. – Київ : Каравела, 2003. – 381с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с.380-381.

Правознавство: Навч. посібник / За ред. С.В.Дрожжиної. – К. : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Правознавство: Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; За ред. В.В.Копєйчикова. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 638с.;
  Судова влада і правоохоронна система України: навч. Посібник / Д.П.Фіолевський. – Київ : Кондор, 2006. – 320с. : іл. – (Юридична книга). – Бібліогр.: с.279-282.
Трудове право України: Підручник / За ред. Болотної Н.Б., Чанишевої Г.І. –Київ: Знання, 2000, – 564 с.
Трудове право України: Академічний курс: Підручник / За ред.. П.Д. Пилипенка. – Київ: ВД «Ін Юре», 2004. – 534 с.
Трудове право України: Навч. посібник /Мін-во освіти і науки України; За аг.ред В.П.Пастухова. – К.; Алерта, 2005. – 279 с.
 

Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/

Договірне право

Методичне забезпечення

 1. Договірне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»/Д.В.Петренко; О.М.Щербакова. – К: КНУБА, 2017.-36 с.

Рекомендована література:

Основна  (базова):

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
 4. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
 5. Закон України від 5 квітня 2001 р. «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.
 6. Закон України від 07 березня 1996 р. «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст.
 7. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
 8. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» //  Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 5, ст. 28
 9.  Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» // Урядовий кур’єр. – 1994. – 6 жовтня.
 10. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. // Юридичний вісник України. – 2001. – № 40.
 11. Постанова Кабінету міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668                                «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»/ Офіційний вісник України/  2005 р., № 31, том 2, стор. 364, стаття 1867, код акта 33268/2005.

Допоміжна:

 1. Жук, Л.А. Господарське право України: підручник / Л.А.Жук [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 431с.
 2. Кравчук, С.Й. Господарське право: Навч. посібник. – К. : Кондор, 2009. – 292с. – Бібліогр.: с.288-292.
 3. Мазур, О.С. Цивільне право України: Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2006. – 382с.
 4. Торговое право: Учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – Х. : Бурун и К, 2007. – 287с. – Библиогр.: с.283-284.

Інформаційні ресурси

http://library.knuba.edu.ua/

 1. gov.ua
 2. com.ua

Методичне забезпечення

 1. Підприємницьке право: методичні рекомендації та завдання / уклад. О.А. Бартошко. – К.: КНУБА, 2012. – 20 с.
 1. Договірне право: методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»/Д.В.Петренко; О.М.Щербакова. – К: КНУБА, 2017.-36 с.

 Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України, Верховна Рада України : Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 64 с.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22.
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44.
 4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992 – № 6.
 5. Закон України від 17.09.2008 р. «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 2008 – № 50-51..
 6. Закон України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» // Офіційний вісник України. – 2003. № 25.
 7. Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576-ЇП “Про господарські товариства” ВВР.-1991.-№49.
 8. Закон України від 10 квітня 1992р. № 2269-ХП “Про оренду державного та
  комунального майна” / / ВВР.-1992.-№30.
 9. Закон України від 2 вересня 1993р. № 3425-ХП “Про нотаріат” / / ВВР.-1993.-№39.
 10. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності від 17 лютого 2011 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст.343.
 11. Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723-97-ВР “Про лізинг” / / ВВР.-1998.-№16.
 12. Закон України від 16 липня 1999р. № 997-ХІУ “Про концесії”” / / ВВР.-1999.-№41.
 13. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 04.2007 //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389.
 14. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від  09.2005 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483.
 15. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158.

Допоміжна

 1. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку. – : Центр навч. літ-ри, 2004.
 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посібник. КНЕУ, 2008.
 3. Кравчук С.Й. Господарське право: навч.посібник. – К.: Кондор, 2009.
 4. Щербина В.С. Господарське право України: Навч.посібник.-К.,2005.
 5. Підприємницьке право/ Под ред.О.В.Старцева, Підручник, 2 тома, Київ, 2005.

 Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/
 2. gov.ua
 1. ovu.com.ua

Методичне забезпечення

 1. Правознавство:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей /О.М.Щербакова; нац..ун-т буд-ва і архітектури. –Київ: (в.б.).2003. – 47с; – (каф.охорони праці і навк.середовища) Вид.№50/ІІІ-03 .

 Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України, 1996 р. – К, 2010. – 86 с.;
 2. Цивільний кодекс України. – К., 2003 (з наступними змінами та доповненнями)
 3. Кодекс законів про працю України. – К., 2009 ( з наступними змінами та доповненнями).
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР. — 1984. — Додаток до № 50. — Ст. 1122.

Допоміжна

 1. Біленчук, П.Д. Місцеве самоврядування в Українї. Муніципальне право:Навч. посібник для вузів. – Київ : Атіка, 2000. – 304с. –
 2. Шпиталенко, Г. А. Основи правознавства: Навч. посібник. – Київ : Каравела, 2003. – 381с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с.380-381.
 3. Правознавство: Навч. посібник / Мін-во освіти і науки України; За ред. В.В.Копєйчикова. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 638с.;
 4. Правознавство: Навч. посібник / За ред. С.В.Дрожжиної. – К. : Знання, 2006. – 350с.
 5. Погорілко, Віктор Федорович Правознавство: підручник / В.Ф.Погорілко, Г.А.Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2010. – 591с. – Бібліогр.: с.585-591.
 6. Погорілко, Віктор Федорович Основи держави і права України: Підручник. – К. : Знання, 2008. – 583с
 7. В.Ф.Погорілко, Г.А.Шпиталенко Правознавство: підручник / . – Київ : Каравела, 2010. – 591с. – Бібліогр.: с.585-591. – Бібліогр. в кінці розд.

 Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/ rada.gov.ua     3. vu.com.ua

Методичне забезпечення

 1. Правознавство:методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей /О.М.Щербакова; нац..ун-т буд-ва і архітектури. –Київ: (в.б.).2003. – 47с; – (каф.охорони праці і навк.середовища) Вид.№50/ІІІ-03 .

 Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змінами і доповненнями, внесеними Законом України  від 8 грудня 2004 р. N 2222-IV// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. – № 47-48.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22. – Ст.135.
 5. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – Ст. 573.
 6. Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.
 7.    Закон України “Про виконавче провадження” від 21.04.1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –  № 24. – Ст. 207.  (ст.ст. 5, 55, 58, 79).
 8. Закон України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.
 9.  Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду землі” від 2 жовтня 2003  р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 10. – Ст. 102.
 10. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
 11. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 20.10.1996 р. № 448-97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, N  51 (17.12.96), ст. 292.
 12. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 4 серпня 2004 року. – № 145.
 13. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради – 2003. – № 31-32. – Ст.263.

Допоміжна

 1. Погорілко, Віктор Федорович Правознавство: підручник / В.Ф.Погорілко, Г.А.Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2010. – 591с. – Бібліогр.: с.585-591.
 2.Новицкий, И. Б.   Римское право: Учебник. – 6-е изд., стер. – Москва : Ассоц. “Гуманит. знание”, 1998. – 245с. –  .
  
   3.Основи права України: Навч. посібник / За ред. В.Л.Ортинського. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 366с.

Мазур, О. С   Цивільне право України: Навч. посібник. –2 К. : ЦУЛ, 2006. – 382с.

 Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/
 2. gov.ua
 1. ovu.com.ua

Методичне забезпечення

 1. Основи охорони праці. Методичні вказівки до виконання контрольного завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання / Уклад. О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2014. – 41  с.
 1. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до виконання самостійних робіт з дисципліни „Основи охорони праці” /Уклад. І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, К.: КНУБА, 2010. – 28 с.
 2. Електробезпека: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи по забезпеченню електробезпеки в будівництві /Уклад. О.Г.Вільсон , Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 40с.

 Рекомендована література

Базова

 1. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
 2. Основи охорони праці.:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
 3. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.
 4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
 5. Основи охорони праці. Підручник / За ред. М.П. Гандзюка – К.: Каравела, 2003. – 408с.
 6. Основи охорони праці. Підручник / За редакцією К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа,2003.-471с.
 7. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: В. шк., 1991 – 271с.
 8. Бейтуганов М.Г., Орлов Г.Г. Охрана труда при монтаже металлических и сборных железобетонных конструкций. – М.: Стройиздат, 1987 – 262с.
 9. Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий. /Л.М. Диденко, В.В. Сафонов, В.Г. Кахановский и др. – К.: Будівельник, 1994. – 192с.
 10. Долин П.А. Основы техники безопасности (3–е изд.) – М.: Энергия, 1979. – 408с.
 11. Долин П.А. Справочник по технике безопасности (5–е изд.) – М.: Энергия, 1982. – 799с.
 12. Борьба с шумом на производстве. Справочник. /Под редакцией Юдина Е.Я. – М.: Энергия, 1985. – 399с.
 13. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно–будівельних спеціальностей. Навчальний посібник./За редакцією В.В. Сафонова – К.: Основа, 2011. – 346 с.
 14. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения: справочник (В.И. Русин, Г.Г. Орлов, Н.М. Неделько и др.) – К.: Будівельник, 1990. – 208с.
 15. Полежаев Е.Ф., Макушин В.Г., Основы физиологии и психологии труда. Учебное пособие для экономических ВУЗов. – М.: Экономика, 1974. – 239с.
 16. Справочник по инженерной психологии. /Под. ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Машиностроение, 1982. – 368с.
 17. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин, Валгус, 1987. – 440с.
 18. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Пожінформтехніка, 1999. – 256с.
 19. Техника безопасности при производсвте санитарно-технических работ. Справочник. /М.Н. Нисис –К.: Будівельник, 1987. – 272с.
 20. Метрологическое обеспечение безопасности труда. /Колл. авт. под ред. И.Х.Солотяна. Т.1. Измеряемые параметры физических опасных и вредных производственных факторов. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 240с.
 21. Метрологическое обеспечение безопасности труда. Справочник. /Колл. авт. под ред. И.Х. Сологяна. Т.2. Измеряемые параметры химических, биологических и психофизиологических опасных и вредных производственных факторов. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 256с.
 22. Ткачук К.Н. та ін. Методика визначення соціально–економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. – К.: Основа, 1999. – 96с.
 23. Ткачук С.П. та ін. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладання коштів в охорону праці на підприємстві. – К.: Основа, 1999. – 80с.
 24. Солошко А.А., Михайленко Л.Ф., Бойко В.А. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве Украинской ССР.
 25. Пчелинцев В.А., Виноградов Д.В., Коптев Д.В. Охрана труда в производстве строительных изделий и конструкций. – М.: Высшая школа, 1986.
 26. Брежнев В.И. Охрана труда при эксплуатации систем водоснабжения и канализации. М.: Стройиздат, 1983. – 277с.
 27. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. – Львів, Афіша, 2000 – 176 с.
 28. Павленко А.Р. Комп’ютер и здоровья. – К.: Основа,1998. – 152с.
 29. Даценко І.І., Габович Р.Д., Йонда М.Є. Умови праці з комп’ютером і їх оптимізація. Науково-практичне видання. Львів, Львівський державний медичний університет, 1998. – 45с.
 • Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 288 с.
 • Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі – К.: Каравела, Львів: «Новий світ», 2000, 2001. – 320 с.
 • Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1, 2 – Днепропетровск, Порош, 1992. – 412 с.
 • Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф., Довгаль В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 3 – Днепропетровск, УкОИМА-пресс, 1995. – 196 с.
 • Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: навчальний посібник) / В.В. Бегун, І.М. Науменко. – К.: 2004. – 328 с.
 • Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.
 • Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 301 с.
 • Хенли Д., Хуматото Х. Надежность технических систем и оценка риска. – М.: Машиностроение, 1984. – 523 с.

Допоміжна

 1. Закон України «Про охорону праці».
 2. Кодекс законів про працю України.
 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
 4. Закон України «Про пожежну безпеку».
 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 1. ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 2. ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
 1. ДБН А.3.2-2:2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.
 1. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки та споруди. Будинки та споруди. Житлові будинки. Основні положення
 2. ДБН В.2.5-28–2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
 3. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
 4. ДСТУ 2293–2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
 5. ДСТУ 4050–2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови
 6. ДСТУ-П ОНSАS 18001: Системи управління безпекою та гігієною праці. 2006 Вимоги (ОНSАS 18001:1999, IDT)
 7. ДСТУ-П OHSAS 18002: Системи управління безпекою та гігієною праці. 2006 Основні принципи виконання вимог (OHSAS 18002:2000, ІDТ)
 8. ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки
 9. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги. (ГОСТ 12.0.230–2007, ІDТ)
 10. ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008  ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)
 11. ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие  требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)
 12. СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (Кам’яні та армокам’яні конструкції)
 13. СНиП 2.09.02–85 Производственные здания (Виробничі будівлі)
 14. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)
 15. СНиП 3.02.01–87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (Земляні споруди, основи і фундаменти)
 16. СНиП 3.03.01–87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі і огороджуючі конструкції)
 17. ДСТУ БВ.3.2-15:2011 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення)
 18. ДСТУ БД.3.2-13:2011 Електробезпека
 19. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
 20. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности (ССБП. Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки)
 21. ГОСТ 12.3.040-86  ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности. (ССБП. Будівництво. Роботи покривельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки)
 22. ГОСТ 12.4.026-76  ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)
 23. ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)
 24. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
 25. ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования (Засоби вантажозахватні. Класифікація і загальні технічні вимоги)
 26. ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия (Площадки і драбини для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови)
 27. ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия (Риштування стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови)
 28. ГОСТ 28012–89 Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия (Риштування пересувні збірно-розбірні. Технічні умови)
 29. НПАОП 0.00-1.01–07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
 30. НПАОП 0.00-1.02–08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
 31. НПАОП 0.00-1.07–94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
 32. НПАОП 0.00-1.15–07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 33. НПАОП 0.00-1.17–92        Єдині правила безпеки при вибухових роботах
 34. НПАОП 0.00-1.29–97 Правила захисту від статичної електрики
 35. НПАОП 0.00-1.30–01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
 36. НПАОП 0.00-1.36–03 Правила будови та безпечної експлуатації підйомників
 37. НПАОП 0.00-4.01–08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
 38. НПАОП 0.00-4.12–05 Типове положення про порядок проведення навчання і  перевірки знань з питань охорони праці
 39. НПАОП 0.00-4.24–03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
 40. НПАОП 0.00-5.03–95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
 41. НПАОП 0.00-5.04–95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
 42. НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
 43. НПАОП 0.00-5.06–94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
 44. НПАОП 0.00-5.07–94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
 45. НПАОП 0.00-5.12–01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах.
 46. НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостів типу (мостових, козлових, напівкозлових)
 47. НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
 48. НПАОП 0.00-5.20–94 Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
 49. НПАОП 0.00-5.25–01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами
 50. НПАОП 0.00-6.23–92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
 51. НПАОП 0.00-8.24–05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
 52. НПАОП 40.1-1.01–97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
 53. НПАОП 40.1-1.07–01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
 54. НПАОП 40.1-1.21–98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 55. НПАОП 40.1-1.32–01 Правила будови електроустановок.
 56.             Електрообладнання спеціальних установок
 57. НПАОП 45.2-1.02–90 Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства
 58. НПАОП 45.2-3.01–04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві
 59. НПАОП 45.25-7.01–83 Експлуатація самохідних вишок і підйомників. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 34.13-015-83).
 60. НПАОП 60.2-1.28–97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті
 61. НПАОП 60.24-1.19–97 Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом.
 62. НПАОП 63.0-7.20–84 Роботи навантажувально-розвантажувальні, транспортні і складські.( ОСТ 23.4.236-84).
 63. НПАОП 63.11-7.01–86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки.( ОСТ 6-28-012-86)
 64. НРБУ-97/Д- 2000 Норми радіаційної безпеки України
 65. ДСН 3.3.6.037–99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
 66. ДСН 3.3.6.039–99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 67. ДСН 3.3.6.042–99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 68. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено наказом  Мінпаливенерго України від 25.07.06 № 258
 69. Правила улаштування електроустановок, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 28.08.06 № 305
 70. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом  МОЗ України від 21.05.07 № 246
 71. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджено Держгірпромнаглядом 07.02.08
 1. Інформаційні ресурси
 2. http://www.dnop.kiev.ua – Офіційний сайт Держтірпромнагляду.
 3. http://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
 4. http://www.mns.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.
 5. http://www.social.org.ua – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 6. http://portal.rada.gov.ua – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
 7. http://www.iacis.ru – Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
 8. http://base.safework.ru/iloenc – Энциклопедия по охране и безопасности труда MOT.
 9. http://base.safework.ru/safework – Библиотека безопасного труда MOT.
 10. http:/www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
 11. http://www.budinfo.com.ua – Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

Методичне забезпечення

Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва): Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання / Уклад.  О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2014. –   46 с.

Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” в дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів інженерно-будівельних спеціальностей. / Уклад.: О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Г. Дзюбенко, О.П. Оніщенко –К.: КНУБА, 2012. -38- с.

Рекомендована література

Базова

 1. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. Навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, Є.Г. Карчевська, В.М. Лапін. – К.: Знання, 2007. – 368 с.
 2. Информационное обеспечение системы управления охраной труда / С.П. Ткачук В.П., В.П. Перлий, В.И. Голинько – К.: Основа, 1997. – 265 с.
 3. М.М. Биченок. Основи інформації управління регіональною безпекою. – К.: 2005. – 196 с.
 4. Метрологическое обеспечение безопасности труда. /Колл. авт. под ред. И.Х.Сологяна. Т.1. Измеряемые параметры физических опасных и вредных производственных факторов. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 240с.

Т.2. Измеряемые параметры химических, биологических и психофизиологических опасных и вредных производственных факторов. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 256с.

 1. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. / Під редакцією В.В. Сафонова – К.: Основа, 2011. – 346 с.
 • Охрана труда при реконструкции и капитальном ремонте производственных зданий. /Л.М. Диденко, В.В. Сафонов, В.Г. Кахановский и др. – К.: Будівельник, 1994. – 192с.
 1. Довідник з управління охороною праці для керівників підприємств і організацій. – К.: Основа, 2003. – 308 с.
 2. Вільсон О.Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: Основа, 2006. – 204 с.
 3. Методичні рекомендації по проведенню атестації робочих місць по умовам праці / Зб. матеріалів. – К.: Мінпраці,1992. – 26с.
 • І.М. Трахтенберг, М.М. Коршун, О.В. Чабанова. Гігієна праці та виробнича санітарія / Навчально-методичний посібник. – К.: Основа,1997. – 464с.
 • Основи охорони праці. Підручник / Під редакцією К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа,2003.-471с.
 • Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллин, Валгус, 1987. – 440с.
 1. Методичні рекомендації по визначенню напрямків ефективного вкладання коштів в охорону праці на підприємстві./ С.П. Ткачук, Г.Г Лисенко, К.Н. Ткачук та ін. – К.: Основа, 1990. – 80 с.
 • Пчелинцев В.А., Котлов Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: В. шк., 1991 – 271с.
 1. Організація будівництва / С.А. Ушапцький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького. Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.
 2. Технологія будівельного виробництва: Підручник / За ред. В.К. Черненко, М.Г. Ярмоленко. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.
 3. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2011. – 280 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram